Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Investice do úspor energií v budovách versus budoucnost malých systémů centralizovaného zásobování teplem

Systémy centralizovaného zásobování teplem vznikly v době, kdy měly budovy mnohem vyšší spotřebu tepla. Trend snižování energetické náročnosti budov a jejich odpojování od CZT vede k tomu, že jsou nyní některé systémy CZT předimenzované. Se snižováním dodávky tepla do budov se zvyšuje relativní podíl ztrát v rozvodech. Teplárenské subjekty se dostávají do komplikované situace, kdy jsou povinny dodržet parametry teplonosného média potřebné pro připojené objekty, a to i za situace, kdy je množství dodávaného tepla velmi male. V důsledku výše popsaných vlivů vznikají dodatečné náklady, které teplárenské subjekty buď nesou samy, nebo je přenášejí na odběratele tepla. Obě možnosti mají
negativní dopady a publikace rozebírá mechanismy a možné scénáře tohoto jevu.