Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

15.3.23 / dotaz č. 155881
Žádost o dotaci NZÚ pro TČ byla úspěšně podána, ale následně byla vrácena k doplnění. SFŽP požaduje doplnění dokladu o trvalého bydliště v rekreačním objektu na který uplatňujeme dotaci, který trvale užíváme více jak 5 let. Zkusili jsme doložit vyúčtování spotřeby el. energie a místopřísežné prohlášení o trvalém využívání, jako doklad o užívání, ale toto asi bylo z pozice SFŽP nedostatečné.
Na objektu jsme provedli výměnu oken, dveří a provedli zateplení. Nečerpali jsme nikdy žádnou dotaci a jak se zdá nedosáhneme ani na dotaci k TČ.
Pokoušeli jsme se rovněž na ÚMČ získat potvrzení o trvalém užívání objektu, ale bez výsledku. Jsme oba důchodci ve věku 77 a 76 let, zálohu na TČ nám pomohl uhradit náš syn, a tak dotace na TČ, by nám ohromně pomohla.
Můžete nám prosím poradit co podniknout, abychom na dotaci dosáhli?
Dle Závazných pokynů pro žadatele NZÚ pro RODINNÉ DOMY ze dne 1.6.2022
- žadatelem může být vlastník stávajícího rodinného domu
- podpora se poskytuje na opatření realizovaná na rodinných domech na území České republiky

DEFINICE RODINNÉHO DOMU dle kapitoly 12 musí být naplněna pro budovu v navrhovaném stavu (tj. po dokončení realizace podporovaných opatření) a následně po celou dobu udržitelnosti. V případě, kdy budova ve stávajícím stavu neplní definici rodinného domu, je možné poskytnout podporu pouze v případě, že před započetím realizace opatření budova plnila účel vyžadující vytápění během celého otopného období v její převážné části, a celková energeticky vztažná plocha budovy v navrhovaném stavu nepřekročila 350 m2.

RODINNÝ DŮM dle kapitoly 12 / definice
V případě stávajících staveb jsou pro účely programu za rodinné domy považovány:
Stavba určená pro rodinnou rekreaci, která je využívána pro trvalé rodinné bydlení a má přiděleno číslo popisné nebo evidenční. Užívání pro bydlení je prokázáno, pokud žadatel doloží, že on sám nebo jiná osoba má v této stavbě evidován trvalý pobyt počínající 24 měsíců nebo více před podáním žádosti.
"Trvalý pobyt lze prokázat zápisem místa realizace v občanském průkazu nebo výpisem z Registru osob."

RESUMÉ
Pokud nemáte vy nebo jiná osoba trvalý pobyt zapsán v občanském průkazu nebo nelze prokázat výpisem z Registru osob, nejste oprávněným žadatelem.
Odpovídá:  Ing. Helena Šnajdarová - M-EKIS Rychnov n. Kn. Ing. Šnajdarová tisk