Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

MOŽNOSTI REALIZACE KOMPLEXNĚ ŘEŠENÝCH ENERGETICKY ÚSPORNÝCH PROJEKTŮ V BUDOVÁCH VE STÁTNÍM SEKTORU

Renovace budov z hlediska energeticky úsporných opatření by měla byt prováděna co nejkomplexněji, tedy z hlediska zlepšeni tepelně technických vlastnosti budov i z hlediska zlepšeni technologického vybaveni budov.
Snaha řešit úsporné projekty v budovách komplexní cestou vyplývá z požadavků na snižování energetické náročnosti budov veřejného sektoru uvedených v evropské směrnici č. 2012/27/EU o energetické účinnosti. Je to zároveň cesta k synergickému efektu pro dosaženi vyšší úrovně úspor oproti částečně realizovaným opatřením.
Přestože úspěšnost kombinace byla v minulých letech ověřena na několika realizovaných projektech, počet projektů realizovaných formou kombinace stavebních opatřeni v podobě zatepleni objektů s uplatněním metody EPC na renovaci technologických zařízení budov je doposud omezený a to zejména z důvodu nedostatečné informovanosti o možnostech a výhodách komplexního řešeni.