Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

2.3.23 / dotaz č. 154727
Dobrý den.
Včera jsem položila dotaz, jak počítat spotřební složku vytápění k bytu, který odstranil měřáky.
Dnes se ptám, zda jsem použila správný výpočet podle vyhlášky 269/2015.

VYHLÁŠKA 269/2015
§3
(5) Neumožní-li příjemce služeb instalaci stanovených měřidel podle zákona o metrologii s platným ověřením nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, nebo přes opakované prokazatelné upozornění neumožní jejich odečet, nebo je neoprávněně ovlivní, určí se v daném zúčtovacím období u tohoto příjemce služeb spotřební složka nákladů podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 269/2015 Sb.
Výpočet spotřební složky nákladů na vytápění a spotřební složky na poskytování teplé vody
Výpočet spotřební složky nákladů na vytápění podle § 3 odst. 5 a spotřební složky na poskytování teplé vody podle § 4 odst. 4 se provede podle vzorce
Sni = X • Sc • Pni / [Pc + (X - 1) • Pn], [Kč]

kde je
Pc - celková plocha v zúčtovací jednotce [m2]
Pni - plocha konkrétního bytu nebo nebytového prostoru, u něhož není znám údaj z měření, [m2]
Pn - součet Pni
Sc - celková spotřební složka nákladů za zúčtovací jednotku [Kč]
Sni - spotřební složka nákladů připadající na konkrétní byt nebo nebytový prostor, u něhož není znám údaj z měření, [Kč]
X - násobek zvýšení (podle § 3 odst. 5 hodnota 3, podle § 4 odst. 4 hodnota 3)
Poznámka:
Při stanovení nákladů na vytápění podle § 3 odst. 5 se za Pc a Pni dosazuje započitatelná podlahová plocha.
Při stanovení nákladů na poskytování teplé vody podle § 4 odst. 4 se za Pc a Pni dosazuje podlahová plocha.

Konkrétní výpočet :

Pc = 778
Pni = 100,7
Pn = 100,7
Sc = 114 227,5

Sni = 3 * 114227,5 * 100,7 / 778 + (3-1)*100,7 = 35 508 127,5 / 979,4
Sni = 35 233 Kč

Děkuji moc za trpělivost.

Dobrý den,

ano, máte to správně podle vyhlášky.

S pozdravem
Jiří Tencar
Odpovídá:  Ing., Ph.D. Jiří Tencar - EKIS Praha Ecoten tisk