Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

16.3.23 / dotaz č. 155174
Dobrý den,
chtěla bych si ověřit, zda budova s nebytovými prostorami využívanými pro lékaře a kanceláře, která aktuálně stavebně neumožňuje montáž vodoměrů (SV ani TUV) pro jednotlivé nájemce, může být zařazena do kategorie domů, kde nemusí být instalována měřidla na TUV? Je stanoveno časovém období, ve kterém musíme prostory přizpůsobit a vodoměry TUV instalovat? Měřidla na teplo instalované máme. Informace je rozhodná pro stanovení způsobu vyúčtování spotřeby TUV.
Děkuji za odpověď
Šárka Pospíšilová
Dobrý den
Rozúčtování nákladů na teplou a studenou vodu je v současné právní úpravě upravena rozdílně.
Zatímco u studené vody si lze vystačit jen se zákonem č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (dále „zákon o službách“ nebo jen „ZoS“), u teplé vody jde podobně rozdělení právní úpravy jako u tepla, kde jsou základní pravidla uvedena v zákoně o službách a podrobnější úpravu stanoví vyhláška MMR ČS č. 269/2015, o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům (dále jen „vyhláška o rozúčtování“).

Studená voda
U rozúčtování nákladů na studenou vodu platí, že způsob rozúčtování ujedná poskytovatel služeb s dvoutřetinovou většinou nájemců v domě, nebo o něm rozhodne družstvo, anebo společenství s tím, že změna způsobu rozúčtování je možná vždy až po uplynutí zúčtovacího období.
Nejsou-li však vodoměry instalovány (v praxi půjde o domy, kde takovému kroku mohou bránit stavebně-technické podmínky, jinak je povinnost měření dána zákonem), rozúčtují se náklady na dodávku vody a odvádění odpadních vod:
a) podle počtu osob (tzv. osoboměsíce), nebo
b) podle směrných čísel roční potřeby vody.
(Směrná čísla lze najít v příloze č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů)

V zákoně č. 67/2013 Sb se nepíše termín do, kdy je nutné instalovat vodoměry. Zákon jednoznačně připouští rozúčtování SV bez instalaci vodoměru

Teplá voda
Vyhláška MMR ČS č. 269/2015 o rozúčtování pamatuje i na domy, kde u příjemců služeb nejsou instalovány vodoměry, a nedošlo k dohodě všech příjemců služeb. V takovém případě rozdělí poskytovatel služeb spotřební složku podle průměrného počtu osob rozhodných pro rozúčtování služeb v zúčtovacím období nebo podle poměru velikosti podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové podlahové ploše bytů a nebytových prostorů v zúčtovací jednotce. Rozdíly v rozsahu vybavení jednotlivých bytů v zúčtovací jednotce mající vliv na odběr teplé vody zohlední poskytovatel služeb přepočtem spotřební složky na základě odborného posouzení. V nebytových prostorech stanoví poskytovatel služeb průměrný počet osob nebo odpovídající velikost podlahové plochy na základě odborného posouzení podle způsobu odběru a rozsahu využívání teplé vody.

Ve vyhláška MMR ČS č. 269/2015 se taktéž nepíše termín do, kdy je nutné instalovat vodoměry na TUV. Vyhláška jednoznačně připouští rozúčtování TUV i bez instalace vodoměrů TUV
Hezký den Březík