MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Odborné publikace

V této rubrice najdete publikace vydané s podporou z Programu EFEKT - Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

Publikace k tématu 

Publikace

Kogenerační jednotky - zřizování a provoz

Publikace je obsahově zaměřena na princip a výhody kogenerace, ekonomické okolnosti realizace kogeneračních zařízení; návrh instalace kogeneračních jednotek; současný stav a perspektivu využití biomasy pro kogenerační zařízení;
oblasti použití kogenerace zejména v podmínkách České republiky; příklady realizovaných kogeneračních zařízení.
Vydáno:  2007
Autor:  GAS s. r. o.

Mezinárodní energetická ročenka 2007

8. ročník energetické ročenky - záměrem autorů je poskytnout široké energetické veřejnosti aktualizované základní informace o energetice nejen České republiky, ale i celého světa s důrazem na země EU.
Vydáno:  2007
Autor:  Agentura ČSTZ, s.r.o.

Možnosti výroby elektrické energie z OZE - Elektřina s vůní dřeva…

Studie mapuje a porovnává veškeré současné i již zaniklé výrobny elektrické energie z biomasy. Klade důraz na energetickou účinnost a celkovou technickou i ekonomickou efektivitu využití paliva. Výrobu elektrické energie zatím téměř vždy doprovází teplo, proto se výrazně zabývá kogenerací, tedy společnou výrobou elektrické energie a tepla. Upozorňuje na nové vývojové trendy v oblasti „malé“, tzv. komunální energetiky – mikrokogenerace
Vydáno:  2007
Autor:  Radovan Šejvl

Navrhování úsporného ohřevu teplé vody

V knize jsou kromě vysvětlujícího popisu ohřevu teplé vody uvedeny způsoby ohřevu teplé vody, které mají přispět k ekologickému provozu. Jde zejména o racionalizaci v ohřevu používáním výměníků teplé vody s nucenou konvekcí, průtokových ohřívačů s vyrovnávací nádobou, zásobníků tepla pro vyrovnání proměnného výkonu zdroje k odstranění častého zapínání zdroje do provozu, racionalizaci při kombinovaném ohřevu vody s vytápěním.
Vydáno:  2007
Autor:  GAS s. r. o.

Řešení centrálních kotelen na biomasu do výkonu 10 MW

Publikace obsahuje technické podklady o energetickém využití biomasy, návrh volby vhodného typu spalovacího zařízení, způsobu skladování a dopravy paliva do kotle, protipožární a blokovací zařízení, stanovení limitní dopravní vzdálenosti pro svoz biopaliva k tepelnému zdroji, zajištění potřebné plochy pro pěstování energetických plodin a vliv energetického využití biomasy na snížení emisí škodlivých látek odcházejících do ovzduší.
Vydáno:  2007
Autor:  Karel Trnobranský

Studie problematiky snižování energetických ztrát a zvýšení spolehlivosti při dodávkách tepla

Účelem této studie je detailním způsobem seznámit především energetické auditory, pracovníky energetického poradenství, projektanty a pracovníky z oblasti realizace o možnostech zajišťování bezpečného a spolehlivého zásobování objektů a odběratelských soustav teplem, snižování ztrát tepla v potrubních soustavách při zásobování teplem z různých tepelných zdrojů.
Vydáno:  2007
Autor:  RAEN

Tepelná ochrana budov - komentář k ČSN 73 0540

Komentář k tepelné ochraně budov je orientován na požadavky obsažené ve 2 části ČSN 73 0540. Ostatní části této normy jsou komentovány pouze v rozsahu nutném pro výklad komentovaných požadavků. U každého požadavku je vysvětlen jeho význam, vazby na navazující normy či předpisy a širší souvislosti.
Vydáno:  2007
Autor:  Jiří Šála, Lubomír Keim, Zbyněk Svoboda, Jan Tywoniak

Uživatelská příručka GEMIS 4.4

GEMIS je výpočtový program, který je účinným nástrojem pro zjištění environmentálních a ekonomických důsledků, které mohou vznikat v případě uskutečnění investičních záměrů, opatření i systémových změn v oblasti energetických a látkových přeměn v nejrůznějších průmyslových oborech a dopravě.
Vydáno:  2007
Autor:  CityPlan spol. s r.o.

Výpočet typických tepelných mostů a jejich minimalizace – 250 detailů

Publikace obsahuje výpočet cca 250 detailů tepelných mostů. Publikace je určena energetickým auditorům, projektantům, stavebním firmám i laikům. Přínosem publikace je především to, že se jedná o ucelený soubor většiny
typických detailů, které se na obvykle na stavbě nacházejí. Řešení jednotlivých detailů bylo konzultováno s prováděcími firmami, takže jde o detaily, které lze na stavbě na rozdíl od mnoha „vzorových“ detailů realizovat.
Vydáno:  2007
Autor:  Roman Šubrt a kol.

Aktualizace databáze a webové prezentace EPC a EC projektů 2006

Účelem databáze je poskytnout zájemcům o úspory energie a nákladů na energii rychlý přístup k informacím o společnostech energetických služeb, principu těchto služeb, ale zejména o konkrétních realizovaných projektech včetně uvedení kontaktních jmen a adres realizátorů i objednatelů takových projektů, informace o postupu výběru a realizace, technických a ekonomických parametrech a přínosech projektů apod.
Vydáno:  2006
Autor:  ENVIROS, s. r. o.

Databáze pasivních domů, výrobků a služeb

Databáze pro evidování existujících pasivních domů v ČR, výrobků a služeb vhodných pro pasivní domy. Databáze je určena pro laickou veřejnost, především pro lidi plánující stavbu nebo rekonstrukci vlastního domu, a pro odborníky, kteří zde mohou najít partnery pro plánování a stavbu pasivního domu. Databáze běží na informačním internetovém portále Centra pasivního domu a je volně dostupná komukoliv bez nutnosti instalace dalších programů do počítače.
Vydáno:  2006
Autor:  Centrum pasivního domu

Diagram energetických toků v ČR v roce 2001

Cílem publikace je grafickou formou vyjádřit základní informace o energetice České republiky. Energetický trh ČR lze posuzovat pouze v souvislosti s energetickým trhem celého světa a zejména Evropy.
Základním grafem je Diagram energetických toků ČR, který doplňují grafy a mapy o základních energetických zdrojích a tocích světa a Evropy. Ve střední části jsou tabulky doplňující mapy Evropy a grafy zobrazující vývoj energetiky v ČR.
Vydáno:  2006
Autor:  CONTE, spol. s r.o.

Elektronická verze Průvodce EU a OZE

Publikace je určena široké veřejnosti se zájmem o problematiku energetických úspor a využívání obnovitelných zdrojů energie především v oblasti individuálního bydlení a bytových domů. Většina informací je však aplikovatelná i v sektoru služeb, průmyslu a zemědělství.

Energeticky efektivní spotřebitelské systémy – účinný nástroj snižování skleníkových plynů

Publikace se zaměřuje na postupy a metody, které umožní věrohodnou kvantifikaci úspor energie na straně poptávky a tím verifikovat budoucí prognózu poptávky po energii. Jádrem jsou návrhy řešící kvantifikaci a měřitelnost úspor v průmyslových systémech, dobu působnosti těchto úspor , nákladovou náročnost a rizika realizace.
Vydáno:  2006
Autor:  Tebodin Czech Republic, s.r.o.

Katalog firem OZE 2006-7

Katalog firem působících v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Vedle tištěné publikace je přístupný rovněž on-line na stránkách <a href="http://www.ekowatt.cz/cz/katalog_firem/" target="_blank">www.ekowatt.cz</a>.
Vydáno:  2006
Autor:  EkoWATT

Katalog technických řešení nízkoenergetických domů

Publikace obsahuje soubor technických řešení, vhodných pro použití v nízkoenergetických domech. Je zdůrazněna energetická bilance jako nástroj pro plánování energetiky domu. Pozornost je věnována jak tepelným ztrátám v konstrukcích, tak možnostem obnovitelných zdrojů pro krytí těchto ztrát: sluneční teplo, fotovoltaika, voda, vítr, biomasa. Publikace je přístupná rovněž on-line na stránkách www.ekowatt.cz.
Vydáno:  2006
Autor:  EkoWATT

Klimatologické údaje (do I. pol. 2001)

Publikace obsahuje vstupní podklady pro monitorování a vyhodnocování efektivnosti využívání energie. Cílem publikace je předložení objektivních klimatických údajů za rok 2000 a první pololetí roku 2001, umožňující kontrolu potřeby tepla. Je vhodná pro hodnocení demonstračních projektů a zpracování energetických auditů, pro monitorování a vyhodnocování účinnosti opatření ke snížení provozní energetické náročnosti budov, pro vyhodnocování
efektivnosti využívání energie a pro zpracování energetických pasportů budov.
Vydáno:  2006
Autor:  STÚ-E, a. s.

Moderní využití biomasy - technologické a logistické možnosti

Cílem této publikace je na jedné straně poskytnout kritický pohled na technologické a logistické možnosti využití biomasy s ohledem na politické závazky v oblasti využívání biomasy v zemích EU i České republice a s ohledem na minimalizaci negativních dopadů využití biomasy na životní prostředí.
Vydáno:  2006
Autor:  ENVIROS, s. r. o.

Národní metodika výpočtu energetické náročnosti budov

Výpočetní nástroj je vytvořen jako pomůcka pro výpočet energetické náročnosti budov ve smyslu zpracování Průkazu energetické náročnosti budov ve formě protokolu a jeho grafického znázornění. Nástroj je řešen jako otevřený s možností zobrazení všech vazeb a vztahů zdrojového kódu. Je určen pro užívání odbornou veřejností, především
však energetickými auditory a osobami oprávněnými zpracovávat průkaz energetické náročnosti budov.
Vydáno:  2006
Autor:  ČVUT v Praze, Fakulta stavební

Nízkoenergetické stavění veřejných budov

Publikace určená obecním a městským samosprávám a pracovníkům veřejné správy. Přináší praktický návod, jak dosáhnout úspory energií a souvisejících provozních nákladů u nových i rekonstruovaných budov.
Vydáno:  2006
Autor:  EkoWATT

Opravy a energetická certifikace bytových budov postavených v období 1945 - 1955

Náplní publikace je oprava a certifikace budov pro bydlení postavených v letech tzv. dvouletky a těsně po ní, které jsou charakterizované přechodem od tradiční zděné technologie k montované technologii. Vyskytují se proto stavební funkční díly i soustavy pro vytápění a přípravu teplé vody, které vyžadují specifické přístupy při jejich opravách vedoucím ke snížení spotřeby energie.
Vydáno:  2006
Autor:  STÚ-E, a. s.

Pasivní domy 2006

Publikace obsahuje odborné příspěvky od předních českých i zahraničních expertů v oblasti vývoje a výstavby pasivních domů.
Vydáno:  2006
Autor:  Centrum pasivního domu

Postup podle EN pro EA a EP pro budovy v části umělé a denní osvětlení

Publikace je podkladem pro využití nových EN zabývajících se energetickou náročností umělého osvětlení a možností využití osvětlení denním světlem z hlediska možnosti úspor energie v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. v platném znění. Publikace zahrnuje komplexní výčet základních dat, příklad postupu jejich využití při stanovení energetické náročnosti osvětlení budov. Podklady jsou využitelné při přípravě návrhu, projektu budovy, či pro potřebu energetického auditu. V produktu jsou zohledněny zahraniční zkušenosti se zaváděním inteligence ve vybraných administrativních budovách.
Vydáno:  2006
Autor:  STÚ-E, a. s.

Příprava a financování výstavby elektráren na bázi OZE

Publikace popisuje postup přípravy a financování výstavby vodních, větrných a fotovoltaických elektráren jak z hledisek technických, tak i z hledisek potřebných podkladů vč. návodu na ocenění vhodnosti výstavby, uvádí potřebné legislativní předpisy, cenová rozhodnutí, ekonomické hodnocení a možnosti financování jejich výstavby. Dává návod na postup a rozhodování investorů při výstavbě elektráren využívajících obnovitelné zdroje energie.

Trendy ve vývoji vodíkového hospodářství ve světě a možnosti uplatnění v ČR

Cílem této publikace je na jedné straně poskytnout současný pohled na technologické a výzkumné směry využití vodíkových technologií, zejména s ohledem na využití palivových článků a dalším cílem této publikace je poskytnout ucelený, přehledně strukturovaný a aktuální přehled moderních technologických a systémových řešení využívání vodíkových technologií, zpracovaný na základě reálných projektů, praktických poznatků a aktuálních tuzemských i zahraničních informačních pramenů.
Vydáno:  2006
Autor:  ENVIROS, s.r.o.

Uživatelská příručka GEMIS 4.3

GEMIS je výpočtový program, který je účinným nástrojem pro zjištění environmentálních a ekonomických důsledků, které mohou vznikat v případě uskutečnění investičních záměrů, opatření i systémových změn v oblasti energetických a látkových přeměn v nejrůznějších průmyslových oborech a dopravě. Program je přístupný ze stránek www.oeko.de/service/gemis.
Vydáno:  2006
Autor:  CityPlan spol. s r.o.

Vliv implementace směrnice o energetické náročnosti budov na snížení emisí v ČR

Cílem publikace je kvantifikovat dopady směrnice o energetické náročnosti budov na emise škodlivin v tuzemsku, zejména oxidu uhličitého jako stěžejního plynu způsobujícího skleníkový efekt a současně jako indikátoru energetické náročnosti co do užití paliv a energie z neobnovitelných zdrojů. Produkt vliv směrnice hodnotí nejen celkově, ale i co do účinku jednotlivých opatření, které předepisuje.
Vydáno:  2006
Autor:  SEVEn

Vliv směrnice EPBD na spotřebu energie a životní prostředí v sektoru budov v ČR

Dokument obsahuje aktuální přehled o probíhající implementaci směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD) v České republice, hodnotí současné bariéry implementace této směrnice. Součástí je také přehled o energetické náročnosti stávajícího bytového fondu v České republice a možnosti úspor energie a oxidu uhličitého v závislosti na provedených renovacích bytového fondu. Dále jsou zde uvedeny 3 příklady panelových budov, na kterých byly provedeny energetické audity a kde se porovnávají původní a EPBD metodiky.
Vydáno:  2006
Autor:  SEVEn

Výpočetní postup pro EA a energetický průkaz pro budovy v části vytápění a ohřevu teplé vody podle EN

Náplní publikace je stanovení hodnotových parametrů a výpočetního postupu pro ocenění energetické náročnosti budovy
pro vytápění a přípravu teplé vody. Na příkladu budovy je navržen postup použitelný při zpracování energetického
auditu (EA) i budoucího energetického průkazu. Výstupem je spotřeba prvotní energie při zahrnutí energetických
ztrát, pomocné energie a využitelné energie.
Vydáno:  2006
Autor:  STÚ-E, a. s.

Výroba elektrické energie z biomasy

Cílem produktu je informovat další potenciální zájemce o možnostech výroby el. energie nebo kombinované výroby el. energie a tepla z biomasy ve smyslu doporučení vhodných druhů biomasy pro výrobu energie, druhů zařízení a způsobu jejich provozu pro dosažení co nejvyššího množství vyrobené energie současně s dosažením příznivého ekonomického hodnocení výroby energie.
Vydáno:  2006
Autor:  RAEN

Využití energetických auditů pro průkazy energetické náročnosti budov

Publikace seznamuje s principy směrnice 2202/91/ES o energetické náročnosti budov. Poskytuje první prověřené podklady upravující postup při provádění energetické „certifikace“ budov. Na vybraných reprezentantech demonstruje využití energetických auditů jako podklad pro energetickou certifikaci.
Vydáno:  2006
Autor:  Ing. Miroslav Škarpa

Využití OZE v energetickém zásobování budov

Publikace poskytuje odborné informace o možnostech využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE) v budovách. Popsány jsou nejen nově využívané zdroje jako solární energie (termická i fotovoltaická), biomasa ve formě pelet a štěpky, kombinovaná výroba elektrické energie a tepla (KVET), ale také perspektivní zdroje jako jsou palivové články.
Vydáno:  2006
Autor:  Petr Kramoliš

Aktualizovaná databáze GEMIS a Uživatelská příručka GEMIS 4

GEMIS je výpočtový program, který je účinným nástrojem pro zjištění environmentálních a ekonomických důsledků, které mohou vznikat v případě uskutečnění investičních záměrů, opatření i systémových změn v oblasti energetických a látkových přeměn v nejrůznějších průmyslových oborech a dopravě.
Vydáno:  2005
Autor:  CityPlan spol. s r.o.

Emise SW 2.0 - internetová aplikace

Produkt je určen pro výpočet emisí podle platné legislativy tj. zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a příslušného nařízení vlády č. 352/2002 Sb. (viz. příloha č. 5) a dále podle vyhlášky č. 425/2004 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu.
Vydáno:  2005
Autor:  EkoWATT

Hospodárné využití a výroba energie vedoucí ke snižování zátěže životního prostředí

Publikace podává přehled o stávajících energetických zdrojích a nových směrech zajišťování dodávky tepla a elektrické energie, využití obnovitelných a netradičních zdrojů energie. Dále zahrnuje technická řešení vedoucí ke snižování spotřeby tepla pro vytápění, vliv na životní prostředí a možnosti využití finanční podpory při realizaci projektu.
Vydáno:  2005
Autor:  REA Kladno, s.r.o.

Klimatologické údaje 2004-2005

Publikace obsahuje vstupní podklady pro monitorování a vyhodnocování efektivnosti využívání energie
v budovách. Jsou uvedeny klimatické údaje za rok 2004 a první pololetí roku 2005, umožňující stanovení potřeby tepla a její kontrolu.
Vydáno:  2005
Autor:  STÚ-E, a. s.

Racionalizace v osvětlování venkovních prostor

Cílem příručky je seznámit odbornou i laickou veřejnost s novými evropskými normami pro osvětlení pozemních komunikací, tunelů, architektur, sportovišť, s vazbami mezi nimi a především s racionalizačními trendy, které pomohou snížit energetickou náročnost osvětlovacích soustav venkovního osvětlení.
Vydáno:  2005
Autor:  Česká společnost pro osvětlování

Studie instalace stacionárního vysokoteplotního palivového článku

Studie předkládá přehled o technologiích palivových článků. Seznamuje se základními typy, rozdělení a základními technickými parametry. Jádro studie se zabývá vysokoteplotními palivovými články s pevnými oxidy (SOFC) a jejich aplikacemi pro kogenerační výrobu elektrické energie a tepla. Závěr studie seznamuje s problematikou využití vysokopotenciálního tepla spalin SOFC a možnostmi aplikace v podobě záměru budoucí realizace pilotního systému vysokoteplotního palivového článku v podmínkách VŠB-TU Ostrava.
Vydáno:  2005
Autor:  VŠB - Technická univerzita Ostrava

Studie odezvy horninového masivu pro instalace tepelných čerpadel

Studie se zabývá problematikou odezvy horninového masivu v souvislostech s masivní instalací tepelných čerpadel s výměníky v podobě hlubokých podpovrchových vrtů. Úvodní část studie se zabývá oblastí geofyziky a specifikuje hydraulické a tepelně technické veličiny související výsledně s ekonomikou provozu tepelného čerpadla. Následuje soubor kapitol popisujících tepelná čerpadla a jejich dimenzování s ohledem na vlastnosti horninového podloží. Závěr studie je věnován popisu testu tepelné odezvy horninového masivu a technického řešení reálného experimentu.
Vydáno:  2005
Autor:  VŠB - Technická univerzita Ostrava

Studie pohonu mobilního prostředku s palivovým článkem

Studie se zabývá alternativními pohony motorových vozidel. V úvodní části jsou rozebrány možnosti pohonů a jejich rozvoj v blízké budoucnosti. Shrnutí této kapitoly směřuje k budoucím aplikacím palivových článků v elektromobilech. Jádro studie se zabývá palivovými články, jejich rozdělením, základními poznatky a specifikací konceptu pohonu. Studie je zakončena kapitolou o řídicích a diagnostických systémech a seznámením s realizovaným laboratorním řešením.
Vydáno:  2005
Autor:  VŠB - Technická univerzita Ostrava

Užití EN norem pro výpočet tepla a využití primární energie

V publikaci je na příkladu budovy dokumentován výpočet potřeby tepla podle vybraných metod v českých podmínkách
s ohledem na věrohodnost výpočtu (tepelná ztráta, tepelné zisky, dynamika provozu, okrajové podmínky výpočtu a jejich dostupnost), složitost výpočtu a aplikaci pro užití v energetických auditech. V návaznosti na potřebu tepla jsou popsány a analyzovány navrhované metody pro výpočet potřeby tepla a následné ocenění využití prvotní energie a navržen možný postup výpočtu potřeby tepla pro energetický audit.
Vydáno:  2005
Autor:  STÚ-E, a. s.

Zkušenosti s provozem nízkoenergetických nízkonákladových budov v ČR

Veřejnost obvykle zastává názor, že nízkoenergetické stavění je záležitost obrovských investičních nákladů, které si jen tak někdo nemůže dovolit. Snahou tedy je přesvědčit stavebníky, že investice do nízkoenergetického domu nemusí být výrazně větší (může být téměř srovnatelná) oproti investici do „obyčejného“ objektu, jehož provoz navíc bude dražší a méně šetrný k okolnímu prostředí.
Vydáno:  2005
Autor:  SEVEn

4 x o tepelné izolaci budov

Publikace je určena především tepelným technikům, stavebním technikům, architektům, energetikům, energetickým auditorům, autorizovaným inženýrům, projektantům technických zařízení budov a studentům příslušných oboru.
Vydáno:  2004
Autor:  ČKAIT

Aktualizace databáze a příručky GEMIS (2004)

GEMIS je lineární výpočtový program, který je účinným nástrojem pro zjištění environmentálních a
ekonomických důsledků, které mohou vznikat v případě uskutečnění investičních záměrů,
navrhovaných opatření i systémových změn v oblasti energetických a látkových přeměn v nejrůznějších
průmyslových oborech a dopravě.
Vydáno:  2004
Autor:  CityPlan spol. s r.o.

Aktualizace databáze a webová prezentace EPC a EC

V níže uvedených databázích naleznete projekty realizované v České republice metodou EPC (Energy Performance Contracting) nebo EC (Energy Contracting). Projekty jsou řazeny abecedně dle názvu projektu, přičemž vyšší prioritu mají projekty, k nimž je k dispozici fotodokumentace. Chcete-li se dozvědět podrobnější informace o jednotlivých projektech a jejich přínosech – např. o výši investice, době životnosti projektu, celkovém ekonomickém přínosu projektu apod., klikněte na příslušný projekt.
Vydáno:  2004
Autor:  ENVIROS, s. r. o.

Ekonomie energeticky úsporných opatření při uvažování odstranění zanedbané údržby budov

Ekonomické posuzování rentability návratnosti opatření na energeticky vědomou modernizaci budovy je vždy silně ovlivněno podílem nákladů, které je nutné vydat na údržbu budovy a k odstranění vzniklých vad a poruch budovy. Tyto náklady a jimi vyvolaná opatření nepřinášejí úsporu energie a musí být vynaloženy, nemá-li se stát budova nepouživatelnou. Publikace obsahuje přehled výběru typických funkčních dílů na a řešení budov bytových panelových,
bytových tradičních, rodinných domů, školní budovy tradiční a v technologii montovaného skeletu, administrativní budovy a budovy pro zdravotnictví v návaznosti na etapu 2002.
Vydáno:  2004
Autor:  STÚ-E, a. s.

I ty umíš šetřit!

Audiovizuální projekt o úsporách energie pro děti - počítačový výukový program pro školáky (6-14 let).
Vydáno:  2004
Autor:  Česká energetická agentura

Klimatologické údaje 2003-2004

Publikace obsahuje vstupní podklady pro monitorování a vyhodnocování efektivnosti využívání energie v budovách. Jsou uvedeny klimatické údaje za rok 2003 a první pololetí roku 2004, umožňující stanovení potřeby tepla a její kontrolu.
Vydáno:  2004
Autor:  STÚ-E, a. s.

Malé zdroje znečištění

Publikace je určena přednostně pracovníkům municipální sféry. Jejím cílem je přiblížit zejména pracovníkům obecních
úřadů problematiku malých zdrojů znečišťování, tj. malých spalovacích zdrojů, z pohledu současných požadavků technických, ekonomických i legislativních.
Vydáno:  2004
Autor:  VŠB - Technická univerzita Ostrava

Měření a hodnocení světelně technických veličin

Cílem předkládaného produktu tedy je popis základních principů uplatňovaných při realizaci osvětlovacích soustav a objasnit energetickým auditorům šířeji problematiku osvětlení a osvětlovacích soustav tak, aby byli při zpracování energetických auditů schopni správně aplikovat legislativní požadavek ve vztahu k identifikaci stavů nehospodárnosti.
Vydáno:  2004
Autor:  Martia

Program Louisa 3

Program vyžaduje zadání konkrétních údajů o budově a na jejich základě spočítá obálkovou metodou potřebu energie a vystaví Energetický průkaz a energetický štítek spolu s protokolem o něm. Dále je výstupem přehled všech použitých a vypočtených hodnot. Předpokládá se používání tohoto programu projektanty, stavebními techniky, studenty, poradci, energetickými auditory a poučenou veřejností.
Vydáno:  2004
Autor:  Energy Consulting

Racionalizace v osvětlování kanceláří, škol a bytových prostor

Cílem této příručky je seznámit odbornou i laickou veřejnost s novými evropskými normami, co se týče denní, sdruženého a umělého osvětlení, s vazbami mezi nimi a především s racionalizačními opatřeními, které napomohou snížit energetickou náročnost. Týká se to obytných prostorů, kancelářských prostorů a škol všech stupňů.
Vydáno:  2004
Autor:  Česká společnost pro osvětlování

Tepelné izolace v otázkách a odpovědích

Publikace Tepelné izolace domů v otázkách vychází z autorovy dlouholeté praxe energetického poradce. Její snahou je populární formou odpovědět na nejčastější dotazy, se kterými se autor při poradenství setkával. Jednotlivé otázky jsou
sestaveny tak, aby pokud možno v třinácti kapitolách plně pokryly běžné případy použití stavebních tepelných izolací.
Vydáno:  2004
Autor:  Energy Consulting

Úsporné hospodaření teplem v domě podmíněné racionální motivací

Studie věnovaná poměrovému měření a rozdělování nákladů na vytápění, založené na registraci účinku tepelné energie v čase a příhodném místě nebo na přímém zjištění odebraného množství tepelné energie v obytných domech.
Vydáno:  2004
Autor:  Ladislav Černý, Josef Patočka

Aktualizace databáze a příručky GEMIS (2003)

GEMIS je lineární výpočtový program, který je účinným nástrojem pro zjištění environmentálních a ekonomických důsledků, které mohou vznikat v případě uskutečnění investičních záměrů, navrhovaných opatření i systémových změn v oblasti energetických a látkových přeměn v nejrůznějších průmyslových oborech a dopravě.
Vydáno:  2003
Autor:  CityPlan spol. s r.o.

Česká jazyková mutace programu GEMIS

GEMIS je lineární výpočtový program, který je účinným nástrojem pro zjištění environmentálních a
ekonomických důsledků, které mohou vznikat v případě uskutečnění investičních záměrů,
navrhovaných opatření i systémových změn v oblasti energetických a látkových přeměn v nejrůznějších
průmyslových oborech a dopravě.
Vydáno:  2003
Autor:  CityPlan spol. s r.o.

Databáze a webová prezentace EPC a EC projektů

Účelem databáze je poskytnout zájemcům o úspory energie a nákladů na energii rychlý přístup k informacím o společnostech energetických služeb, principu těchto služeb, ale zejména o konkrétních realizovaných projektech včetně uvedení kontaktních jmen a adres realizátorů i objednatelů takových projektů, informace o postupu výběru a realizace, technických a ekonomických parametrech a přínosech projektů apod.
Vydáno:  2003
Autor:  ENVIROS, s. r. o.

Databáze fytoenergetiky

Databáze fytoenergetiky umožňuje organizacím a jednotlivcům vstup do publikačního systému, prostřednictvím něhož mohou publikovat na Biom.cz informace o své organizaci, nabídky a poptávky zboží, služeb a práce, novinky, upozornění na připravované akce, a další typy informací. Registrace i publikování je bezplatné.

Diagram energetických toků

Cílem publikace je grafickou formou vyjádřit základní informace o energetice České republiky. Energetický trh ČR lze posuzovat pouze v souvislosti s energetickým trhem celého světa a zejména Evropy. Základním grafem je Diagram energetických toků ČR, který doplňují grafy a mapy o základních energetických zdrojích a tocích světa a Evropy. Ve střední části jsou tabulky doplňující mapy Evropy a grafy zobrazující vývoj energetiky v ČR.
Vydáno:  2003
Autor:  CONTE, spol. s r.o.

Inteligentní řízení osvětlovacích soustav vnitřního osvětlení

V oblasti osvětlovacích zařízení je mimořádně významná úloha řízení osvětlení. Moderní řídící systémy zvyšují komfort působení osvětlovací soustavy a přinášejí významné úspory ve spotřebě elektrické energie. Důležitá je možnost spolupráce řídících systémů umělého osvětlení se systémy denního osvětlení a s řídícími systémy dalších funkcí prostředí v budově. Takto integrované systémy se nazývají inteligentními řídícími systémy a jejich popis lze považovat za stěžejní část této příručky.
Vydáno:  2003
Autor:  Česká společnost pro osvětlování

Katalog typových návrhů úsporných opatření v energetickém auditu

V textu jsou strukturovaně popsána jednotlivá typová opatření s tím, že nejdříve jsou formulovány kriteriální ukazatele, jejichž plnění je vyžadováno zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a jednotlivými prováděcími přepisy (viz kapitola 2). Pokud auditovaný systém nevyhovuje příslušnému ukazateli, je třeba, aby energetický auditor jednak konstatoval nevyhovující stav a jednak zpracoval příslušný návrh na opatření. Produkt je především určen energetickým auditorům, poradenským střediskům EKIS a zadavatelům
energetických auditů.
Vydáno:  2003
Autor:  Tebodin Czech Republic, s.r.o.

Palivové články

Cílem produktu je vytvořit podklady, znalosti a zkušenosti z oboru, který v poslední době provází obsáhlá diskuse. Jedná se palivové články jako předpoklad dalšího vývoje v oblasti jejich využití.
Vydáno:  2003
Autor:  ENVIROS, s. r. o.
« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »