Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

22.12.22 / dotaz č. 149179
Dobrý den,

mohu vás poprosit o sdělení, jaké parametry musel splňovat nízkoenergetický RD v roce 2021? Jde mi o parametry, které dohledám v energetickém štítku domu z roku 2021.

Předem děkujiDobrý den, děkujeme za dotaz
Pakliže se jedná o hodnoty uváděné v Průkazu energetické náročnosti („energetický štítek“) podle vyhlášky 264/2020 o energetické náročnosti budov jako prováděcího předpisu k zákonu č. 406/2000 o hospodaření energií v platném znění, pak je třeba dodat, že s termínem nízkoenergetický RD se nepracuje. Pojem nízkoenergetický dům uvádějí různé zdroje, např. ČSN 730540, která uvádí jen obecnou definici jakožto stavbu s měrnou roční potřebou tepla na vytápění do 50 kWhod/m2 a rok.
Výše uvedený zákon pracuje s pojmy jako nákladově optimální úroveň energetické náročnosti budovy a od 1.1.2020 s pojmem budovy s téměř nulovou spotřebou energie, který od uvedeného data platí pro všechny novostavby včetně rodinných domů. Měrná roční spotřeba tepla pro vytápění není nijak rozhodující.
Je to způsobeno metodou, která se používá pro rozhodnutí, zda budova splňuje či nesplňuje požadavky na energetickou náročnost, a to porovnáním s tzv. referenční budovou, která má stejný tvar a stejné rozměry a používá se stejným způsobem jako budova posuzovaná a má vlastnosti obálky budovy a účinnosti technických systémů právě na úrovni hodnot uvedených ve vyhlášce. Jedná se cca o 40 parametrů, týkajících se obálky budovy (průměrný součinitel prostupu tepla, přirážka na vliv tepelných vazeb, akumulace tepla), vytápění (účinnost zdroje tepla, účinnost rozvodů, vliv druhu otopných těles a regulace), totéž pro přípravu teplé vody, větrání, chlazení a osvětlení. Hodnoty jsou uvedeny v příloze č. 1 a v tabulce 1 uvedené vyhlášky. Výrazem míry naplnění je grafická část průkazu, přičemž hranice mezi jednotlivými třídami je závislá na jejich charakteru a tedy různá pro vytápění, přípravu teplé vody, osvětlení, průměrný součinitel prostupu tepla, pro celkovou dodanou energii a primární energii z neobnovitelných zdrojů.
Zjednodušeně se dá říci, že pokud je navrhovaná budova ve všech parametrech lepší, než uvádí vyhláška pro referenční budovu, bude splněn požadavek na energetickou náročnost budovy. V reálném výpočtu může být některý z ukazatelů horší, při čemž spodní hranicí je požadavek v příslušné normě a tento nedostatek je možno vykompenzovat v jiném ukazateli. Hlavním parametrem, který musí být naplněn, je primární energie z neobnovitelných zdrojů a většinou tomu odpovídá pro rok výstavby 2021 zatřídění alespoň “C“. Splněn musí být ukazatel celkové dodané energie a průměrný součinitel prostupu tepla. Ostatní ukazatele uvedené na titulní straně mají jen informativní charakter.
Referenční hodnoty v průkazu naleznete jen u konstrukcí obálky. Ostatní musíte hledat ve vyhlášce, nebo si vyžádat u zpracovatele průkazu výpočetní protokol.