Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

23.5.23 / dotaz č. 160275
Dobrý den, rádi bychom využili dotační program zelená úsporám light na výměnu oken u rodinného domku rodičů v Šumperku. Oba rodiče jsou majitelé domu, jsou starobní důchodci, vlastní bankovní účet, v domku bydlí samostatně. Tedy předpokládám, že podmínky pro čerpání dotace splňují. Na zástupce EKIS za Šumperk se obracíme z důvodu potřeby vypracování odborného posudku navrhovaných opatření a také s dotazem přesného postupu podání žádosti - žádost za rodiče bude podávat dcera. Děkuji a zdravím. V.K.
Dobrý den,

Jako první krok doporučuji nechat zpracovat nabídku na demontáž stávajících a dodávku a montáž nových oken od nějakého žadatelem vybraného dodavatele. Pro splnění podmínek dotačního programu musí být okna nová, musí být odborně vyměněny kompletně včetně rámu, musí být v provedení trojskla a síla rámu musí být min. 70 mm.
Žadatel musí také splňovat pravidla programu:
Musí být vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu, kde bude výměna oken provedena.
Musí mít tomto domě trvalý pobyt počínající před 12. 9. 2022.
Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně nebo žadatel pobírá příspěvek na bydlení.
(nemusí jej pobírat po celou dobu od 12. 9. 2022).

- V rámci výzvy NZÚ Light lze na jeden rodinný dům uplatnit pouze jednu žádost, ta však může být na více opatření.
- Maximální celková výše podpory na realizaci opatření je omezena na 150 000 Kč.
- Výše podpory se stanoví jako součet podpor na vybraná opatření, dle tabulky.
- Výše podpory je maximálně 100 % uznatelných nákladů na základě doložené faktury.
- Podpora je poskytována po dokončení formou následné dotace (ex post) u žádostí podaných po realizaci opatření nebo formou zálohy u žádostí podaných před dokončením realizace opatření.

Po obdržení nabídky na výměnu oken Vám po dohodě můžeme zdarma vypracovat odborný posudek viz. file:///C:/Users/Dowin3/Downloads/1683277327_Odborn%C3%BD%20posudek%20NZ%C3%9A%20Light_04-2023.pdf . Pro odborný posudek bude nutná obhlídka domu, termín dohodou. Pro žádost je potřebné pořízení fotodokumentace stávajícího stavu se stávajícími okny. Pokud to budete potřebovat, můžeme vám pomoci s vypracováním poptávky.

Bližší informace k podmínkám najdete na stránkách https://novazelenausporam.cz/ v sekci NZÚ light, viz. file:///C:/Users/Dowin3/Downloads/1683886866_NZ%C3%9A%20Light_Z%C3%A1vazn%C3%A9%20pokyny%20pro%20%C5%BEadatele_05-2023%20(2).pdf .

S přáním hezkého dne Ing. Jiří Flašar