Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

16.9.22 / dotaz č. 142278
Dobrý den,
mám několik otázek. Vlastním byt v bytovém domě, který spravuje SVJ. Pokud se odpojím od společné plynové kotelny SVJ, z důvodu 8 násobného zvýšení ceny plynu pro kotelnu, která zajišťuje dodávku tepla a teplé vody.
1. Budu platit základní složku přípravy teplé vody?
2. Budu platit základní složku za teplo?
3. Platil bych základní složky tepla a teplé vody i v případě, že by v prohlášení vlastníka nebylo uveden způsob vytápění zmíněnou společnou plynovou kotelnou?

Děkuji
Dobrý den, omlouvám se za opožděnou odpověď. Předně si Vás dovoluji upozornit, že jelikož neznám detaily, budu ve své odpovědi vycházet toliko z platné právní úpravy, a to zejména z občanského zákoníku, vyhlášky č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům. Tato vyhláška byla dne 11. října 2021 aktualizována vyhl. 376/2021 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům. Předem je nutno vymezit, že pro rozhodnutí o odpojení se od společného vytápění, je nutné získat souhlas všech ostatních vlastníků jednotek a též stavebního úřadu. Dále je nutno uvést, že v souladu s ust. § 6 písm. e) nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím, je třeba celou soustavu rozvodů tepla, včetně radiátorů a jiných topných těles umístěných v bytě, vnímat jakožto tzv. společnou část domu, kdy v případě, že má dojít k její opravě nebo stavební úpravě, která nevyžaduje změnu prohlášení, rozhoduje o tomto statutární orgán SVJ, nepřevyšují-li náklady částku 1 000 Kč v průměru na každou jednotku nebo částku stanovenou ve stanovách SVJ, pokud tuto upravují. Pokud jsou náklady na stavební úpravy vyšší než tato částka, rozhoduje o provedení stavební úpravy shromáždění SVJ. Co se týká financování ústředního vytápění těmi vlastníky, kteří se odpojili, tak dle § 5 odst. 2 výše zmíněné Vyhlášky platí, že: „Na byty a nebytové prostory odpojené od vnitřního rozvodu vytápění rozúčtovává poskytovatel služeb základní složku nákladů na vytápění podle poměru velikosti započitatelné podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové započitatelné podlahové ploše bytů a nebytových prostorů v zúčtovací jednotce; započitatelná podlahová plocha bytu nebo nebytového prostoru se přepočte na nepřímo vytápěnou započitatelnou podlahovou plochu podle přílohy č. 1 části A bodu 2 k této vyhlášce.“ Odpojení vlastníci se tedy nadále musí finančně podílet na společném vytápění, i když nejsou již jeho odběrateli, a to přispíváním ve výši základní složky nákladů na vytápění. Odpojení vlastníci se taktéž musí nadále finančně podílet na opravách a jiných úpravách kotelny, jelikož ta je stále společnou částí domu a oni jako členové SVJ mají povinnost přispívat na správu domu a pozemku v poměru odpovídajícím jejich podílu na společných částech, pokud nebylo v prohlášení určeno jinak. Pokud byste chtěli upravit částku, kterou se budou odpojení vlastníci podílet na financování správy domu a pozemku, musíte toto provést změnou prohlášení, kterou lze v tomto případě upravit velikost podílů odpojených vlastníků na společných částech nebo změnit způsob přispívání vlastníků jednotek na správu společných částí. Ke změně prohlášení v takovém případě bude potřeba souhlasu všech vlastníků jednotek, jelikož se tato dotýká práv a povinností všech vlastníků jednotek.
Odpovídá:  Ing. Jiří Sedláček - EKIS Český Brod tisk