Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Využívání Smart Grid v domácnostech

Vláda České republiky schválila Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG), což je jedna z priorit aktualizované Státní energetické koncepce týkající se plánu rozvoje síťové infrastruktury pro zajištění jejího spolehlivého a bezpečného provozu. Akční plán předpokládá postupné zavedení chytrých sítí a dalších opatření v několika etapách v horizontu do roku 2040. V jeho rámci dojde postupně k zavádění chytrých měřidel do všech domácností, k nabídce nových produktů od obchodníků a k větším možnostem rozvoje malých domácích výroben.

Zavedení a využití chytrých sítí (Smart grid) bude v blízké budoucnosti nezbytnou součástí zajištění spolehlivého provozu elektrizační soustavy České republiky, která byla především budována pro využití klasických velkých centrálních zdrojů. Bez zavedení nového způsobu jejího řízení a zmíněných chytrých sítí by ovšem nebylo možné zvládnout integraci velkého
objemu výroby elektřiny zejména ze solárních a větrných elektráren (tzv. intermitentních zdrojů), která má kvůli závislosti na počasí kolísavou povahu.
Stejně tak je nutné zajistit kvalitní integraci výroby z malých zdrojů připojených do distribuční sítě, typicky malých solárních elektráren na střechách rodinných domů, které částečně pokrývají spotřebu domácností a u kterých se díky technologickému pokroku, lepší dostupnosti a snižování administrativních bariér očekává v příštích letech další rozvoj.
Aplikace prostředí inteligentních sítí se stane nezbytné pro rozvoj trhu s elektřinou a pro jeho využívání aktivními spotřebiteli, a také spotřebiteli - výrobci. Konzumentům navíc poskytnou inteligentní sítě technologickou podporu pro zvýšení účinnosti užití energie.
NAP SG předpokládá postupné zavedení inteligentních sítí a dalších opatření v několika etapách. Investice do inteligentních sítí jsou investicemi do infrastruktury a promítnou se do regulované složky ceny za elektřinu. Proto bude potřeba přizpůsobit způsob a rychlost zavedení inteligentních sítí přínosům pro spotřebitele.
Předložený NAP SG bere v úvahu nákladovou optimalizaci. Součástí NAP SG je ucelený návrh opatření, která zajistí přípravu a realizaci nutných změn optimálním způsobem, a harmonogram, kdy je nutné jednotlivá opatření realizovat. Vícenáklady na realizaci SG budou financovány prostřednictvím tarifů (platbami koncových zákazníků, odebírajících
elektrickou energii) a případně prostřednictvím dotačních titulů OP PIK, čili bez dopadu do veřejných rozpočtů. _
Rok vydání:  2015
Velikost:  27.3 MB
Stáhněte zde