Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Mikrokogenerace – efektivní nástroj stability a bezpečnosti dodávek energie

Oblast zabezpečení potřeb národního hospodářství elektřinou a teplem je majoritní v celkové spotřebě primárních energetických zdrojů. Proto je této oblasti neustále věnována velká pozornost a to ze strany producentů i spotřebitelů. Současná situace na trhu zásobování energií směřuje ve světě stále častěji k implementaci tzv.
mikrokogeneračních jednotek v místech spotřeby, což může pozitivně ovlivnit investice do navyšování
kapacit distribučních sítí el. energie a tepla. V blízké budoucnosti lze rovněž očekávat, že tyto kombinované
zdroje budou s technickým pokrokem těchto zařízení stále četněji implementovány i v rodinných domech a
bytových domech.
Cílem této publikace je seznámit širší odbornou veřejnost s problematikou mikrokogenerace, jejími výhodami
ale i úskalími spojenými s realizací. Dalším cílem je prezentace možné úlohy v oblasti zvyšování stability a
bezpečnosti dodávek energie, současnou nabídkou těchto zařízení na trhu, technickými charakteristikami,
systémovými vlivy a nákladovosti.
Publikace rovněž obsahuje případovou studii zaměřenou na využití mikrokogenerace v rodinném a bytovém domě.
Cílem publikace je rovněž propagovat nové trendy v energetice sloužící k zvyšování energetické efektivnosti
a zabezpečenosti dodávek energie ve spotřebitelském sektoru.
Rok vydání:  2011
Stáhněte zde