Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

3.5.23 / dotaz č. 159333
Jak to bude s novou dotací NZÚ LIGHT na solární ohřev vody , co je potřeba dokládat, popřípadě jakou firmu vybrat a jak je to s penězi, jestli to jde namontovat svépomoci?
Závazné podmínky k OHŘEVU VODY s podporou NZÚ LIGHT jsou k dispozici na stránkách www.novazelenausporam.cz v sekci DOKUMENTY / NZÚ LIGHT / POKYNY PRO ŽADATELE.
a) Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci pouze jednoho z níže uvedených systémů pro akumulační ohřev vody. Systém může být využíván i pro přitápění (nepovinné).
b) Instalace podporovaných zdrojů musí být provedena dodavatelem s oprávněními dle § 10d zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění. NELZE INSTALOVAT SVÉPOMOCÍ. VÝŠE PODPORY je stanovena na 90000Kč / opatření.

SOLÁRNÍ TERMICKÝ OHŘEV VODY
Solární termický systém musí být sestaven pouze z kolektorů splňujících minimální hodnotu účinnosti ηsk dle vyhlášky č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie.
- Minimální celková plocha apertury kolektorů 1,80m2
- Minimální měrný objem akumulačního zásobníku tepla vztažený k celkové ploše apertury 45l/m2

SOLÁRNÍ FOTOVOLTAICKÝ OHŘEV VODY
Fotovoltaický systém musí být osazen solárním regulátorem ohřevu vody, popř. solárním měničem, používajícím technologii pro optimalizaci v závislosti na zátěži a oslunění – sledovaní maximálního bodu výkonu „MPPT“.
- Minimální instalovaný výkon FV panelů 1,50kWp
- Minimální měrný objem akumulačního zásobníku tepla vztažený k k instalovanému výkonu fotovoltaického systému 45l/kWp

PODÁNÍ ŽÁDOSTI
Zpracovatel Odborného posudku před realizací vyplňuje pouze
A) TYP SYSTÉMU - Solární termický ohřev vody nebo Solární fotovoltaický ohřev vody
B) POČET OSOB V RD
C) PŘEDPOKLÁDANÉ VYUŽITÍ PRO PŘITÁPĚNÍ - Ano nebo Ne
D) PŘEVLÁDAJÍCÍ STÁVAJÍCÍ ZPŮSOB OHŘEVU VODY - el.bojler / plynový kotel / tepelné čerpadlo / el.průtokový / kotel na tuhá paliva / centrální zásobování teplem / jiný

DOLOŽENÍ REALIZACE
Dodavatel opatření vyplňuje samostatný dokument ZPRÁVA O INSTALACI OZE
A) Typ OPRÁVNĚNÍ požadovaný dle zákona č. 406/2000 Sb., §10d - Instalatér solárních termických soustav (23-099-M) / Elektromontér fotovoltaických systémů (26-014-H) / jiný
B) REALIZOVANÝ TYP OPATŘENÍ - Solární termický ohřev vody nebo Solární fotovoltaický ohřev vody
C) INFORMACE O INSTALOVANÝCH SOLÁRNÍCH PANELECH/KOLEKTORECH - Výrobce a typové označení panelu/kolektoru / Apertura nebo jmenovitý výkon [m2 nebo kWp] / Počet ks
D) AKUMULAČNÍ ZÁSOBNÍK - využit stávající / nový - celkový objem (požadováno minimum dle Závazných pokynů... Požadovaný poměr mezi objemem akumulačního zásobníku a plochou apertury (popř. instalovaným výkonem) je min. 45 litrů/m2 nebo litrů/kWp.)
E) SYSTÉM S MOŽNOSTÍ PŘITÁPĚNÍ - Ano nebo Ne
F) FV regulátor/měnič (pouze pro fotovoltaický ohřev vody) - Vybaven funkcí MPPT / Umožňuje napájení jiných el. zařízení / Výrobce / Typové označení
G) DATUM dokončení realizace opatření
Žadatel je povinen zajistit fotodokumentaci dokládající provedení podporovaných opatření, zachycen na ní bude stav domu před zahájením realizace a stav po jejím dokončení.
Fotodokumentace musí být pořízena tak, aby při porovnání záběrů bylo jednoznačně viditelné provedení dotovaných opatření a jejich rozsah. V případě zakrytých konstrukcí bude
doložena fotodokumentace z průběhu provádění, před zakrytím konstrukcí.

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL / FAKTURY A DOKLADY O ÚHRADĚ / stanovení ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ

DIMENZOVÁNÍ SOUSTAV - v dotačním programu NZÚ LIGHT není předepsáno doložení / doporučujeme využít stávajících dokumentů na stránkách www.novazelenausporam.cz v sekci DOKUMENTY / VÝPOČTOVÉ NÁSTROJE
- VÝPOČTOVÝ NÁSTROJ PRO SOLÁRNÍ FOTOVOLTAICKÝ OHŘEV VODY
- VÝPOČTOVÝ NÁSTROJ PRO SOLÁRNÍ TERMICKÝ OHŘEV VODY
- VÝPOČTOVÝ NÁSTROJ PRO OPTIMALIZACI NÁVRHU FOTOVOLTAICKÝCH SYSTÉMŮ - RODINNÉ DOMY