Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

25.4.22 / dotaz č. 138287
Dobrý den, ČEZ při odečtu zjistil, že elektroměr chybně zaznamenal celou roční spotřebu v nízkém tarifu a ve vyúčtování ji rozdělil dle mého zcela nereálně mezi VT a NT. Lze se nějak bránit jejich věštění z křišťálové koule? Poměr z minulých let je vzhledem ke změnám v chodu domácnosti irelevantní. Nechci doplácet na neschopnost dodavatele udržovat svá zařízení v provozuschopném stavu a z toho vyplývající nekorektní vyúčtování.

Dobrý den.
Dotaz je velice obecný a neobsahuje konkrétní údaje, odpověď je proto též obecná.
Nedílnou součástí každé smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo smlouvy o dodávce elektřiny jsou obchodní podmínky. Smluvní vztah se řídí energetickým zákonem a občanským zákoníkem.
1) Dle obchodních podmínek obvykle existuje právo na reklamaci. Prvním krokem je tedy případné využití této možnosti.
2) Obvykle větší dodavatelé mají svého ombudsmana, na kterého se můžete obrátit, když existuje pocit, že reklamace nebyla řádně posouzena.
3) Případné spory vyplývající ze smlouvy se mohou řešit mimosoudně u Energetického regulačního úřadu (ERÚ), Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava, www.eru.cz.
Z dotazu není zřejmé období, do 1. 1. 2021 platila Vyhláška 82/2011 Sb. a od 1.1.2021 platí nová Vyhláška č. 359/2020 Sb. Vyhláška o měření elektřiny. Obě vyhlášky mimo jiné řeší způsoby vyhodnocování a určení množství odebrané elektřiny v případě závady měřicího zařízení.
Ve vyhl. č. 359/2020 Sb., §7 odstavec (4) je přesně popsáno, jak se legislativně daný problém řeší, cituji: „nejsou-li v případě prokazatelné závady měřicího zařízení, při opravě chybných hodnot nebo při doplnění chybějících hodnot dostupné údaje zaznamenané měřicím zařízením, provede provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy výpočet náhradních údajů o odběru nebo dodávce elektřiny a o jejím průběhu. Tento výpočet bude proveden na základě protokolu autorizované zkušebny nebo zprávy o závadě měřicího zařízení podle výše odběru elektřiny v předcházejícím srovnatelném období při srovnatelném charakteru odběru elektřiny, v němž byl odběr elektřiny řádně měřen, nebo dodatečně podle výše odběru nebo dodávky elektřiny zjištěné na základě kontrolního odečtu v následujícím období“
4) Pokud odběratel změnil spotřebitelské chování, tak se může požádat, aby rozdělení spotřeby proběhlo na základě kontrolního měřené v následujícím období.
5) V žádosti by bylo vhodné nějakým věrohodným způsobem doložit, že došlo ke změně spotřebitelského chování (například doklad o novém tepelném zdroji pro vytápění a podobně).
6) Při změně například tepelného zdroje, nemusí změněný odběr splňovat podmínky vyhlášky ERU pro danou distribuční sazbu. Doporučujeme tedy zkontrolovat, zdali při změně spotřebitelského chování nedošlo k porušení podmínek vyhlášek ERU pro danou distribuční sazbu.
S pozdravem Jan Antonín, EnergySim.
Odpovídá:  Ing. Jan Antonín - EKIS Jablonec nad Nisou, EnergySim tisk