Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

2.7.23 / dotaz č. 163477
Jsme realizační firma, která za zákazníky spolu s instalací FVE vyřizuje dotace. Jelikož v tuto chvíli vyřizujeme dotace NZÚ, chtěla jsem se Vás zeptat na informaci ohledně odborného posudku u dotace na NZÚ light.
Odborný posudek je potřeba vyplnit a následně poslat na EKIS, kde nám odborný posudek pracovníci EKIS stvrdí svým podpisem? Případně prosím jaký je správný postup a kdy se odborný posudek vyřizuje? před realizací nebo až po ní?
Žádost o dotaci na FVE z dotačního programu NZÚ LIGHT pro nízkopříjmové domácnosti se podává stejně jako v případě FVE z dotačního programu NZÚ v AIS ze stránek www.novazelenausporam.cz, pouze vyberete výzvu
NZU Light / ModF HOUSEnerg č. 1/2023 Nová zelená úsporám - Light 2023.
Žádost lze podat před realizací nebo i po realizaci. V případě podání žádosti před realizací akce žadatel dostane po schválení žádosti jednorázovou částku 90000Kč jako zálohu přímo na v žádosti uvedený dotační účet, tuto částku tak může použít na realizaci opatření. V obou případech je třeba doložit jako přílohu k žádosti Odborný posudek zpracovaný MAS, EKIS nebo M-EKIS poradci (seznam na stránkách www.novazelenausporam.cz), kteří jsou garanty souladu realizace opatření s podmínkami programu.

OPRÁVNĚNOST ŽADATELE dokládá se do AIS
Žadatelem o podporu může být pouze vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu na jehož úpravy je dotace požadována, ve kterém má trvalý pobyt počínající před 12. 9. 2022 a zároveň:
– žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu a po dobu administrace žádosti starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo
– žadatel v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení v dané nemovitosti (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu).

přílohy POTŘEBNÉ K PODÁNÍ ŽÁDOSTI do AIS
- Doklad o vlastnictví bankovního účtu žadatele
- Doklad o pobírání důchodu všech s trvalým pobytem / Rozhodnutí o přiznání příspěvku na bydlení / Doklad o studiu apod...
- Fotodokumentace stávajícího stavu
- Odborný posudek podepsaný MAS, EKIS nebo M-EKIS poradci (popis stávajícího řešení ohřevu TUV + počet osob + rozsah FVE s příslušenstvím vč. velikost AKU)
(dále doporučen podpis Čestného prohlášení žadatele, že splňuje podmínky programu)

další postup po podání žádosti po realizaci na základě dosavadního průběhu
- cca 4týdny kontrola SFŽP
- do AIS přijde "Rozhodnutí ministra o přidělení dotace"
- cca 2týdny po RM vyplacení dotace na účet

po dokončení realizace ZÁVĚREČNÁ KONTROLA (poradci MAS, EKIS nebo M-EKIS osobně přijedou na místo zkontrolovat provedená opatření)
- Zpráva o instalaci OZE (realizační firma s oprávněním "Elektromontér fotovoltaických systémů (26-014-H)“)
- kontrola faktur a doklad o úhradě / vyčíslení způsobilých výdajů (ideálně minimálně ve výši dotace)
- Závěrečný protokol poradci MAS, EKIS nebo M-EKIS+ŽADATEL, který je třeba vložit vč. podpisů do AIS / UKONČENÍ AKCE

SOLÁRNÍ FOTOVOLTAICKÝ OHŘEV VODY
- Fotovoltaický systém musí být osazen solárním regulátorem ohřevu vody, popř. solárním měničem, používajícím technologii pro optimalizaci v závislosti na zátěži a oslunění – sledovaní maximálního bodu výkonu „MPPT“.
- Minimální instalovaný výkon FV panelů 1,50kWp
- Minimální měrný objem akumulačního zásobníku teplé vody vztažený k instalovanému výkonu FVE systému 45l/kWp
- Instalace podporovaných zdrojů musí být provedena dodavatelem s oprávněními dle § 10d zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění. „Elektromontér fotovoltaických systémů (26-014-H)“.
Odpovídá:  Ing. Helena Šnajdarová - M-EKIS Rychnov n. Kn. Ing. Šnajdarová
Téma:  Elektřina
tisk