Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

9.6.23 / dotaz č. 161958
Rád bych podal žádost o dotaci z dotačního programu NZÚ LIGHT na instalaci FV panelů pro přímý ohřev TUV v boileru. Lze realizovat instalaci svépomocí? Nebude proveden zásah do stávající elektroinstalace, jde o přímé napojení panelů na Boiler.
Oblast podpory NZÚ LIGHT – instalace obnovitelných zdrojů energie (OZE)
Výše podpory obnovitelných zdrojů energie 90 000 Kč / komplet

SOLÁRNÍ FOTOVOLTAICKÝ OHŘEV VODY
Fotovoltaický systém musí být osazen solárním regulátorem ohřevu vody, popř. solárním měničem, používajícím technologii pro optimalizaci v závislosti na zátěži a oslunění – sledovaní maximálního bodu výkonu „MPPT“
- Minimální instalovaný výkon FV panelů 1,50kWp
- Minimální měrný objem akumulačního zásobníku teplé vody vztažený k instalovanému výkonu FVE systému 45l/kWp

Instalace podporovaných zdrojů musí být provedena dodavatelem s oprávněními dle § 10d zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění.
„Elektromontér fotovoltaických systémů (26-014-H)“.
- je třeba doložit oprávnění + Zprávu o instalaci OZE potvrzenou oprávněnou osobou (na stránkách programu formulář ke stažení a vyplnění)

další přílohy POTŘEBNÉ K PODÁNÍ ŽÁDOSTI
- doklad o vlastnictví bankovního účtu
- Fotodokumentace stávajícího stavu
- Rozhodnutí o přiznání příspěvku na bydlení / pobírání důchodu
- Odborný posudek podepsaný poradcem EKIS / M-EKIS / MAS

po dokončení realizace ZÁVĚREČNÁ KONTROLA (poradce EKIS / M-EKIS / MAS přijede osobně na místo zkontrolovat provedená opatření)
- Zpráva o instalaci OZE potvrzená oprávněnou osobou
- kontrola faktur a doklad o úhradě / vyčíslení způsobilých výdajů
- podepíšete Závěrečný protokol, který poté musíte vložit vč. podpisů do AIS / UKONČENÍ AKCE
- Fotodokumentace nového stavu

RESUME - Pro splnění podmínek dotačního programu instalaci NELZE realizovat SVÉPOMOCÍ
Odpovídá:  Ing. Helena Šnajdarová - M-EKIS Rychnov n. Kn. Ing. Šnajdarová tisk