Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Typový příklad analýzy nákladů a přínosů ve vztahu k opatření na podporu účinnosti při dálkovém vytápění a chlazení ve statutárním městě

Publikace bude sloužit k plnění požadavků Směrnice EP a Rady 2012/27/EU formulovaných v článku 14 -
Podpora účinnosti při dodávkách tepla a chlazení v rámci něhož mají členské státy přijmout vhodná opatření na podporu a usnadnění účinného využívání energie odběrateli.
Jedním z požadavků je přijetí politiky, která bude podporovat na místní a regionální úrovni, využívání
potenciálu účinných systémů vytápění a chlazení, zejména systémů využívajících vysoce účinnou kombinovanou výrobu tepla a elektřiny s důrazem na využití potenciálu pro rozvoj místních a regionálních trhů s teplem. Pro účely posouzení vhodnosti implementace tohoto záměru členské státy budou provádět analýzu nákladů a přínosů. Cílem analýzy nákladů a přínosů je přijímat nejefektivnější řešení z hlediska zdrojů a nákladů za účelem naplnění potřeb v oblasti dodávek tepla a chlazení na bázi ekonomické a environmentální výhodnosti.
Vypracovaný typový příklad je určen jako podpůrný nástroj pro realizaci optimalizačního procesu pro zabezpečování energeticky efektivních koncepcí dodávek tepla a chladu v územních celcích vedoucích k poklesu energetické náročnosti výroby tepla a chladu a eliminaci negativních vlivů na životní prostředí.
Rok vydání:  2013
Stáhněte zde