Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

26.7.23 / dotaz č. 164570
Dobrý den,
mám dotaz na zetepleni z programu Oprav dům po babičce.
V roce 2009 jsme získali dotaci z programu zelená úsporám 2009 - 2012 na výměnu oken, dveří a zateplení stropu nad nevytapenym podlažím. Neznám dobu udržitelnosti projektu, ani jí nemohu nikde dohledat.
Otázka zní..zda mohu žádat o podporu v programu Oprav dům po babičce z oblasti A, podoblast stěny vnější. Nemusím využít všechny vypsané typy konstrukce? Což je stěny vnější, podlahy nad venkovním prostorem, lehké obvodové pláště, konstrukce k nevytapenym prostorům? Ještě další dotaz...máme zateplený dům 6 cm polystyrenem, v roce 1997, což už současným parametrům nevyhovuje. Dle odpovědi
přímo z kanceláře Zelená úsporám, není s touto dotaci problém. Uvažujeme tedy o dozateplení a zároveň dodělání stínící techniky. Umytí a oprava jen fasády bez zateplení je až další možnost. Moc děkuji za odpověď.
Dobrý den,
doba udržitelnosti u programů Zelená Úsporám, Nová Zelená Úsporám (od 2013) a Nová Zelená Úsporám Light (od 2023) je dle programu 10 nebo 5 let (pro NZÚ Light), tj. pokud byla poskytnuta dotace na předmětnou stavbu v roce 2009, tj, před 14 lety, doba udržitelnosti již v každém případě uplynula (doba udržitelnosti projektu začíná běžet od doby ukončení projektu).

Dle podmínek dotačního programu "Oprav dům po babičce" dle bodu 2.1 Oprávnění žadatelé a příjemci podpory, platí:

a) Žadatelem o podporu může být pouze zletilá ekonomicky aktivní fyzická osoba, která je vlastníkem stávajícího rodinného domu, popř. se jedná o některý z případů popsaných v kapitole 2.2.
b) Podporu nelze poskytnout v případě že:
- žadatel nemá právo nakládat s nemovitostí v plném rozsahu, popř. je toto právo omezeno, např. soudcovskou či exekutorskou zástavou, je nařízena exekuce či příkaz k prodeji předmětu podpory a předmět podpory je předmětem insolvenčního řízení či zajištění podle trestního řádu (blíže viz zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů, oddíl čtvrtý – Zajištění věci dle § 78 a násl.). Zástavy z důvodu hypotéky a půjčky pro úpravu předmětu podpory nejsou na závadu;
- předmětem žádosti je stavba, na jejíž výstavbu byla v minulosti poskytnuta podpora z programu Zelená úsporám, Nová zelená úsporám 2013 popř. Nová zelená úsporám v oblasti B;
- žadatelem je osoba, na kterou se vztahují mezinárodní sankce, popř. to vylučují jiné, zákonem stanovené důvody.

Tj. z výše uvedeného nevyplývá, že stavba na jejíž rekonstrukci (= stavební úpravu/opravu) byla poskytnuta podpora z dotačního titulu Zelená úsporám/Nová zelená úsporám 2013 popř. Nová zelená úsporám v oblasti B nemůže být spolufinancována z dotačního titulu Oprav dům po babičce, neboť v textu se hovoří pouze o "stavbě, na jejíž výstavbu", tj. překládám, že je míněná výstavba novostavby a nikoli rekonstrukce stávající stavby.

Doplnění stávajícího zateplení, které je realizováno EPS v tl. 6 cm provedením dodatečného kontaktního zateplení je možné dle podmínek NZÚ, NZÚ Light i Oprav dům po babičce, zde je pouze nutné posoudit stávající stav stěny, zda je toto dozateplení technicky možné a roívěž ekonomicky vhodné, v opačném případě lze stávající zateplení odstranit a kontaktní zateplovací systém vnější stěny domu provést celý nově.

S pozdravem Dalibor Andrejs, EKIS Nymburk.