Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Energie z odpadů – výzva pro 21. století

Výzkum a vývoj postupů a technologií v odvětví zpracování odpadů dosáhl v současné době rozsahu srovnatelného s ostatními průmyslovými obory. V čele tohoto procesu stojí moderní legislativa, která je v zemích EU založena na jednoduchém schématu podporujícím prevenční postupy a systémy materiálového a energetického využití odpadu a pro nevyužitelný odpad pak na technologiích jeho bezpečného odstranění. Současně tato legislativa podporuje princip blízkosti, tj. nakládání s odpady přednostně v místě jejich vzniku.
Česká republika vyniká relativně vysokou měrnou produkcí komunálního i průmyslového odpadu, přetrvává nelichotivý stav, kdy podstatná část odpadů je skládkovaná. Tento zásadní problém odpadového hospodářství je předmětem řešení již více než dekádu a přestože byla novela zákona o odpadech připravována v duchu evropské směrnice (92/2008), stále není v této oblasti nastavena uspokojivá strategie.
Publikace Energie z odpadů – výzva pro 21. století představuje odpady jako významný zdroj energie. Problematika využití odpadů jako zdroje energie je zkoumána z hlediska jejich zakotvení v české i evropské legislativě v souladu s hierarchií nakládání s odpady. Součástí publikace je dále posouzení aktuálního stavu používaných technologií na energetické využití odpadů a také perspektivních technologií s potenciálem budoucího vývoje. Klíčovou otázkou budoucího rozvoje energetického využití odpadů je přenos zahraničních zkušeností včetně transferu moderních technologií a financování výzkumu a následného zavedení ověřených technologií do praxe. Publikace Energie z odpadů – výzva pro 21. století se věnuje návrhu optimálních způsobů financování výzkumu, vývoje a pilotních projektů využití odpadů a obsahuje také doporučení možností podpory vývoje technologií na energetické využití odpadů ze strany státní správy včetně konkrétních možností využití dotačních prostředků z fondů EU.
Vytvořená publikace má přispět k zásadní diskuzi o možnostech nakládání s odpady
Rok vydání:  2017
Velikost:  16.4 MB
Stáhněte zde