MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

EFEKT 2016

Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie, tedy „program EFEKT“, vyhlašuje Ministerstvo průmyslu a obchodu se záměrem podílet se na naplňování Státní energetické koncepce v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Je jedním z nástrojů Ministerstva průmyslu a obchodu k dosažení aktuálního cíle stanoveného evropskou směrnicí. Program EFEKT má ambici přispět ke zvyšování úspor energie, snižování energetické náročnosti a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie v ČR.

Prioritou programu EFEKT je osvěta a vzdělávání laické i odborné veřejnosti, pomoc statutárním městům a krajům se zaváděním energetického managementu a podpora malých investičních akcí s přímými úsporami energie zejména pro města a obce, ale též pro menší podnikatelské subjekty.

Rozpočet programu EFEKT pro rok 2016 je 80 mil. Kč a dotace jsou poskytovány ze státního rozpočtu.

Dotace z programu EFEKT může byt poskytnuta různým subjektům. Přípustný typ žadatele je specifikován u jednotlivých aktivit v textu programu. Získání dotace lze konzultovat ve středisku EKIS nebo v poradně I-EKIS. Komplikované dotazy lze konzultovat s vyhlašovatelem na elektronické adrese efekt@mpo.cz

Podrobné informace o podporovaných aktivitách, formulář žádostí a povinné přílohy jsou pod následující tabulkou a u jednotlivých aktivit. Přesné znění podmínek a seznam POVINNÝCH PŘÍLOH k žádosti je v plném znění Programu EFEKT (pdf, 648 kB).


Aktuální výzvy

Pilotní projekty, projekty vzdělávání, studie a mezinárodní spolupráce
4/2016. Zavedení inovativních přístupů při správě svěřeného majetku – instalace systému měření spotřeby energie, vody a dalších fyzikálních veličin ve vybraných objektech Jihočeského kraje

Uzávěrka podávání žádostí: 04.11.2016

Předmětem podpory je zavedení inovativních přístupů při správě svěřeného majetku v podobě instalace, zprovoznění a oživení systému měřených dat. Předmět podpory bude obsahovat nákup měřidel a souvisejících technických zařízení pro měření spotřeby energie, vody a dalších fyzikálních veličin a jejich následná instalace ve vybraných objektech v majetku Jihočeského kraje. Předmětem pilotního projektu je na vzorku vybraných objektů ověřit možnost instalace a funkčnost systému měření, komunikace datových koncentrátorů, datového skladu a nadstavbové vizualizační platformy. V příloze této výzvy je uveden seznam vybraných objektů s uvedením příslušné lokality a předmětu měření.

Zde naleznete seznam objektů, kterých se týká výzva č.4.

žádost o dotaci k výzvě 4/2016 [xlsx, 44.1 kB]
čestné prohlášení o bezdlužnosti [docx, 16.7 kB]
formulář de minimis [docx, 27.5 kB]
čestné prohlášení o DPH [docx, 14.7 kB]
5/2016. Zpracování zadávací dokumentace pro vybrané pilotní veřejné zakázky na poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem v podobě EPC projektu pro ústřední vládní instituce

Uzávěrka podávání žádostí: 31.10.2016

Předmětem podpory je příprava a zpracování zadávací dokumentace pro pilotní veřejné zakázky na poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem v podobě EPC projektu pro vybrané objekty vybraných ústředních vládních institucí, včetně návrhu smlouvy, která bude součástí zadávací dokumentace. Zadávací dokumentace bude odpovídat pravidlům obsaženým v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (novela platná od 1. října 2016) a bude zpracována v návaznosti na vzorovou zadávací dokumentaci pro pilotní veřejné zakázky na poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem v podobě EPC projektu pro ústřední vládní instituce, včetně návrhu vzorové smlouvy“, která je přílohou této výzvy.
Objekty pro pilotní veřejné zakázky jsou vybrány a jde o objekty tří vybraných ústředních vládních institucí, které jsou organizačními složkami státu.
Zadávací dokumentace se stane podstatou budoucího smluvního vztahu, pro který bude podstatné poskytnutí záruk za smluvně sjednaný objem úspor energie, přičemž zdrojem financování investičních prostředků bude rozpočet zřizovatele příslušné organizační složky státu. Budoucí smluvní vztah bude vyhlášen formou jednacího řízení s uveřejněním, jak je u podobných veřejných zakázek obvyklé. V rámci smluvního vztahu by měla být úhrada určité části investičních prostředků, případně úhrada plateb za služby spojené s prováděním energetického managementu, provedena až po prověření dosažitelnosti úspor energie v prvním období plnění předmětu smlouvy.


žádost o dotaci k výzvě 5/2016 [xlsx, 44.1 kB]
čestné prohlášení o bezdlužnosti [docx, 16.7 kB]
formulář de minimis [docx, 27.5 kB]
čestné prohlášení o DPH [docx, 14.7 kB]


Aktivity programu

 AktivitaTyp žadateleMaximální výše podporyUzávěrka podání žádosti
tis. Kč%
Specifické a pilotní projekty
  A Pilotní projekty, projekty vzdělávání, studie a mezinárodní spolupráce Podle znění výzvy 5000100Podle znění výzvy
Úspory energie
  B.1 Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení společnosti vlastněné 100% obcí či městskou částí, MČ, obce 20007028.02.2016
  B.2 Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla soc. a zdrav. zařízení, kraje, MČ, obce, státní podniky, školy, příspěvkové organizace 20005028.02.2016
  B.3 Energeticky úsporná opatření v budovách řešená metodou EPC kraje, MČ, obce, příspěvkové organizace, soc. a zdrav. zařízení, státní podniky, školy 20007028.02.2016
Energetické poradenství
  C Energetická konzultační a informační střediska (EKIS) MČ, obce, obecně prospěšné společnosti, podnikatelé, sdružení právnických osob, spolky, a pod. 30010031.12.2015
Propagace a vzdělávání
  D.1 Kurz, seminář v oblasti úspor energie a využití OZE komory, spolky, obecně prospěšné společnosti, školy, podnikatelé, veřejné výzkumné instituce, příspěvkové organizace, sdružení právnických osob akce s vložným 40/den;

akce bez vložného 80/den
akce s vložným 50

akce bez vložného 100
28.02.2016
  D.2 Publikace, příručky a informační materiály v oblasti úspor energie komory, spolky, obecně prospěšné společnosti, školy, podnikatelé, veřejné výzkumné instituce, sdružení právnických osob 2008028.02.2016
Energetický management
  E.1 Zavádění systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001 kraje, města nad 20 tisíc obyvatel 5008028.02.2016
  E.2 Posouzení vhodnosti energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC kraje, společnosti vlastněné 100% obcí či městskou částí, MČ, obce 2009028.02.2016
  E.3 Zpracování územní energetické koncepce kraje, statutární města, Praha kraje a Praha 800

statutární města 400

50
28.02.2016
  E.4 Zpracování zprávy o uplatňování územní energetické koncepce kraje, statutární města, Praha kraje a Praha 200

statutární města 100


50
28.02.2016

SpravujeMinisterstvo průmyslu a obchodu

Vzorové žádosti a přílohy 

Program EFEKT 2016 v plném znění [docx, ]
příloha č. 3 - Čestné prohlášení o bezdlužnosti [docx, ]
příloha č. 20 - Čestné prohlášení o podpoře de minimis [docx, ]
příloha č. 22 - čestné prohlášení o DPH [docx, ]
seznam uznatelných a neuznatelných nákladů [docx, ]
alokace prostředků v rámci programu EFEKT pro rok 2016 [docx, 16 kB]
příloha č. 2 - Čestné prohlášení o veřejné zakázce pro A,B,E [docx, 15 kB]
příloha č. 9 pro D.1 - popis projektu [docx, 24 kB]
příloha č. 9 pro E.1 - popis projektu [docx, 26 kB]
příloha č. 9 pro E.2 - popis projektu [docx, 15 kB]
příloha č. 18 pro C EKIS [docx, 14 kB]
NÁVOD NA VYPLNĚNÍ EDS ON-LINE FORMULÁŘE [docx, 1,2 MB]
a_zadost_specificke_4.xlsx [xlsx, ]
b1_zadost_osvetleni_ver2_0_2.xlsx [xlsx, ]
b2_zadost_kotelny_2.xlsx [xlsx, ]
b3_zadost_epc_realizace.xlsx [xlsx, ]
c_zadost_ekis_2.xlsx [xlsx, ]
d1_zadost_seminare_ver3_3.xlsx [xlsx, ]
d2_zadost_publikace_6.xlsx [xlsx, ]
e1_zadost_management_2.xlsx [xlsx, ]
e2_zadost_epc_analyza.xlsx [xlsx, ]
e3_zadost_koncepce_new.xlsx [xlsx, ]
e4_zadost_koncepce_zprava.xlsx [xlsx, ]

Publikace  

Otázky a odpovědi z oblasti veřejného osvětlení

příručka pro majitele a provozovatele soustav veřejného osvětlení
2015, 975.4 kB, Ing. Martin Škopek, Ph.D. a kol.

STANOVENÍ REFERENČNÍ A VÝPOČTOVÉ POTŘEBY TV PRO ENERGETICKOU CERTIFIKACI BUDOV

Publikace je určená pro zpracování průkazů energetické náročnosti budov, energetických auditů a posudků, hodnocení projektů, pro monitorování a vyhodnocování opatření ke zvýšení energetické účinnosti budov.
Průkaz energetické náročnosti budov (PENB) zpracovaný podle vyhlášky č.78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, užívá výpočet referenční budovy. V příloze č. 1 vyhlášky se uvádějí parametry a hodnoty referenční budovy. Pro výpočet potřeby tepla pro přípravu TV (rozumí se na výtokovém místu) nejsou uvedeny žádné referenční hodnoty a je na vůli energetického specialisty, jak tuto hodnotu stanoví. Pro PENB má však hodnota potřeby tepla pro přípravu TV značný význam, neboť u stávajících neopravených budov činí 25 až 35 % dodané potřeby tepla, u energeticky vědomě modernizovaných cca 50%. Významná je také uživatelská změna odběru studené vody, kdy došlo k poklesu ze 153 l vody na osobu na současných průměrných 95 l/osobu.
Pro zpracování samotných PENB, ale také pro jejich kontrolu prováděnou SEI, byly shrnuty současné legislativní požadavky a postupy stanovení potřeby TV. Byly doplněny poznatky o zahraničních hodnotách měrné potřeby TV.


2015, 4.4 MB, Ing. Alena HORÁKOVÁ, Ing. Karel MRÁZEK

SYSTÉMY MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ ENERGIÍ

ZKUŠENOSTI A DOPORUČENÍ PRO JEJICH ÚSPĚŠNOU IMPLEMENTACI V PRŮMYSLU
Smyslem publikace je představit hlavní zásady pro řádné zavádění systému energetického managementu a za pomoci konkrétních příkladů i zprostředkovat reálné zkušenosti s jeho nasazením, a to s důrazem na oblast průmyslu.

2015, 453.7 kB, SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Absorbční kapacity investičních dotačních titulů v oblasti energetické efektivity a využití OZE a DZE. Energeticky úsporná opatření pro školy a školky a obecní úřady v průběhu let 2004 – 2014

Absorbční kapacity investičních dotačních titulů v oblasti energetické efektivity a využití OZE a DZE. Energeticky úsporná opatření pro školy a školky a obecní úřady v průběhu let 2004 – 2014.
Praktické ukázky a energetické zhodnocení provedených energetických opatření, nákladů a výnosů. Publikace je určena zejména pro zřizovatele škol a mateřských škol.
2015, 11.6 MB, Ing. Luděk Steffl, CSc., Ing. Jiří Sedláček

Ekonomický vývoj 20letého provozu výtopny na biomasu města Hartmanice, 10letého provozu výtopny na biomasu města Kašperské Hory a zobecnění pro další odhad trendů těchto zdrojů

Cílem publikace je obecně zmapovat vývoj provozu výtopny v Hartmanicích a výtopny v Kašperských Horách.
2015, 1.9 MB, EGF Energy, spol. s r. o.

Energetické bezpečnost v aktualizované Státní energetické koncepce - Úloha rozvoje decentralizovaných energetických zdrojů

Kniha je určena pro širokou veřejnost, jako doplňková literatura pro střední a vysoké školy technického zaměření, rovněž i pro odbornou veřejnost, zejména energetiky, projektanty, i veřejnoprávní subjekty, které řeší nebo budou řešit či schvalovat technické návrhy, projekty na nové zdroje, rekonstrukci stávajících zdrojů či jejich výměnu a začleňování do energetických soustav.

2015, 5.5 MB, Ing. Petr Maule, LL.M., MBA a autorský kolektiv

KLIMATOLOGICKÁ DATA

U hodnocení dobře tepelně izolovaných budov a jejich porovnávání se skutečnou spotřebou energie na pokrytí tepelných ztrát je nutné vycházet nejen z rozdílných vnějších teplot v otopném období proti normovým hodnotám, ale i z rozdílného globálního záření proti hodnotám uvedeným v normě.
Uvedený závěr, který vychází z výpočtů provedených v rámci studie vlivu klimatických dat na spotřebu energie na vytápění, je nutné respektovat zejména tam, kde na porovnání skutečnosti a předpokladu závisí výsledek hodnocení provedených stavebních či jiných prací. Toto se týká zejména hodnocení programů EPC, dotačních programů a dalších obdobných situací.A

2015, 14.5 MB, Ing. Roman Šubrt a kolektiv

METODIKA PRO KONTROLU KVALITY ENERGETICKY VELMI ÚSPORNÝCH DOMŮ, SE ZAMĚŘENÍM NA VELKÉ NOVOSTAVBY

Cílem této metodiky tedy je vytvoření pracovní pomůcky pro cílovou skupinu v rámci kontrolní činnosti přípravy, realizace a provozu energeticky velmi úsporných domů – velkých novostaveb.

2015, 3.4 MB, Ing. Ladislav Bukovský, Ing. arch. Josef Smola

NÁVRH METODIKY HODNOCENÍ RIZIK PŘI POSKYTOVÁNÍ PRODUKTŮ NA BANKOVNÍM RETAILOVÉM TRHU PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI FINANCOVANÉ NEMOVITOSTI

Společně s Českou bankovní asociací iniciovala Šance pro budovy přípravu této metodiky. Na základě dostupných podkladů a studií tak byl zpracován přehled, který zohledňuje různé aspekty dopadů energetické efektivity do možností retailového financování energeticky úsporných nemovitostí.
Zpracovatelem externích podkladů byla poradenská společnost KPMG Česká republika.


2015, 2.1 MB, Iniciativa Šance pro budovy

Návrh modelových výpočtů lokálních energetických zdrojů

Cílem této studie je návrh modelových výpočtů zdrojů tepla pro potřeby energetických auditů a posudků: kotle, kogenerační jednotky a tepelného čerpadla. Práce reaguje na časté chyby v energetických auditech, kdy např. při instalaci TČ za fosilní zdroj není uvažován nárůst el. energie, případně při instalaci kogeneračních jednotek (KGJ) není uvažován nárůst spotřeby plynu apod.


2015, SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

OPATŘENÍ ALTERNATIVNÍHO SCHÉMATU V ČR NA ZÁKLADĚ POŽADAVKŮ ČLÁNKU 7 SMĚRNICE EED

Směrnice o energetické účinnosti 2012/27/EU zavádí společný rámec opatření na podporu energetické účinnosti v EU s cílem zajistit do roku 2020 splnění hlavního 20% cíle EU pro energetickou účinnost a vytvořit podmínky pro další zvyšování energetické účinnosti i pro další cíle v letech 2030 a 2050.


2015, 2 MB, Jiří Karásek, Juraj Krivošík, Jan Veleba, Ladislav Kaločai, Jaroslav Pavlica

TRH S ELEKTŘINOU - ÚVOD DO LIBERALIZOVANÉ ENERGETIKY

v roce 2000 byla v České republice zahájena liberalizace energetického odvětví, která po deseti letech vedla k zavedení plně tržního prostředí do výroby a dodávky elektřiny, spolu s propojením domácího trhu s evropským trhem s touto komoditou.
2015, 14.5 MB, Asociace energetických manažerů

TRH S PLYNEM - ÚVOD DO LIBERALIZOVANÉ ENERGETIKY

V roce 2000 byla v České republice zahájena liberalizace odvětví, která po patnácti letech vedla k zavedení plně tržního prostředí do výroby a dodávky elektřiny a plynu, spolu s propojením domácího trhu s evropským trhem s těmito komoditami.
2015, 13.7 MB, Asociace energetických manažerů

UČEBNICE ENERGETICKÉHO SPECIALISTY - ENERGETICKÝ AUDIT, ENERGETICKÝ POSUDEK

Energetický audit, energetický posudek.
Tato učebnice specialisty EA + EP není a nemůže být kompletní, neboť jde o multidisciplinární činnost zasahující do mnoha oborů, např. právo, ekonomika, pozemní stavby, technická zařízení budov, elektrotechnika, vzduchotechnika, hydrologie, strojírenství a dále dle konkrétního předmětu energetického auditu všechny další obory jako např. potravinářství, metalurgie, papírenství…….
Při zvažování, jak tuto publikaci pojmout, bylo možné zvolit mnoho cest. Nakonec byla zvolena cesta vycházející z několikaleté zkušenosti ze zkoušek energetických specialistů. V publikaci se tedy věnujeme spíše opomíjeným tématům, která však mají podstatný vztah k energetickému auditorství.
2015, 3.3 MB, Ing. Roma Šubrt a kol.

UČEBNICE ENERGETICKÉHO SPECIALISTY - KONTROLY ÚČINNOSTI KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE

Cílem publikace je obecně zmapovat legislativu a praxi vztahující se k zjišťování účinnosti kotlů a tepelných rozvodů dle Vyhlášky 194/2013 Sb. a seznámit energetické specialisty se zaměřením na kontrolu kotlů a otopných soustav se základy, které by měli znát (často se jedná i o učivo základních škol, bohužel mnoho praktiků již tyto vědomosti pozapomnělo a neuvědomují si, že patří k jejich profesi a jejich profese z nich vychází. Jako studijní literaturu je nutno doporučit zákon 406/2000 Sb., odbornou literaturu a normy.
2015, 7.9 MB, Ing. Roma Šubrt a kol.

Ukázkový energetický audit soustavy veřejného osvětlení s komentářem a variantními řešeními

Cílem práce je vytvoření ukázkového energetického auditu soustavy veřejného osvětlení, vytvořeného dle platné legislativy vyhl. č. 480/2012 Sb. o energetickém auditu a posudku.
2015, Ing. Martin Škopek, Ph.D. a kol.

Využívání Smart Grid v domácnostech

Projekt Výzkum využívání Smart Grid zařízení v domácnostech v České republice pro podporu jejich rozšíření si klade za cíl zmapovat názory a postoje obyvatel města Rakovník a jeho okolních obcí ve vztahu k úkolu, vyhodnocení získaných poznatků a zpracování doporučení, která by přispěla k zaměření, jak dále postupovat v dané problematice a byla tak nápomocna v naplnění cílů Aktualizované Státní energetické koncepce.
Koncept Smart Grid chápeme jako odpověď na současný vývoj ve společnosti s ohledem na to, jaké místo v ní energetika a s tím spojené odvětví průmyslu a jejich jednotlivé oblasti včetně spotřeby zaujímají. Základním principem je vzájemná obousměrná komunikace mezi
výrobními zdroji elektrické energie a spotřebiči nebo spotřebiteli o okamžitých možnostech výroby a spotřeby energie.


2015, 27.3 MB, Ing. Roman Šubrt a kolektiv

Stanovení potenciálu úspor energie v budovách ve vlastnictví státu

Informační materiál je určen jako podklad pro MPO a další resorty k plnění „Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti
2013, 542.9 kB, ENVIROS, s.r.o.

Elektrotepelná technika - 3. odborná učebnice pro VŠ obor energetika

Ucelená řada edice odborných učebnic pro VŠ věnuje pozornost jednotlivým oblastem elektroenergetiky a velmi kvalitně standardizuje poznatky z tohoto náročného oboru.
2011, 21.2 MB, © Zdeněk Hradílek, Ilona Lázničková, Vladimír Král

Jaderné a klasické elektrárny - 1. odborná učebnice pro VŠ obor energetika

Ucelená řada edice odborných učebnic pro VŠ věnuje pozornost jednotlivým oblastem elektroenergetiky a velmi kvalitně standardizuje poznatky z tohoto náročného oboru.
2011, 26.4 MB, © Jaroslav Doležal, Jiří Šťastný, Jan Špetlík, Stanislav Bouček,

Monitorování, řízení a chránění elektrizačních soustav - 5. odborná učebnice pro VŠ obor energetika

Ucelená řada edice odborných učebnic pro VŠ věnuje pozornost jednotlivým oblastem elektroenergetiky a velmi kvalitně standardizuje poznatky z tohoto náročného oboru.
2011, 15.6 MB, © Josef Tlustý, Jan Kyncl, Ladislav Musil, Jan Špetlík, Jan Švec,

Návrh a rozvoj elektroenergetických sítí - 4. odborná učebnice pro VŠ obor energetika

Ucelená řada edice odborných učebnic pro VŠ věnuje pozornost jednotlivým oblastem elektroenergetiky a velmi kvalitně standardizuje poznatky z tohoto náročného oboru.
2011, 12.2 MB, © Josef Tlustý, Jan Švec, Petr Bannert, Zbyněk Brettschneider,

Obnovitelné zdroje elektrické energie - 2. odborná učebnice pro VŠ obor energetika

Ucelená řada edice odborných učebnic pro VŠ věnuje pozornost jednotlivým oblastem elektroenergetiky a velmi kvalitně standardizuje poznatky z tohoto náročného oboru.
2011, 39.6 MB, © Petr Mastný, Jiří Drápela, Stanislav Mišák, Jan Macháček

Provoz distribučních soustav - 7. odborná učebnice pro VŠ obor energetika

Ucelená řada edice odborných učebnic pro VŠ věnuje pozornost jednotlivým oblastem elektroenergetiky a velmi kvalitně standardizuje poznatky z tohoto náročného oboru.
2011, 6.8 MB, © Petr Toman, Jiří Drápela, Stanislav Mišák Jaroslava Orságová,

Světelná technika - 6. odborná učebnice pro VŠ obor energetika

Ucelená řada edice odborných učebnic pro VŠ věnuje pozornost jednotlivým oblastem elektroenergetiky a velmi kvalitně standardizuje poznatky z tohoto náročného oboru.
2011, © Karel Sokanský, Tomáš Novák, Marek Bálský, Zdeněk Bláha,

TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ POSOUZENÍ VYUŽITÍ SOLÁRNÍ ENERGIE V SOUSTAVÁCH ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM S VÝTOPENSKÝM REŽIMEM VYUŽÍVAJÍCÍCH ZEMNÍ PLYN

Využití solárního tepla v soustavách CZT pracujících ve výtopenském režimu neovlivňuje jejich účinnost a je jedním z možných způsobů snížení spotřeby fosilních paliv v sídelních celcích s potenciálem souvisejícím s pokračujícími evropskými snahami o naplnění závazku minimálního podílu OZE na konečné spotřebě energie. V ČR se solární CZT dostaly do centra pozornosti pouze v souvislosti se extrémními snahami komerční firmy nahradit v řadě obcí funkční CZT solárními soustavami se 100% solárním pokrytím.


2011, 6.8 MB, Ing. David Borovský, Doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. Bořivoj Šourek

Aktuality 

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect