Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

27.8.23 / dotaz č. 167184
Dobrý den,
potřebuji řešit kvalifikovaně žádost do dotačního programu "Oprav dům po babičce". Jedná se o celkové zateplení RD, výměnu střechy, instalaci FVE. Budu rád za konzultaci a spolupráci na celém projektu pokud možno jak se říká od A do Z.

Děkuji
Přeji dobrý den,

dotační titul "NZÚ Oprav dům po babičce" je dotační titul určený pro podporu energeticky úsporných opatření realizovaných na rodinných domech. Žádosti k němu budou přijímány od září 2023.

Žadatelem o podporu "NZÚ Oprav dům po babičce" může být každá zletilá ekonomicky aktivní fyzická osoba, která je vlastníkem stávajícího rodinného domu (popř. i domu pro rodinnou rekreaci, detailněji k tomuto typu domu pro rekreaci v podmínkách dotace.)
Podporována jsou opatření, která byla realizována a uhrazena (i částečně formou záloh) po 1. lednu 2021.

Žádost o dotaci "NZÚ Oprav dům po babičce" musí povinně obsahovat opatření v oblasti celkového zateplení domu (tj. zateplení celé teplosměnné obálky domu), k tomuto zateplení lze připojit další opatření z ostatních oblastí podpory.

Maximální celková výše podpory na celkové zateplení provedená na jednom rodinném domě může být
až 1 000 000 Kč. Do této částky na zateplení se nezapočítávají případné bonusy (viz kapitola 4.5 podmínek).
Z dotace "NZÚ Oprav dům po babičce" je možno dále získat podporu na
výměny zdrojů tepla,
přípravu teplé užitkové vody,
fotovoltaické systémy,
systému řízeného větrání,
využití tepla z odpadní vody,
hospodaření s dešťovou a odpadní vodou,
instalaci stínicí techniky,
zelené střechy,
nabíjecí stanici pro e-mobilitu.
Základní podpora výše uvedených položek (bez bonusů) na tato jednotlivá opatření je dána jmenovitě sazbami a je dále omezena na 50 % jejich přímých realizačních výdajů.
Případné dotační bonusy se do podpory na jednotlivá opatření nezapočítávají a jsou připočteny k celkové podpoře, která je součtem podpor na jednotlivá opatření. Celková výše podpory je maximálně do výše doložených přímých realizačních výdajů.

Žadatel je povinen zůstat vlastníkem nemovitosti a mít v ní trvalý pobyt po celou dobu udržitelnosti.

Dotační titul "NZÚ Oprav dům po babičce" jako základní podmínku výslovně požaduje provedení komplexního zateplení celého domu ( tj. celé teplosměnné obálky budovy) s dosažením předepsaných technických parametrů zateplení a s dosažením úspory dodané a neobnovitelné energie min. 30 % oproti výchozímu stavu.

Úspora energie se dokladuje odborným posudkem obsahujícím jednoduchý autorizovaný projekt, průkaz energetické náročnosti současného stavu budovy, průkaz energetické náročnosti budovy po provedených energeticky úsporných opatřeních a autorizované doložení dosažených technických parametrů a energetických úspor .
Fyzické provedení zateplení se dokládá fotodokumentací, zápisem odborného dozoru v odborném posudku a náklady provedení, které se dokládají nákladově způsobilými fakturami a výše uvedeným odborným posudkem.

Pro vypracování odborného posudku, tj. potřebného rozsahu projektové dokumentace a průkazu energetické náročnosti budovy pro výše uvedený dotační titul je nutno provést detailní obhlídku, průzkum stavebních konstrukcí, průzkum stavebně technické infrastruktury a celkové rozměrové zaměření předmětného domu (pasportizaci), zejména teplosměnné obálky. Rozsah potřebného zaměření a průzkumů pro vypracování průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) je dán velikostí a členitostí domu a jeho zařízení a zejména faktem, zda je k dispozici použitelná platná projektová dokumentace předmětného domu.

Zateplení a energeticky úsporná opatření musí být odborně provedeny a musí splňovat legislativně předepsané parametry a požadavky.

Žádost o dotaci "NZÚ Oprav dům po babičce" možno podat před i po provedení zateplení a energeticky úsporných opatření.
Finanční dotace je poskytována ex-post - po provedení, případně je možno požádat a získat i zálohu před realizací.

Poznámka: Dotační titul "NZÚ Oprav dům po babičce" je možno také využít
pro dotační podporu energeticky úsporných opatření realizovaných i na trvale obývaných domech pro rodinnou rekreaci nebo
pro dotační podporu energeticky úsporných opatření realizovaných na komplexně rekonstruovaných rodinných domech rekonstruovaných na základech původního rodinného domu a to při naplnění vyhlášených podmínek (detailněji definováno v kapitole 2.2. vypsaných podmínek)..

Informace k dalším možnostem :
Pro rodinné domy je určena také dotace "NZÚ Rodinné domy“, viz https://novazelenausporam.cz/rodinne-domy/.
Tento dotační titul (na rozdíl od "NZÚ - Oprav dům po babičce" podporuje i jednotlivá dílčí opatření a stavební úpravy pro snížení energetické náročnosti vlastněného rodinného domu a je z něj možno získat i jednotlivě dotační podporu na položky :
zateplení - a to v rozsahu dílčí, základní nebo optimální,
a dále na výměny zdrojů tepla, přípravu teplé užitkové vody, fotovoltaické systémy, systémy řízeného větrání, využití tepla z odpadní vody, hospodaření s dešťovou a odpadní vodou, instalaci stínicí techniky, zelené střechy, nabíjecí stanici pro e-mobilitu. Žádosti k této výzvě budou přijímány od září 2023 (příjem stávajícího kola výzvy NZÚ Rodinné domy byl v červnu ukončen). Podmínky pro získání této dotace jsou uvedeny v pokynech "NZÚ RD Závazné pokyny“ .

V případě kombinace výše uvedenou výzvou podporovaných energeticky úsporných opatření je možnost získání dotačních bonusů.

Pro získání dotace na zateplení z "NZÚ Rodinné domy" musí provedená energeticky úsporná opatření splnit předepsané parametry a předepsanou úsporu dodané a neobnovitelné energie min. 10 % (viz. str. 13 dotačních podmínek).
Dosažená úspora energie k titulu zateplení se rovněž dokladuje v odborném posudku autorizovaným průkazem energetické náročnosti současného stavu budovy a následně autorizovaným průkazem energetické náročnosti stavu budovy po provedených opatřeních .
Provedení zateplení a energeticky úsporných opatření se dokládá odborným posudkem, obsahujícím výše uvedené Průkazy energetické náročnosti před a po opatřeních a dále také předepsaným rozsahem projektu provedení zateplení a souvisejících úprav.
Rozsah odborného posudku pro zateplení je uveden v podmínkách na str. 10 – viz https://novazelenausporam.cz/dokumenty/rodinne-domy/.
Obsah odborného posudku pro výměnu zdroje tepla, fotovoltaiku atd. je podrobně řešen v podmínkách dotace.
Provedení zateplení a energeticky úsporných se dále dokládá vynaloženými náklady realizace. Dotací je možno pokrýt až 50 % nákladů, včetně odborného posudku s předepsanou projektovou přípravou.
O dotaci je nutno požádat elektronicky stanovenou formou a je nutno ji doložit požadovanými podklady. K žádosti je nutno doložit souhlas případných spolumajitelů RD.

Výhodné je využití širšího souboru energeticky úsporných opatření (viz možnosti výše).

//POZNÁMKA: Dotační titul "NZÚ Oprav dům po babičce" má oproti titulu "NZÚ Rodinné domy" vyšší dotační příspěvky na jednotlivé položky i příspěvek celkem.//

Pro možnost případného předběžného stanovení a posouzení přínosu úspor zateplení a uvažovaných, případně doporučených energeticky úsporných opatření a využití konkrétní dotačního titulu doporučuji - a je účelné - zpravování návrhu možností energetických úspor - formou poradenství EKIS a M-EKIS, které může zahrnout také speciální konzultace typu „Návrh energetických opatření“ (NEO) a to na základě žádosti o vypracování (vypracování je zdarma).
Prostřednictvím EKIS je tedy možno u mě (nebo u jiného Vámi zvoleného specialisty Ekis) zadat zdarma vypracovat výše uvedený návrh energetických opatření (NEO) pro lepší orientaci při rozhodování co a jak realizovat.
Uvedený návrh energetických opatření NEO neobsahuje detailní konkrétní výpočty a nenahrazuje odborný (energetický) posudek. Je určen a pomáhá pro zvýšení informovanosti pro rozhodování majitele rodinného domu o účelném typu a rozsahu zateplení a energeticky úsporných opatření.

S přáním hezkého dne Ing. Jiří Flašar M- Ekis , ES MPO 1410