Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

NÁKLADOVĚ OPTIMÁLNÍ ÚROVNĚMINIMÁLNÍCH POŽADAVKŮ NA ENERGETICKOU NÁROČNOST BUDOV

Publikace obsahuje metodiku hodnocení energeticky úsporných opatření podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU zapracované do české legislativy. Jsou analyzovány možnosti dosažení nákladově optimální rovnováhy mezi investicemi a náklady na energii uspořenými během životního cyklu budovy a ověřeny na vybraných budovách.
Uvádí se postup stanovení celkových nákladů podle ČSN EN 15459 – Energetická účinnost budov – Metoda ekonomického hodnocení energetických soustav. Publikace uvádí ekonomické parametry pro prvky a soustavy TZB a nově definuje metody ekonomického posuzování prosté doby návratnosti a skutečné doby návratnosti splňující požadavky evropské normy ČSN EN 15459.
Sjednocuje hodnoty životnosti, nákladů na preventivní údržbu a zavádí hodnocení nákladů na likvidaci dožitého zařízení. Byly stanoveny vstupní parametry pro dobu životnosti prvků soustav a systémů v letech, náklady na preventivní údržbu v % pořizovacích nákladů a náklady na likvidaci (omezeně) po dožití zařízení v % pořizovacích nákladů.
Výše uvedené parametry jsou začleněny do metodik výpočtu celkových nákladů, prosté a reálné návratnosti s uvažováním obnovy dožitých prvků v rámci definované životnosti budovy po provedení stavebních opatření.
Na příkladě definovaných budov s TZB a opatřeními byl zpracován vzorový příklad v postupu začlenitelném do EA.
Rok vydání:  2011
Velikost:  4.4 MB
Stáhněte zde