Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Faktory primární energie a jejich stanovení

Hned na počátku je definována metoda výpočtu, která je podle dlouholetých zkušeností autora jedinou metodou, která nevnáší do cyklicky provázaných výrobních procesů zkreslující duplicity a zároveň má v sobě zakomponováno ověření správnosti výpočtů díky základním vztahům strukturální analýzy.
Na rozdíl od metody výpočtu už nelze za zcela jednoznačné označit datové vstupy. Základním datovým vstupem je samozřejmě Energetická bilance vydávaná každoročně Českým statistickým úřadem a doplněná v některých oblastech o podrobnější členění dat dle Energetického regulačního úřadu a dalších zdrojů.
Problém různého strukturování dat a to zejména rozdělení paliv při společné výrobě tepla a elektrické energie může ovlivnit výsledky výpočtu koeficientů přepočtu. Proto bylo do této studie vybráno několik různých propočtů s odůvodněním příslušné volby strukturování vstupních dat a parametrů. Ve výsledku jde tedy celkem o tři různé přístupy, které spolu se zahrnutí, nebo nezahrnutím obnovitelných zdrojů poskytují šest variant přepočtu konečné spotřeby energie na prvotní energetické zdroje.