Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

13.6.22 / dotaz č. 139741
Dobrý den, mám dotazy na konstrukci stropu v NED/PD bungalovu s nevytápěným podkrovím.

V projektu je navržena skladba odspodu:
- SDK RF desky tl. 15 mm
- Instalační dutina (elektro, rozvody rekuperace)
- OSB 4 P+D tl. 18 mm s přelepenými spoji (parozábrana)
- 2x minerální izolace Isover Domo Plus tl. 180 mm + 280 mm
- (geotextilie)
- konstrukce krovu

1) Bude zde fungovat OSB deska jako parozábrana správně?

2) Vzhledem k členitosti valbové střechy mi byla doporučena foukaná minerální izolace. Je možné ji použít jako alternativu k té uvedené v projektu? Při uvažovaném tepelném odporu λ = 0,039 WmK by vycházela její tlouška na 550 mm, což mi přijde už hodně vysoké. Nad izolací by měla být ještě půdička pro skladování sezonních věcí.

Předem děkuji za odpověď.
Dobrý den.
Děkuji za Váš dotaz a zájem o naše poradenství.
OSB deska pero drážka s tmelenými a přelepenými spoji slouží jako vzduchotěsnící vrstva pasivních domů nebo domů s rekuperačním systémem, kde je potřeba zajistit vzduchotěsnost obálky. V oblasti parotěsnosti nelze jednoznačně označit jako parozábranu, neboť rozptyl difúzních tloušťek různých materiálů nebo i výrobků je značný.
Difuzní vlastnosti desek OSB se často vyjadřují faktorem difuzního odporu (μ). Ten se u různých výrobců a provedení pohybuje v rozmezí 80 - 300. Podle některých průzkumů nebo měření bylo zjištěno, že stejně tak průvzdušnost zdánlivě vzduchotěsných OSB desek se pravděpodobně liší v závislosti na výrobci a samozřejmě tloušťce desek
Našel jsem dokonce diskuzi odborníků z oboru, kde se jejich názor na to, zda OSB je parozábrana, nebo ne, docela lišil a uváděli rozličné důvody.
Já jsem názoru, že OSB desku s přelepením spojů a vyřešením těsnosti napojení na všechny ohraničující a prostupující konstrukce lze brát jako spolehlivou parobrzdu. Takže ji použijeme bez obav v difúzně otevřených konstrukcích a skladbách.
Počítejte se mnou, co je co: faktor difúzního odporu (μ, bezrozměrné) je poměr difúzního odporu materiálu a difúzního odporu vrstvy vzduchu téže tloušťky. Ekvivalentní difúzní tloušťka Sd (v metrech) je tloušťka vrstvy vzduchu, která má stejný difúzní odpor jako vrstva materiálu. A vypočte se Sd = μ . d.
Faktor difúzního odporu parozábran je od 100 000 více. Výrobci ale uvádějí Sd a to je 100 nebo 150 (m) a více. OSB 20 mm, pokud bude μ = 300 je jednoduchým přepočtem Sd = 6. Budete-li hledat foliovou parobrzdu, budou mít Sd od 2 do 8 m.
Na Vaši konstrukci stropu lze nahlížet jako na konstrukci difúzně otevřenou. Tím se diskuze posouvá do půdy, resp. jak je půdní prostor odvětraný a umožní odvod vlhkosti, která do prostoru projde.
Jedná se tedy o střešní plášť, který musí vyhovovat požadavkům normy na provádění a navrhování střech ČSN 73 1901/novela 2020. Pro střešní pláště se zde stanovují požadavky na jejich těsnost, respektive spolehlivost a těsnost provedení doplňkové hydroizolační vrstvy. Doplňková hydroizolační vrstva (DHV) je ta pod kontralatěmi, latěmi a taškami a jsou na ni kladeny různé požadavky v závislosti na sklonu střechy, počtu různých podmínek apod. To posouzení vychází z koncepce podstřeší.
Například u domů typu bungalov s vazníkem o malém sklonu, který vytváří nízké podstřeší s tepelnou izolací vloženou dole mezi vazníky, se při započítání vlivu různých podmínek dochází k nutnosti provést střechu pod krytinou s celoplošným bedněním. Důvod – aby podstřešní fólie měla těsněné přesahy proti zafoukávání sněhu a deště a ochránila se tepelné izolace na stropě.
Bude-li provedeno podstřeší těsné, nemusí dobře větrat a v zimním období může docházet ke kondenzaci a namrzání spodního líce bednění nebo prvků krovu. Prkenná bednění a difůzní folie pod skládanou krytinou většinou nevadí, ale bednění střechy OSB deskami nebo použití těsné krytiny z asfaltových šindelů nebo svitkového plechu již ano.
Závěr – dát podhled do souvislosti se střešním pláštěm a větráním půdy. Avšak v půdě nesmí být průvan – to naopak zásadně sníží izolační schopnost MV. Někdy se zde proto i dávají protivětrné (a vysoce difúzní) folie.
Z pohledu tepelně izolačních vlastností: Normativní požadavky jsou udávány závaznou normou ČSN 73 0540-2 – Tepelná ochrana budov (10/2011). Ta stanovuje pro strop pod nevytápěnou půdou minimální požadovanou hodnotu součinitele prostupu tepla U 0,30 (W/m2.K). Hodnota doporučená je 0,20 (W/m2.K). Pro nízkoenergetický standard je pak potřeba splnit hodnotu součinitele prostupu tepla „U“ 0,15 až 0,10 (W/m2.K).
Ve Vašem případě tedy NED / PAD. Tomu odpovídá tloušťka tepelné izolace 46 cm. Ta co uvádíte má tepelnou vodivost deklarovanou λ 0,038 a foukaná buničina 0,039 W/m.K. To je skoro stejné. Součinitel U bude někde na hodnotě k očekávaným 0,10.
Rozdíl je spíše v měrné tepelné kapacitě C (J/kg.K), která je u MV kolem 800 a u foukané buničiny 2000. Zajistí tedy lepší tepelnou stabilitu místnosti. Pozor na možnou vyšší hmotnost buničiny a přitížení podhledu.
Ing. J. Veselý, poradce,
Energy Centre, Náměstí Přemysla Otakara II 25, České Budějovice.