Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

PRŮZKUM FONDU BUDOV A MOŽNOSTÍ ÚSPOR ENERGIE

Studie analyzuje potenciál úspor v budovách ČR se zaměřením na tzv. obvykle obydlené rodinné, bytové a ostatní budovy.
Vzhledem k rozmanitým vlastnostem budov napříč bytovým fondem je k výpočtu možné úspory využito stochastického modelu budov umožňujícího hromadnou simulaci energetické náročnosti pro celý soubor budov. Výpočet se zaměřuje v prvním kroku na vyhodnocení teoretické potřeby tepla na vytápění s využitím výpočtu dle ČSN EN ISO 13790 (časový krok výpočtu 1 měsíc). Pro vyhodnocení jsou budovy rozděleny do typových, věkových a velikostních kategorií na základě statistických dat poskytnutých Českým statistickým úřadem (Sčítání lidu, domů a bytů 2011). Výpočetní model hodnotí pro každou zvolenou kategorii 1000 různých budov na základě nastavených proměnných parametrů. Potřebné vstupní geometrické parametry modelu a jejich meze jsou nastaveny tak, aby výsledné vypočtené hodnoty odpovídaly poskytnutým statistickým datům (rozměrové charakteristiky bytového fondu). Předpokládá se tedy, že výsledky budou vykazovat menší chybu, než by měly při výpočtu vždy pouze jednoho zástupce v každé kategorii budov. Vzhledem k dostupným informacím o koncových spotřebách energie jsou následně upraveny další vstupní parametry modelu tak, aby vypočtená spotřeba celého bytového fondu ve stávajícím stavu rámcově odpovídala reálnému stavu (dostupným statistickým datům), model je tedy kalibrován.
Rok vydání:  2013
Velikost:  1.9 MB
Stáhněte zde