Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

7.8.23 / dotaz č. 165535
Dobrý den, měla bych dotaz na dotace od NZÚ na FVE. Klientce naistalovala FVE polská firma a podle nich, nesplňuje podmínky pro dotaci od NZÚ. Od klientky mám následující informace. Klientka má na pozemku dva samostatně stojící domy, každý má jiné číslo popisné. FVE je instalována na menším domě, který klientka vlastní a zároveň pronajímá, čili tam sama fyzicky nebydlí. Problém je asi ten, že bydlí v domě vedle, který je tříbytový a ten už má ve vlastnictví jen z poloviny. Další dvě poloviny jsou rozděleny mezi její dvě dcery. Vyrobenou energii by tedy chtěla primárně čerpat v domě, kde sama bydlí. Je tedy oprávněné nevyplacení dotace od NZÚ?
Moc děkuji za odpověď
OPRÁVNĚNOST ŽADATELE je třeba vyhodnotit v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v podprogramu Nová zelená úsporám programu HOUSEnerg Modernizačního fondu RODINNÉ DOMY platné vyhlášením příslušné výzvy (září 2023).

Žadatelem o podporu může být pouze VLASTNÍK stávajícího rodinného domu. Při podání žádosti se dokládá Prohlášení žadatele, že má zajištěn souhlas spoluvlastníků nemovitosti s provedením opatření a přijetím podmínek podpory – pouze v případě, že objekt, na který se žádá o podporu, je ve spoluvlastnictví více osob. Prohlášení žadatel učiní přijetím textu čestného prohlášení v systému AIS.

Dále se vyhodnocuje MÍSTO REALIZACE PROJEKTU
Podpora se poskytuje na opatření realizovaná na rodinných domech na území České republiky.

Dále se vyhodnocuje VEŘEJNÁ PODPORA
V případě naplnění znaků veřejné podpory v rámci podané žádosti je podpora omezena také příslušnými pravidly pro veřejnou podporu související s maximální možnou výší čerpání podpory žadatelem. Zcela vyloučit lze z pravidel veřejné podpory v rámci programu zpravidla pouze takové případy a související investice, jejichž hlavním cílem je uspokojování vlastních bytových potřeb.
Prvotní identifikaci veřejné podpory provádí žadatel před podáním žádosti o podporu.

Podoblast podpory C.3 – FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY (FVE)
Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového fotovoltaického systému propojeného s vnitřními rozvody el. energie a distribuční soustavou, určeného pro výrobu elektrické energie s přednostním využitím vyrobené energie v obytných částech budovy, připouští se DODÁVKA NEVYUŽITÉ ENERGIE do distribuční soustavy nebo její využití v MÍSTNÍM ENERGETICKÉM SPOLEČENSTVÍ, do něhož je tato budova zapojena.
Systém musí být umístěn na rodinném domě, JINÉ STAVBĚ PLNÍCÍ DOPLŇKOVOU FUNKCI ke stavbě rodinného domu, či jiné speciální konstrukci uzpůsobené tak, aby neomezoval růst vegetace a její údržbu.

RESUMÉ - Jedinou možností pro získání dotace je vyžádat si závazné stanovisko SFŽP zda uzná RD k pronájmu za JINOU STAVBU PLNÍCÍ DOPLŇKOVOU FUNKCI ke stavbě RD, kde žadatelka skutečně bydlí, přičemž musí být splněna technická podmínka instalace nového FVE systému propojeného s vnitřními rozvody el. energie a distribuční soustavou, určeného pro výrobu elektrické energie s PŘEDNOSTNÍM VYUŽITÍM vyrobené energie v obytných částech budovy RD, kde žadatelka skutečně bydlí. Žádost by byla podána na RD skutečného pobytu. Doporučuji konzultovat se SFŽP (na příslušném krajském středisku) i znaky veřejné podpory.