Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

KATALOG CEN PRVKŮ A FUNKČNÍCH DÍLŮ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A SOUSTAV

Ekonomický rozbor se provádí stanovením tzv. celkové ceny podle evropské normy ČSN EN 15459 – Energetická účinnost budov – Metoda ekonomického hodnocení energetických soustav v budově. Ekonomické hodnocení celkovou cenou by se mělo provádět i u EA a energetického posudku. Metodika požaduje posuzování v tzv. výpočetní době 30 let pro bytové budovy a veřejné budovy a výpočetní době 20 let pro obchodní, nebytové budovy. Stanovují se pro prvky, funkční díly i soustavy náklady: vstupní investice v roce 0; obnovovací náklady prvků, funkčních dílů i soustav TZB v průběhu výpočetního období, zbytková hodnota prvků, funkčních dílů i soustav v konci výpočtového období; náklady na preventivní údržbu, náklady na energii.
V publikaci jsou zpracované katalogové listy pro vybrané funkční stavební díly stavební konstrukce. V katalogových listech - tabulkách jsou definovány stavební funkční díly a jejich tepelně-technické parametry a stanoveny investiční náklady na měrnou jednotku (m2, ks, kpl, atd.). Náklady jsou stanoveny v úrovni cen roku 2013 a ověřeny náklady dosaženými ve vybraných realizacích. Katalogové listy pro soustavy TZB jsou zpracovány specifickým způsobem, a to pro dílčí části soustav TZB a jejich prvky, ovlivňující potřebu, a to části sdílení, rozvodů, akumulace a zdrojů. V závěru je uveden příklad stanovení celkové ceny pro bytovou budovu.
Rok vydání:  2013
Zdroj:  STÚ‐E, s.r.o.
Stáhněte zde