Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Příprava podkladů pro akční plán

Směrnice o energetické účinnosti 2012/27/EU zavádí společný rámec opatření na podporu energetické účinnosti v Unii s cílem zajistit do roku 2020 splnění hlavního 20 % cíle Unie pro energetickou účinnost a vytvořit podmínky pro další zvyšování
energetické účinnosti i po tomto datu. Podle článku 3 této směrnice týkající se cíle energetické účinnosti každý členský stát stanoví orientační vnitrostátní cíl energetické účinnosti na základě spotřeby primární energie nebo konečné spotřeby energie, úspor primární energie nebo úspor v konečné spotřebě energie nebo energetické náročnosti.
V rámci této zprávy bylo provedeno podrobné ex-ante vyhodnocení aktivity č.1 „projekty úspor energie“ u realizovaných projektů v rámci programu EKO-ENERGIE OPPI zejména v rámci I, II a III. výzvy. Toto vyhodnocení obsahuje podrobnou statistiku za většinou již proplacené projekty v rámci I až III. výzvy podle popisu uvedeného v kapitole číslo 2. Na základě této statistiky byla provedena ekonomická analýza odhadu nákladovosti projektů jednotlivých typů úsporných opatření u realizovaných projektů I, II a III. výzvy pro určení možné absorpční kapacity těchto projektů k naplňování cílů směrnice o energetické účinnosti 2012/27/EU. Celkem bylo detailně analyzováno 536 projektů úspor energie.
Dále v rámci této studie proběhlo ex-ante vyhodnocení ostatních významných programů pro zvýšení energetické efektivnosti v ČR z hlediska naplňování národního indikativní cíle úspor energie pro rok 2016 na základě prvního Akčního plánu energetické účinnosti za ČR podle směrnice č. 2006/32/EU. Zejména se jedná o program Zelená úsporám, prioritní osa 3 Operační program životní prostředí a odhadu přínosů dosažených v rámci programu PANEL a Nový Panel.