Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

2.2.23 / dotaz č. 152414
Mohu požádat o příspěvek /dotaci/na vchodové bezpečnostní, protipožární dveře do bytu v bytovém zděném domě, které byt zateplí i odzvučí.
Dobrý den, dotační titul NZÚ Light má tyto pravidla:
2.1 Oprávnění žadatelé a příjemci podpory
a) Žadatelem o podporu může být pouze vlastník nebo spoluvlastník
rodinného domu (dle definice RD uvedené v kapitole 9) na jehož úpravy je
dotace požadována, ve kterém má trvalý pobyt počínající před 12. 9. 2022
a zároveň:
– Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání
žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně,
nebo
– žadatel v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o podporu
pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby jej pobíral po celou
dobu).
b) Podporu nelze poskytnout na stavby, které jsou ve vlastnictví či
spoluvlastnictví obchodní společnosti, právnické osoby, spolku nebo fondu
(svěřenské fondy, investiční fondy a jiné).
c) Podporu nelze poskytovat v případech, kdy by její poskytnutí naplňovalo
znaky veřejné podpory dle Smlouvy o fungování Evropské unie.
2.2 Místo realizace projektu, podporované typy staveb
a) Podpora se poskytuje na opatření realizovaná na rodinných domech
na území České republiky.
b) Definice rodinného domu dle kapitoly 9 musí být naplněna pro budovu
před realizací opatření a následně po celou dobu udržitelnosti.
c) Ve sporných případech stanoví kategorii stavby, pro potřeby řízení o žádosti
o podporu, Státní fond životního prostředí České republiky (dále jen „Fond“).

Z tohoto vyplývá, že na výměnu vchodových dveří do bytu v bytovém domě, není tento dotační titul určen.
S pozdravem
Ing. Martin Mrkvička
EKIS Lázně Toušeň
2M13
IČO: 012 59 032
tel: 722 914 769
ekistousen@gmail.com
Odpovídá:  Ing. Martin Mrkvička - M-EKIS Lázně Toušeň, Ing. Mrkvička
Téma:  Ostatní
tisk