Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

15.5.23 / dotaz č. 159474
Dobrý den,
zajímá mě problematika větrných elektráren a rád bych se o tom dozvěděl více informací. Konkrétně mám tyto otázky:
- může obec realizovat, vlastnit a provozovat větrnou elektrárnu?
- lze takto získanou energii poskytovat občanům obce, popřípadě v obecních budovách?
- musí se dělat změna územního plánu?
- jak je časově náročný proces povolování?
- je možné získat dotaci na stavbu větrné elektrárny, popřípadě na projektovou dokumentaci?

Předem děkuji
Dobrý den,
Odpověď jsem uspořádal dle Vaších bodů:

- může obec realizovat, vlastnit a provozovat větrnou elektrárnu?
Ano, obec může vlastnit i provozovat větrnou elektrárnu. Dle energetického zákona (dále jen EZ) a pravidlech trhu s elektřinou se jedná o výrobnu elektrické energie (stejně jako je například FVE). Ačkoli EZ uvádí, že do 50 kW instalovaného výkonu výrobny není potřeba licence, je zde také podmínka, že vyrobená elektřina bude využita v rámci odběrného místa pro vlastní spotřebu. Tuto podmínku větrné elektrárny na zelené louce nesplňuji a proto i větrné elektrárny do 50 kW vyžadují licenci na výrobu elektrické energie (prodej elektřiny do distribuční sítě nebo sdílení elektřiny v rámci obce). Instalace elektrárny na zelené louce podléhá stavebnímu povolení. Nad rámec běžného stavebního řízení přibyde i projednání s Úřadem pro civilní letectví, hluková studie a dále si například odbor životního prostředí může vyžádat posouzení vlivu dané oblasti na migraci ptáků a jejich možných střetů s listy větrné elektrárny. Před samotnou realizací je také vhodné posoudit ekonomiku investice.
Zajímavé informace a mapa aktuálních instalací v ČR naleznete zde: https://www.csve.cz/cz/aktualni-instalace

- lze takto získanou energii poskytovat občanům obce, popřípadě v obecních budovách?
V daný moment není možné sdílení elektrické energie v rámci obce/města. Vyhláška o pravidlech trhu s elektřinou umožňuje sdílení vyrobené el. energie pouze v rámci bytových domů. Lze očekávat, že sdílení el. energie v rámci města/obce bude možné a upraveno ve vyhlášce od roku 2024.

- musí se dělat změna územního plánu?
dle posledních změn LEX OZE 1 (Zákon č. 19/2023 Sb. a Nařízení Rady (EU) 2022/2577) je stále nutné řešit umístění výroben do 1 MW územně plánovací dokumentací.
Podrobnosti je možné dočíst zde: https://www.mmr.cz/getmedia/9f4064d1-a05f-4815-b721-e9bd7fb2d1f2/MMR_31948_2023_81-Zakon-19-2023-2023-04-26_1.pdf.aspx?ext=.pdf
Na novelu LEX OZE II čekáme a očekáváme v průběhu roku 2023.

- jak je časově náročný proces povolování?
Obecně lze říct, že postup bude následující:
- Územní plán, pokud nedojde k úpravám v rámci novely LEX OZE II
- Povolení a připojení k distribuční síti (mapa možnosti připojení výroben je zde: https://geoportal.egd.cz/itc/default.aspx?ck=1&SID=&serverconf=prip2&br35info=1, například centrum Blučiny již v tuto chvíli je v oblasti bez možnosti připojení nových výroben k distribuční síti.
- stavební a uzemní řízení
- vybudování přípojky
- realizace elektrárny
- uvedení výroby do provozu
- kolaudace
- zajištění Licence výrobce elektrické energie (povinnost dle energetického regulačního úřadu)
- registrace výrobce a výrobny na portále OTE CS
- příprava smlouvy o výkupu el. energie
Nelze určit přesnou dobu časové náročnosti. Výstavba je závislá na mnoha proměnných a neočekávaných situacích v celém procesu realizace.
Nejdelší proces může být změna v ÚP (měsíce - roky), vybudování el. přípojky (až 18 měsíců na zajištění ze strany distributora, lze předpokládat i déle pokud dojde ke změnám v žádosti).
Ostatní kroky jsou obecně závislé na zákonné lhůtě vyjádření dotčených orgánů (30 - 60 dní).

- je možné získat dotaci na stavbu větrné elektrárny, popřípadě na projektovou dokumentaci?
V tuto chvíli neeviduji možnost pořízení větrné elektrárny s dotační podporou.

Obecně je legislativně lépe ,,prošlapaná" cesta za instalací FVE a to vč. dotace.

Přeji hodně úspěchů!
Pavel Řehák
Odpovídá:  Ing. Pavel Řehák - M-EKIS Brno, Ing. Pavel Řehák tisk