Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

9.8.23 / dotaz č. 165820
Je možné získat dotaci na instalaci FVE výrobny na střeše novostavby RD?
NZÚ RD ZÁKLADNÍ PROGRAM platný vyhlášením výzvy od 09/2023 stanoví podmínky získání dotačních prostředků

Oblast C – ZDROJE ENERGIE
V této oblasti je podporována instalace obnovitelných zdrojů, popř. využití odpadního tepla v rodinných domech.
V případě NOVOSTAVEB a opatření s jejichž realizací bylo započato dříve než 3 roky po jejich řádném dokončení, mohou být podporována výhradně OPATŘENÍ, která NEBYLA započítána v PRŮKAZU energetické
náročnosti budovy PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ, popř. bude doloženo, že stavba plní bez navrhovaného opatření všechny pro ni platné požadavky dané zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií. Za započetí
realizace je považována i úhrada zálohy na opatření.
Podpora není poskytována na realizaci opatření, která byla navržena v odborném posudku pro oblast podpory B – Novostavby, programů NZU.

Podoblast podpory C.3 – FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY (FVE)
Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového fotovoltaického systému propojeného s vnitřními rozvody el. energie a distribuční soustavou, určeného pro výrobu elektrické energie s přednostním
využitím vyrobené energie v obytných částech budovy, připouští se dodávka nevyužité energie do distribuční soustavy nebo její využití v místním energetickém společenství, do něhož je tato budova
zapojena.
Systémy bez propojení s distribuční soustavou jsou podporovány pouze v případech, kdy rodinný dům není připojen k distribuční soustavě, popř. z technických důvodů provozovatel distribuční soustavy
připojení FV systému nepovolil.

VÝŠE PODPORY pro Podoblast podpory C.3
Maximální výše podpory se stanoví jako součet jednotkových výší podpory za jednotlivé části systému, které budou instalovány, maximálně však 200 000 Kč na jeden RD.
Minimální instalace o výkonu 2 kWp... 60 000Kč
Minimální instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla... 100 000Kč
Za 1 kWp instalovaného výkonu nad 2 kWp... 10 000Kč
Za 1 kWh el. akumulačního systému s akumulátory na bázi lithia... 10 000Kč
Maximální podporovaný výkon systému (instalovaný výkon FV modulů) je 10 kWp, bližší podmínky v sekci Dokumenty na stránkách www.novazelenausporam.cz.