Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

14.6.23 / dotaz č. 162378
Řešíme pro naše klienty ohřev vody pomocí fotovoltaické elektrárny, na kterou je dotace NZU LIGHT. Mám klienty, kteří podmínku splňují jen částečně a já si nejsem jistý jedním bodem. Je to manželský pár, kdy pán je invalida 3.stupně - nárok by měl. Manželka je invalida 1.stupně, zde nárok není. Ale - paní se o manžela stará a pobírá na to příspěvek. Jsou oprávněnými žadateli?
V Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory v programu Nová zelená úsporám Light pro nízkopříjmové domácnosti v rámci Modernizačního fondu Platné od 2. 5. 2023 je definován OPRÁVNĚNÝ ŽADATEL následovně
Žadatelem o podporu může být pouze vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu na jehož úpravy je dotace požadována, ve kterém má trvalý pobyt počínající před 12. 9. 2022 a zároveň:
– žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu a po dobu administrace žádosti starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo
– žadatel v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení v dané nemovitosti (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu).

Je zde uvedena i POZNÁMKA
Oprávněným žadatelem je také osoba, která splňuje podmínky dle kap. 2.1, ale se kterou v domácnosti žije osoba
pečující o člena žadatelovy domácnosti; nebo nezletilé dítě, nebo student denního studia do 26 let; nebo osoba, které byl přidělen statut uprchlíka.

RESUME - pokud je tedy přiznán PŘÍSPĚVEK NA PÉČI, žadatel pobírající invalidní důchod 3. stupně JE OPRÁVNĚNÝM ŽADATELEM (doložte v AIS Rozhodnutí o přiznání příspěvku)