Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

13.9.23 / dotaz č. 168602
Máme tepelné čerpadlo od firmy Accond (8/2022), vzduch - vzduch, které vyrábí teplou vodu pro radiátory v celém domě.
Fotovoltaika od firmy S-power vyrábí elektřinu pro spotřebiče v domě (včetně bojleru pro teplou vodu a tepelného čerpadla). Pro provoz ve večerních a nočních hodinách se energie ukládá do baterií.
Chtěl bych požádat o dotaci na pořízení tepelného čerpadla. Podle "Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v podprogramu Nová zelená úsporám programu HOUSEnerg Modernizačního fondu RODINNÉ DOMY", str.18, 4.3.1., b) má dům splňovat štítek budovy D. Mohu žádat už nyní?
Ještě potřebuji poradit, co ještě mohu s domem udělat, abych uspořil za energie. Provést částečné zateplení?
Dobrý den,


Obsah odborného posudku pro uvedenou výměnu zdroje tepla, fotovoltaiku atd. je podrobně řešen v podmínkách dotace „NZÚ rodinné domy“, kde jsou také určeni oprávnění autoři (liší se od specializací oprávněných pro odborný posudek pro zateplení) .
Provedení energeticky úsporných se dále dokládá vynaloženými náklady realizace. Dotací je možno pokrýt až 50 % nákladů, včetně odborného posudku s projektovou přípravou.
O dotaci je nutno požádat elektronicky stanovenou formou a doložit požadované podklady. K žádosti je nutno doložit souhlas případných spolumajitelů RD.

Dotace NZÚ Rodinné domy na výměnu elektrického a plynového vytápění (Váš případ ?) bude poskytnuta pro rodinné domy, jejichž obálka budovy splňuje požadavky pro klasifikační třídu průměrného součinitele prostupu tepla v rozmezí A až D, stanovenou dle vyhlášky č. 264/2020 Sb. nebo č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov.
K tomu je nutné vypracování Průkazu energetické náročnosti budovy energetickým specialistou.
/ Není vyžadováno v případě památkově chráněných budov nebo kombinace s podporou na opatření v oblasti podpory A (zateplení) - není Váš případ /.

Pro vypracování průkazu energetické náročnosti budovy je obecně nutno (pokud není k dispozici platný projekt) provést detailní obhlídku, průzkum stavebních konstrukcí, průzkum stavebně technické infrastruktury a celkové rozměrové zaměření domu (pasportizaci), zejména teplosměnné obálky. Rozsah potřebného zaměření a průzkumů pro vypracování PENB je dán velikostí a členitostí domu a jeho zařízení a zejména faktem, zda a v jakém rozsahu je k dispozici použitelná platná projektová dokumentace Vašeho domu.

Pro rodinné domy (předpokládám, že se jedná o rodinný dům a jste jeho majitel) a možnost dotace dílčích energeticky úsporných opatření je určen výše uvedený dotační titul „NZÚ rodinné domy“.
Podporována jsou opatření, která byla realizována a uhrazena po 1. lednu 2021.
Pro snížení energetické náročnosti rodinného domu je možno získat dotaci na :
- zateplení - a to dílčí, základní nebo optimální (dle rozsahu)
- výměnu zdroje tepla
- přípravu teplé užitkové vody
- fotovoltaické systémy
- systémy řízeného větrání,
- využití tepla z odpadní vody,
- hospodaření s dešťovou a odpadní vodou,
- instalaci stínicí techniky,
- zelenou střechu,
- ekomobilitu.

V případě kombinace touto výzvou podporovaných energeticky úsporných opatření je možnost získání dotačních bonusů.
Žádosti k této výzvě budou přijímány od září 2023 (příjem stávajícího kola výzvy NZÚ Rodinné domy byl v červnu ukončen).

Doporučuji ke zvážení širší soubor energeticky úsporných opatření, zejména zateplení (viz výše).

Pro získání dotace na zateplení z NZÚ Rodinné domy musí provedená energeticky úsporná opatření splnit předepsané parametry a předepsanou úsporu dodané a neobnovitelné energie min. 10 % (detailněji viz. dotační podmínky).
Dosažená úspora energie k titulu zateplení se dokladuje v předepsaném odborném posudku autorizovaným průkazem energetické náročnosti současného stavu budovy a následně autorizovaným průkazem energetické náročnosti stavu budovy po provedených opatřeních.

Provedení zateplení se dokládá (jak uvedeno výše) odborným posudkem, obsahujícím výše uvedené Průkazy energetické náročnosti před a po opatřeních a dále také předepsaným rozsahem projektu provedeného zateplení a souvisejících úprav. Rozsah odborného posudku pro zateplení je uveden v podmínkách – viz https://novazelenausporam.cz/dokumenty/rodinne-domy/.

Poznámka - Pro případné stanovení a posouzení přínosu úspor případného zateplení obálky budovy a případně dalších energeticky úsporných opatření doporučuji - a je účelné - zpravování návrhu možností energetických úspor - formou poradenství EKIS a M-EKIS, které může zahrnout také speciální konzultace typu „návrh energetických opatření“ (NEO) na základě žádosti o vypracování (vypracování je zdarma).

Prostřednictvím EKIS je tedy možno u mě (nebo u jiného zvoleného specialisty Ekis) zadat zdarma vypracovat výše uvedený návrh energetických opatření (NEO) pro lepší orientaci při rozhodování.
Tento návrh energetických opatření NEO však neobsahuje konkrétní výpočty a nenahrazuje odborný (energetický) posudek. Zvýší však Vaši informovanost pro rozhodování o účelném rozsahu zateplení a energeticky úsporných opatření.

Pro rodinné domy je od září nově dále určen dotační titul NZÚ Oprav dům po babičce - žádosti budou přijímány od konce září 2023.
Tento dotační titul však požaduje jako základní podmínku provedení komplexního zateplení domu s dosažením předepsaných technických parametrů zateplení a úsporu dodané a neobnovitelné energie min. 30 % oproti výchozímu stavu , což by - dle Vámi předaných informací o stavebně technickém stavu domu a již provedeném resp. zamýšleném rozsahu úprav - nebylo pro získání dotace z tohoto titulu pravděpodobně dosaženo.

Poznámka - na rodinný dům je určen také dotační titul programu NZÚ Light, který je ovšem dle dotačních podmínek určen pouze pro rodinné domy ve vlastnictví seniorů a lidí pobírajících dávky na bydlení, což z kontextu Vašeho dotazu není Váš případ.

S ohledem na pravidla není tato poradna i-Ekis určena ke zpracování a podávání konkrétních cenových a obchodních nabídek ale je určena jen pro obecnou poradenskou činnost v oblasti zejména energetiky staveb, energetických úspor, snižování spotřeby energií a cesty k jejich dosažení, ochrany životního prostředí a dotačních možností NZÚ na podporu energetických úspor.
Případnou konkrétní poptávku na vypracování Průkazu energetické náročnosti doporučuji řešit přímou komunikací nad rámec této internetové poradny.


S přáním hezkého dne Ing. Jiří Flašar, M-Ekis, ES MPO 1410