Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

24.5.23 / dotaz č. 160900
V případě, že máme zájem o instalaci solárního fotovoltaického systému pro ohřev vody, kde je max. výše dotace stanovena na 90 000 Kč, je tato výše nějakým způsobem limitována (např. 50 % z přímých realizačních výdajů) jako tomu je u programu NZÚ pro běžné občany?
Výše podpory instalace obnovitelných zdrojů energie (OZE) v dotačním programu NZÚ Light je stanovena jednorázově na 90 000Kč za KOMPLETNÍ INSTALACI Solárního fotovoltaického ohřevu vody při splnění minimálních stanovených parametrů zařízení (viz. v textu níže). Částku dotace lze získat zálohově po elektronickém podání žádosti v systému AIS SFŽP a schválení parametrů žádosti v Rozhodnutí ministra o přiznání dotace, dotace je vyplacena zálohově na bankovní účet žadatele. Žadatel má 1 rok od Rozhodnutí ministra na realizaci akce s tím, že po dokončení realizace musí akci fondu vyúčtovat a doložit veškeré předepsané dokumenty.

DOKUMENTY PŘEDKLÁDANÉ VŠEMI ŽADATELI O PODPORU
1. Fotodokumentace stavby po provedení opatření.
2. Zpráva o instalaci OZE – závazný vzor a pokyny pro vypracování jsou zveřejněny na webových stránkách programu. Zpráva musí být potvrzena dodavatelem solárního systému.
3. Zpráva o provedených opatřeních – závazný vzor a pokyny pro vypracování jsou zveřejněny na webových stránkách programu. Zpráva musí být potvrzena žadatelem a členem MAS, nebo pracovníkem EKIS/M-EKIS po provedené kontrolní prohlídce v místě RD, na které budou předloženy faktury a doklady o úhradě a vyčísleny způsobilé výdaje

V případě, že realizační cena bude menší než záloha, bude fondem vyčíslena VRATKA (kterou je žadatel povinen zaslat zpět na účet fondu), v případě, že realizační cena bude vyšší než záloha, žadatel si doplácí sám nad částku 90 000Kč.

Instalace podporovaných zdrojů musí být provedena dodavatelem s oprávněními dle § 10d zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění „Elektromontér fotovoltaických systémů (26-014-H)“.

Fotovoltaický systém musí být osazen solárním regulátorem ohřevu vody, popř. solárním měničem, používajícím technologii pro optimalizaci v závislosti na zátěži a oslunění – sledovaní maximálního bodu výkonu „MPPT“.

MINIMÁLNÍ požadované parametry pro solární fotovoltaický ohřev vody
- Minimální instalovaný výkon FV panelů 1,50kWp
- Minimální měrný objem akumulačního zásobníku teplé vody vztažený k instalovanému výkonu fotovoltaického systému 45l/kWp
Odpovídá:  Ing. Helena Šnajdarová - M-EKIS Rychnov n. Kn. Ing. Šnajdarová tisk