Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

17.6.21 / dotaz č. 127061
Dobrý den,
v současné době dokončujeme opravu střechy včetně zateplení našeho panelového domu s tím, že dle výpočtů uvedených v projektu bude hodnota součinitele prostupu tepla činit 0,147 W/(m2.K) oproti původní 0,257 W/(m2.K). Je vhodné provést po takovéto opravě střechy regulaci otopné soustavy? V roce 2003 po zateplení fasády domu byl dle údajů z projektu na patě domu upraven původní regulátor průtoku Oventrop-HDC a nově osazeny další smyčkové regulátory diferenčního tlaku Oventrop-Hydromat DP s hodnotou nastavenou na 15 kPa.
Děkuji za odpověď.
Dobrý den, děkujeme za dotaz.
Zateplením obálky budovy klesne její tepelná ztráta a to by se mělo projevit úsporou energie na vytápění. Aby reálná úspora korespondovala s vypočtenou úsporou, je nezbytné, aby bylo provedeno vyregulování otopné soustavy. Původní vytápěcí systémy v panelových domech byly často projektovány na teplotní spád 92,5/67,5 °C. Do té doby obvyklým způsobem byl teplotní spád 90/70°C, tedy 20 K a jeho zvětšením na hodnotu 25 K si tehdejší představitelé moci slibovali úsporu v materiálu na potrubí, které při stejných přenášených výkonech mohlo být menší.
Podle míry zateplení budovy je potřeba zmenšit dodávaný výkon.
Má-li budova svůj vlastní zdroj, nebo výměník, je možno základní úpravu udělat nastavením ekvitermní křivky střední teploty otopné vody směrem dolů, protože k vytápění budovy stačí nižší teplota otopné vody. Pokud je budova zásobována z centrálního zdroje pro více budov, je teplota vody řízena podle nejslabšího článku a to znamená, že ostatní objekty jsou bez dalších opatření přetápěny. Pokud se jedná o menší rozdíly, způsobené právě zateplením, lze úpravu provést kvantitativně, tj. snížením průtoku, které způsobí zvětšení teplotního spádu, snížení střední teploty vody a tím i snížení tepelného výkonu soustavy. Při větších změnách by však snížení průtoku soustavou mohlo být tak významné, že malé průtoky potrubními větvemi a otopnými tělesy neumožní vyregulování. Tady je pak vždy nutno přistoupit k doplnění otopné soustavy o směšování s vlastním elektronicky řízeným oběhovým čerpadlem. Z uvedeného plyne, že pro vyregulování otopné soustavy je nutná projektová dokumentace. Z Vašeho popisu plyne, že skutečně byla opatření provedena podle projektu. Regulátory tlakové diference v patách stoupaček zajišťují pak stálý dispoziční tlak pro otopná tělesa, který by jinak vlivem funkce termostatických ventilů kolísal.
Protože se zateplení dotkne různých místností různou měrou, je nutno předepsat i nastavení předregulace radiátorových ventilů.
Dojde-li k dalšímu zateplení střechy, dojde ke snížení tepelné ztráty každé typické místnosti v posledním patře (s jednou ochlazovanou stěnou s jedním oknem) odhaduji podle míry zateplení střechy a podílu jednotlivých konstrukcí obálky na tepelné ztrátě prostupem cca o 20 %. Protože se zateplení střechy neprojeví u ostatních pater, musí být zachována stávající ekvitermní křivka a požadavek na snížený výkon v patře pod střechou upraven předregulací ventilů otopných těles v celém patře. Doporučuji kontaktovat projektanta původního návrhu na vyregulování, aby navrhl opatření po zateplení střechy.
Je samozřejmé, že projekt musí být zpracován pečlivě, měly být zahrnuty reálné podmínky funkce soustavy, např. zohlednit chladnutí vody v přívodním potrubí, přirozený hydraulický vztlak vlivem výšky a rozdílu teplot, podíl stoupacích potrubí na vytápění místností apod.
Odpovídá:  Ing. Zdeněk Krejčí - EKIS České Budějovice Energy Centre tisk