Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

15.2.23 / dotaz č. 153548
Dobrý den,
v rodinném řadovém domku mám schodiště kryté sklocihlami ( luxfery ,plocha cca. 15m2 )
Pokud je vyměním za plastová okna s trojsklem dostanu na to dotaci?
Dobrý den,
dotace na výměnu výplní otvorů což jsou i ve stávajícím stavu sklo tvárnice, za předpokladu že přiléhají k vytápěné části rodinného domu je možné získat z programu NZÚ – rodinné domy, připojuji odkaz pro informace https://novazelenausporam.cz/rodinne-domy/ a dále pak z programu NZÚ Light, připojuji odkaz pro podrobnější informace https://novazelenausporam.cz/rodinne-domy/.

V klasickém programu NZÚ – rodinné domy výměnou 1 ks výplně za okno s trojsklem i když je poměrně velký jak uvádíte - 15 m2 s největší pravděpodobností dle hrubého odborného odhadu na dotaci nedosáhnete neboť nesplníte základní podmínky pro oblast „Dílčího“ zateplení a to snížení o více jak 10% u průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy , snížení výpočtové hodnoty celkové primární energie z neobnovitelných zdrojů dodané do budovy a snížení výpočtové hodnoty celkové dodané energie do budovy – to vše hodnoceno oproti stavu před realizací opatření. Tím na dotaci nedosáhnete. Pokud byste o dotaci uvažoval bylo by nutné rozsah opatření zateplení rozšířit. S tímto vám mohu pomoci v rámci bezplatné konzultace třeba přímo u vás neboť působím jako mobilní poradce M-EKIS.

Dotaci na výměnu oken (patří sem i sklo tvárnice) by bylo možné získat jedině z NZÚ Light, ale to za předpokladu splnění podmínek programu. A to nevím zda je splňujete. Jen přikládám základní podmínky získání dotace z NZÚ Light :
Bod 2.1 Oprávnění žadatelé a příjemci podpory
a) Žadatelem o podporu může být pouze vlastník nebo spoluvlastník
rodinného domu (dle definice RD uvedené v kapitole 9) na jehož úpravy je
dotace požadována, ve kterém má trvalý pobyt počínající před 12. 9. 2022
a zároveň:
– Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání
žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně,
nebo
– žadatel v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o podporu
pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby jej pobíral po celou
dobu).

Pokud tyto podmínky splňujete je možné o dotaci žádat.
I v rámci tohoto programu NZÚ Light poskytuji poradenství a konzultace a je možné se na mne obrátit jako na poradce M-EKIS.