Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

MALÉ TEPLOVODNÍ KOTLE NA PEVNÁ PALIVA; spalování pevných paliv po roce 2013

Struktura vytápění domácností ovlivňuje kvalitu ovzduší v prostředí, ve kterém žijeme. Lokální topeniště na pevná paliva, a především kotle na uhlí, přispívají významným způsobem ke znečištění ovzduší. Dále produkují enormní množství oxidu siřičitého, oxidu uhelnatého a oxidu dusíku. Tato topeniště pracují s nízkou teplotou spalování a tak nedokonale spalují. Jejich emise jsou vypouštěny v nízké výšce nad zemí, a proto nás nejvíce obtěžují.
Ke znečišťovatelům ovzduší u nás patří malé kotle na hnědé uhlí, které slouží pro vytápění rodinných domů. Spalovat hnědé uhlí v tak malých zařízeních je velmi náročné. Hlavním problémem je používání starých zařízení, která mají velmi nízkou účinnost a emitují vysoké procento plynných i pevných škodlivin. Dále také to, že umožňují spalování různých odpadů, jejichž hořením se vytváří vysoce jedovaté zplodiny.
Důležitá ale zůstává rozumná snaha o trvalé zlepšování životního prostředí. Jak je zřejmé, je vytápění domů kotli na pevná paliva v našem životě značný problém, který je nutné důkladně pojmenovat a odborně osvětlit jeho aspekty.Tato kniha důkladně a nově definuje všechny problémy související se spalováním pevných paliv v malých kotlích, včetně posledních legislativních opatření.
Rok vydání:  2012
Zdroj:  Ing. Zdeněk Lyčka,
Stáhněte zde