Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

13.9.23 / dotaz č. 168400
Dobrý den, měl bych zájem o vyřízení dotace zelená úsporám. V rámci opatření jsem provedl výměnu oken trojskla na celém domě (prováděla firma Dols Šumperk). Dále jsem zateplil strop domu svépomocí a momentálně jsem dodělal výměnu kotle na dřevoplyn s akumulační nádrží
Dobrý den,

předpokládám, že se jedná o rodinný dům a jste jeho majitelem.

Pro rodinné domy a možnost dotace dílčích energeticky úsporných opatření je určena dotace „NZÚ rodinné domy“, viz https://novazelenausporam.cz/rodinne-domy/.
Podporována jsou opatření, která byla realizována a uhrazena po 1. lednu 2021.
Pro snížení energetické náročnosti Vámi vlastněného rodinného domu je možno získat dotaci na :
- zateplení - a to dílčí, základní nebo optimální (dle rozsahu)
- výměnu zdroje tepla
- přípravu teplé užitkové vody
- fotovoltaické systémy
- systémy řízeného větrání,
- využití tepla z odpadní vody,
- hospodaření s dešťovou a odpadní vodou,
- instalaci stínicí techniky,
- zelenou střechu,
- ekomobilitu.

Na tato opatření pro snížení energetické náročnosti Vašeho domu je možno využít dotace z uvedené dotační výzvy NZÚ Rodinné domy.
V případě kombinace touto výzvou podporovaných energeticky úsporných opatření je možnost získání dotačních bonusů.
Žádosti k této výzvě budou přijímány od září 2023 (příjem stávajícího kola výzvy NZÚ Rodinné domy byl v červnu ukončen).
Podmínky pro získání této dotace jsou uvedeny v pokynech „NZÚ RD Závazné pokyny“ .
Pro získání dotace na zateplení z NZÚ Rodinné domy musí provedená energeticky úsporná opatření splnit předepsané parametry a předepsanou úsporu dodané a neobnovitelné energie min. 10 % (detailněji viz. str. 13 dotačních podmínek).
Dosažená úspora energie k titulu zateplení se dokladuje v předepsaném odborném posudku autorizovaným průkazem energetické náročnosti současného stavu budovy a následně autorizovaným průkazem energetické náročnosti stavu budovy po provedených opatřeních .
Provedení zateplení a energeticky úsporných opatření se dokládá (jak uvedeno výše) odborným posudkem, obsahujícím výše uvedené Průkazy energetické náročnosti před a po opatřeních a dále také předepsaným rozsahem projektu provedeného zateplení a souvisejících úprav. Rozsah odborného posudku pro zateplení je uveden v podmínkách na str. 10 – viz https://novazelenausporam.cz/dokumenty/rodinne-domy/. Obsah odborného posudku pro výměnu zdroje tepla, fotovoltaiku atd. je podrobně řešen v podmínkách dotace.
Provedení energeticky úsporných se dále dokládá vynaloženými náklady realizace. Dotací je možno pokrýt až 50 % nákladů, včetně odborného posudku s projektovou přípravou.
O dotaci je nutno požádat elektronicky stanovenou formou a doložit požadované podklady. K žádosti je nutno doložit souhlas případných spolumajitelů RD.

Doporučuji ke zvážení i širší soubor energeticky úsporných opatření (viz možnosti výše).

Poznámka - Pro případné stanovení a posouzení přínosu úspor případného zateplení obálky budovy a případně dalších energeticky úsporných opatření doporučuji - a je účelné - zpravování návrhu možností energetických úspor - formou poradenství EKIS a M-EKIS, které může zahrnout také speciální konzultace typu „návrh energetických opatření“ (NEO) na základě žádosti o vypracování (vypracování je zdarma).
Prostřednictvím EKIS je tedy možno u mě (nebo u jiného zvoleného specialisty Ekis) zadat zdarma vypracovat výše uvedený návrh energetických opatření (NEO) pro lepší orientaci při rozhodování zda a co realizovat.
Tento návrh energetických opatření NEO však neobsahuje konkrétní výpočty a nenahrazuje odborný (energetický) posudek. Zvýší však Vaši informovanost pro rozhodování o účelném rozsahu zateplení a energeticky úsporných opatření.

Pro rodinné domy je od září nově dále určen dotační titul NZÚ Oprav dům po babičce - žádosti budou přijímány od konce září 2023.
Tento dotační titul však požaduje jako základní podmínku provedení komplexního zateplení domu s dosažením předepsaných technických parametrů zateplení a úsporu dodané a neobnovitelné energie min. 30 % oproti výchozímu stavu , což by - dle Vámi předaných informací o stavebně technickém stavu domu a již provedeném resp. zamýšleném rozsahu úprav - nebylo pro získání dotace z tohoto titulu pravděpodobně dosaženo.

Poznámka - na rodinný dům je určen také dotační titul programu NZÚ Light, který je ovšem dle dotačních podmínek určen pouze pro rodinné domy ve vlastnictví seniorů a lidí pobírajících dávky na bydlení, což z kontextu Vašeho dotazu není Váš případ.

Dotace NZÚ Rodinné domy na výměnu elektrického a plynového vytápění (Váš případ ?) bude poskytnuta pro rodinné domy, jejichž obálka budovy splňuje požadavky pro klasifikační třídu průměrného součinitele prostupu tepla v rozmezí A až D, stanovenou dle vyhlášky č. 264/2020 Sb. nebo č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov.
K tomu je nutné vypracování Průkazu energetické náročnosti budovy energetickým specialistou.
/ Není vyžadováno v případě památkově chráněných budov nebo kombinace s podporou na opatření v oblasti podpory A (zateplení) - není Váš případ /.

Pro vypracování průkazu energetické náročnosti budovy je obecně nutno provést detailní obhlídku, průzkum stavebních konstrukcí, průzkum stavebně technické infrastruktury a celkové rozměrové zaměření domu (pasportizaci), zejména teplosměnné obálky. Rozsah potřebného zaměření a průzkumů pro vypracování PENB je dán velikostí a členitostí domu a jeho zařízení a zejména faktem, zda je k dispozici použitelná platná projektová dokumentace Vašeho domu.

S ohledem na pravidla není tato poradna i-Ekis určena ke zpracování a podávání konkrétních cenových a obchodních nabídek ale je určena jen pro obecnou poradenskou činnost v oblasti zejména energetiky staveb, energetických úspor, snižování spotřeby energií a cesty k jejich dosažení, ochrany životního prostředí a dotačních možností NZÚ na podporu energetických úspor.
Případnou konkrétní poptávku na vypracování Průkazu energetické náročnosti a odborného posudku doporučuji řešit přímou komunikací na adresu vybraného specialisty mimo tuto internetovou poradnu.


S přáním hezkého dne Ing. Jiří Flašar, M-Ekis, ES MPO 1410