MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

EFEKT 2016

Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie, tedy „program EFEKT“, vyhlašuje Ministerstvo průmyslu a obchodu se záměrem podílet se na naplňování Státní energetické koncepce v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Je jedním z nástrojů Ministerstva průmyslu a obchodu k dosažení aktuálního cíle stanoveného evropskou směrnicí. Program EFEKT má ambici přispět ke zvyšování úspor energie, snižování energetické náročnosti a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie v ČR.

Prioritou programu EFEKT je osvěta a vzdělávání laické i odborné veřejnosti, pomoc statutárním městům a krajům se zaváděním energetického managementu a podpora malých investičních akcí s přímými úsporami energie zejména pro města a obce, ale též pro menší podnikatelské subjekty.

Rozpočet programu EFEKT pro rok 2016 je 80 mil. Kč a dotace jsou poskytovány ze státního rozpočtu.

Dotace z programu EFEKT může byt poskytnuta různým subjektům. Přípustný typ žadatele je specifikován u jednotlivých aktivit v textu programu. Získání dotace lze konzultovat ve středisku EKIS nebo v poradně I-EKIS. Komplikované dotazy lze konzultovat s vyhlašovatelem na elektronické adrese efekt@mpo.cz

Podrobné informace o podporovaných aktivitách, formulář žádostí a povinné přílohy jsou pod následující tabulkou a u jednotlivých aktivit. Přesné znění podmínek a seznam POVINNÝCH PŘÍLOH k žádosti je v plném znění Programu EFEKT (pdf, 648 kB).


Aktuální výzvyAktivity programu

 AktivitaTyp žadateleMaximální výše podporyUzávěrka podání žádosti
tis. Kč%
Specifické a pilotní projekty
  A Pilotní projekty, projekty vzdělávání, studie a mezinárodní spolupráce Podle znění výzvy 5000100Podle znění výzvy
Úspory energie
  B.1 Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení společnosti vlastněné 100% obcí či městskou částí, MČ, obce 20007028.02.2016
  B.2 Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla soc. a zdrav. zařízení, kraje, MČ, obce, státní podniky, školy, příspěvkové organizace 20005028.02.2016
  B.3 Energeticky úsporná opatření v budovách řešená metodou EPC kraje, MČ, obce, příspěvkové organizace, soc. a zdrav. zařízení, státní podniky, školy 20007028.02.2016
Energetické poradenství
  C Energetická konzultační a informační střediska (EKIS) MČ, obce, obecně prospěšné společnosti, podnikatelé, sdružení právnických osob, spolky, a pod. 30010031.12.2015
Propagace a vzdělávání
  D.1 Kurz, seminář v oblasti úspor energie a využití OZE komory, spolky, obecně prospěšné společnosti, školy, podnikatelé, veřejné výzkumné instituce, příspěvkové organizace, sdružení právnických osob akce s vložným 40/den;

akce bez vložného 80/den
akce s vložným 50

akce bez vložného 100
28.02.2016
  D.2 Publikace, příručky a informační materiály v oblasti úspor energie komory, spolky, obecně prospěšné společnosti, školy, podnikatelé, veřejné výzkumné instituce, sdružení právnických osob 2008028.02.2016
Energetický management
  E.1 Zavádění systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001 kraje, města nad 20 tisíc obyvatel 5008028.02.2016
  E.2 Posouzení vhodnosti energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC kraje, společnosti vlastněné 100% obcí či městskou částí, MČ, obce 2009028.02.2016
  E.3 Zpracování územní energetické koncepce kraje, statutární města, Praha kraje a Praha 800

statutární města 400

50
28.02.2016
  E.4 Zpracování zprávy o uplatňování územní energetické koncepce kraje, statutární města, Praha kraje a Praha 200

statutární města 100


50
28.02.2016

SpravujeMinisterstvo průmyslu a obchodu

Vzorové žádosti a přílohy 

Program EFEKT 2016 v plném znění [docx, ]
příloha č. 3 - Čestné prohlášení o bezdlužnosti [docx, ]
příloha č. 20 - Čestné prohlášení o podpoře de minimis [docx, ]
příloha č. 22 - čestné prohlášení o DPH [docx, ]
seznam uznatelných a neuznatelných nákladů [docx, ]
alokace prostředků v rámci programu EFEKT pro rok 2016 [docx, 16 kB]
příloha č. 2 - Čestné prohlášení o veřejné zakázce pro A,B,E [docx, 15 kB]
příloha č. 9 pro D.1 - popis projektu [docx, 24 kB]
příloha č. 9 pro E.1 - popis projektu [docx, 26 kB]
příloha č. 9 pro E.2 - popis projektu [docx, 15 kB]
příloha č. 18 pro C EKIS [docx, 14 kB]
NÁVOD NA VYPLNĚNÍ EDS ON-LINE FORMULÁŘE [docx, 1,2 MB]
a_zadost_specificke_4.xlsx [xlsx, ]
b1_zadost_osvetleni_ver2_0_2.xlsx [xlsx, ]
b2_zadost_kotelny_2.xlsx [xlsx, ]
b3_zadost_epc_realizace.xlsx [xlsx, ]
c_zadost_ekis_2.xlsx [xlsx, ]
d1_zadost_seminare_ver3_3.xlsx [xlsx, ]
d2_zadost_publikace_6.xlsx [xlsx, ]
e1_zadost_management_2.xlsx [xlsx, ]
e2_zadost_epc_analyza.xlsx [xlsx, ]
e3_zadost_koncepce_new.xlsx [xlsx, ]
e4_zadost_koncepce_zprava.xlsx [xlsx, ]

Publikace  

Absorbční kapacity investičních dotačních titulů v oblasti energetické efektivity a využití OZE a DZE. Energeticky úsporná opatření pro školy a školky a obecní úřady v průběhu let 2004 – 2014

Absorbční kapacity investičních dotačních titulů v oblasti energetické efektivity a využití OZE a DZE. Energeticky úsporná opatření pro školy a školky a obecní úřady v průběhu let 2004 – 2014.
Praktické ukázky a energetické zhodnocení provedených energetických opatření, nákladů a výnosů. Publikace je určena zejména pro zřizovatele škol a mateřských škol.
2015, 11.6 MB, Ing. Luděk Steffl, CSc., Ing. Jiří Sedláček

METODIKA PRO KONTROLU KVALITY ENERGETICKY VELMI ÚSPORNÝCH DOMŮ, SE ZAMĚŘENÍM NA VELKÉ NOVOSTAVBY

Cílem této metodiky tedy je vytvoření pracovní pomůcky pro cílovou skupinu v rámci kontrolní činnosti přípravy, realizace a provozu energeticky velmi úsporných domů – velkých novostaveb.

2015, 3.4 MB, Ing. Ladislav Bukovský, Ing. arch. Josef Smola

Stanovení potenciálu úspor energie v budovách ve vlastnictví státu

Informační materiál je určen jako podklad pro MPO a další resorty k plnění „Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti
2013, 542.9 kB, ENVIROS, s.r.o.

Aktuality 

  • Jak se stát osobou oprávněnou k instalaci vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů

    07.02.2015 Pokyny pro získání oprávnění k instalaci kotlů a kamen na biomasu, solárních systémů a tepelných čerpadel.

    Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, upravuje povinnosti vlastníků budov při instalacích vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů (OZE). Podle § 7 odst. (4) písm. b) tohoto zákona může instalovat kamna a kotle na biomasu, fotovoltaické a fototermické systémy, mělké geotermální systémy a tepelná čerpadla pouze oprávněná osoba.

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect