Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

2.9.19 / dotaz č. 110734
Dobrý den lze v této době stavět větrné elektrárny s odběrem energie 1mgw.Vím o pozemku a jaké jsou k tomu potřeba povolení.
Dobrý den,
situace ohledně větrných elektráren není v ČR příliš jednoduchá. V roce 2018 bylo v ČR dotaženo k realizaci 5 nových projektů.

Je třeba si uvědomit, že v současnosti není pro nové projekty stanovena žádná podpora a cena prodané kWh závisí na dohodě s obchodníkem s elektřinou a případně na výši tzv. „zeleného bonusu“, který vyhlašuje každoročně ERÚ. V případě napojení elektrárny a do sítě, a prodeje el. do distribuční sítě musíte mít licenci pro podnikání v energetice dle zák. 458/2000 Sb. Tu vydává ji Energetický regulační úřad.

Základním předpokladem pro možnost umístění větrných elektráren je ve smyslu § 90 stavebního zákona soulad s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území. V tomto bodě doporučuji obrátit se na příslušný stavební úřad.

Podle § 34 až § 37 zákona č. 458/2000 Sb. pro výstavbu výroben elektřiny pro výstavbu přímého vedení a výstavbu zdrojů je nutná autorizace. K žádosti o udělení autorizace na výstavbu výrobny elektřiny a na výstavbu přímého vedení se kromě obvyklých náležitostí dokládá také předpokládané umístění výrobny elektřiny, stanovisko o posouzení vlivu na životní prostředí a event. souhlas orgánu ochrany ovzduší. Autorizace na výstavbu zdrojů (§ 82) vyžaduje rovněž posouzení souladu s územní energetickou koncepcí, posouzení vlivu zdroje na životní prostředí a posouzení využití místních a tuzemských palivových a energetických zdrojů.
Úřad pro civilní letectví se vyjadřuje ke stavbám nebo zařízením, které jsou vysoké 75 m a více nad terénem stavby a nebo zařízení vysoké 30 m a více na přirozených nebo umělých vyvýšeninách, které vyčnívají 75 m a výše nad okolní krajinu. Dále se vyjadřuje k zařízením která mohou ohrozit bezpečnost letového provozu nebo rušit funkci leteckých zařízení.

Ucelený obrázek o povolovacím procesu výstavby si můžete udělat z dokumentu jež je ke stažení na stránkách MŽP:
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/obnovitelne_zdroje_informacni_podpora/$FILE/OZK-Povolovaci_proces-20110609.pdf

Každopádně doporučuji obrátit se v dané věci na odborníky ČSVE (Česká společnost pro větrnou energii) http://csve.cz.

S pozdravem
Jan Kárník
Odpovídá:  Ing. Jan Kárník - EKIS Rakovník Ing. Tichý tisk