Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

IMPLEMENTACE ČLÁNKU 18 O ENERGETICKÝCH SLUŽBÁCH SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/27/EU O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI V ČESKÝCH PODMÍNKÁCH

Požadavky článku 18 Směrnice zahrnují četné požadavky ve vztahu k energetickým službám se zaručeným výsledkem. Požadavky se zaměřují na podporu trhu v oblasti energetických služeb a na přístup malých a středních podniků na tento trh šířením informací o dostupných smlouvách v oblasti energetických služeb, zárukách za úspory energie, finančních nástrojích, pobídkách. Další požadavky zahrnují rozvoj štítků kvality, přípravu seznamu poskytovatelů energetických služeb, podporu veřejného sektoru při přijímání nabídek energetických služeb, především při rekonstrukci budov a také informace o osvědčených postupech pro uzavírání smluv o energetických službách, apod.
Článek 18 stanovuje také další aktivity států k zajištění řádného fungování trhu s energetickými službami, např. odstranění regulatorních a neregulatorních překážek, které brání využívání uzavírání smluv o energetických službách, zavedení nezávislého mechanismu za účelem zajištění účinného vyřizování stížností a mimosoudního řešení sporů vyplývajících ze smluv o poskytování energetických služeb; apod.
Rok vydání:  2013
Zdroj:  APES
Stáhněte zde