Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

21.9.23 / dotaz č. 169833
Prosím o radu ohledně energetických úspor řadového městského třípodlažního domu v Šumperku, v přízemí na 80 m2 prodejna, v dalších nadzemních podlažích 2 byty. Dům je cihlový, plastová, 15 let stará okna s dvojskly, nezateplená fasáda ani střecha/půda.
Je možno čerpat a za jakých podmínek dotaci na úsporu elektrické energie v prodejně (malá s.r.o.), která má relativně rovnoměrnou spotřebu elektřiny v ročním objemu cca 3,5 MWh? Jak velká plocha panelů při stávající úrovni technologie by byla potřeba? Je efektivní výměna oken za nová s trojskly?
Jaká další energetická opetření mají smysl a moho být předmětem státní dotační podpory?
Dobrý den,

dovolím si předpokládat, že se jedná o rodinný dům.
Pro vlastníky stávajících rodinných domů je určen dotační titul „NZÚ rodinné domy“, který umožňuje získání dotační podpory dílčích energeticky úsporných opatření.
Podporována jsou opatření, která splňují dotační podmínky a byla realizována a uhrazena po 1. lednu 2021.

Pro podporu snížení energetické náročnosti rodinných domů je možno z uvedeného dotačního titulu „NZÚ rodinné domy“ získat dotace na :
- zateplení - a to dílčí, základní nebo optimální (dle celkového rozsahu zateplení včetně výměny otvorových výplní))
- výměnu zdroje tepla
- přípravu teplé užitkové vody
- fotovoltaické systémy
- systém řízeného větrání,
- využití tepla z odpadní vody,
- hospodaření s dešťovou a odpadní vodou,
- instalaci stínicí techniky,
- zelenou střechu,
- ekomobilitu (nabíjecí stanice pro elektromobil).

V případě kombinace výše uvedených (touto výzvou podporovaných) energeticky úsporných opatření je možnost získání dotačních bonusů.
Žádosti k této aktualizované výzvě budou přijímány od 26. září 2023 (příjem stávajícího kola výzvy NZÚ Rodinné domy byl v červnu ukončen).
Detailní podmínky pro získání této dotace jsou uvedeny v pokynech „NZÚ RD Závazné pokyny“ .

O dotaci je nutno požádat elektronicky stanovenou formou a doložit požadované podklady. K žádosti je nutno doložit souhlas případných spolumajitelů RD.

Pro získání dotace na zateplení (a případnou výměnu oken a venkovních dveří) z uvedené dotace NZÚ Rodinné domy musí provedená energeticky úsporná opatření splnit minimální předepsané technické parametry a předepsanou úsporu dodané a neobnovitelné energie - a to ve výši min. 10 % úspory této energie (detailněji viz. dotační podmínky).
Dosažená úspora energie k titulu zateplení (zateplením se rozumí také výměna oken a venk. dveří) se dokladuje v předepsaném odborném posudku autorizovaným průkazem energetické náročnosti současného stavu budovy a následně autorizovaným průkazem energetické náročnosti stavu budovy po provedených opatřeních .

Provedení zateplení a energeticky úsporných opatření se dokládá (jak uvedeno výše) odborným posudkem, obsahujícím výše uvedené Průkazy energetické náročnosti před a po opatřeních a obsahujícím dále také předepsaný rozsah výpočtu úspory energie a předepsaný rozsah projektu provedeného zateplení a souvisejících úprav. Obsah a rozsah odborného posudku pro zateplení je uveden v dotačních podmínkách – viz https://novazelenausporam.cz/dokumenty/rodinne-domy/.

Podmínky získání dotace pro výměnu zdroje tepla, fotovoltaiku atd. jsou podrobně řešeny v dotčené části podmínek dotace - jsou zde uvedeny požadované technické parametry a doklady, stejně jako obsah odborného posudku k těmto položkám, který nutno přiložit.

Provedení energeticky úsporných opatření se dále dokládá vynaloženými náklady jejich realizace. Dotací je možno pokrýt až 50 % nákladů, včetně nákladů na odborný posudek s projektovou přípravou (dle druhu zvolených energeticky úsporných opatření).
Dotací je možno získat 50 % nákladů na zateplení ( max až 950 tis Kč), na ostatní položky dle dotačního ceníku.

Poznámka - Pro případné předběžné stanovení a posouzení přínosu úspor případného zateplení obálky budovy a případně dalších energeticky úsporných opatření doporučuji - a je účelné - zpravování návrhu možností energetických úspor NEO - formou poradenství EKIS a M-EKIS, které může zahrnout speciální konzultace typu „návrh energetických opatření“ (NEO) na základě žádosti o jeho vypracování (vypracování je zdarma).
Prostřednictvím EKIS je tedy možno u mě (nebo u jiného zvoleného specialisty Ekis) zadat zdarma vypracovat celkový výše uvedený návrh energetických opatření (NEO) pro danou stavbu a pro lepší orientaci při rozhodování zda a co připravit pro realizaci.
Tento návrh energetických opatření NEO však neobsahuje konkrétní výpočty a nenahrazuje odborný (energetický) posudek. Má za cíl zvýšit informovanost pro rozhodování o účelném rozsahu přípravy zateplení a energeticky úsporných opatření.

(Poznámka 1 - pro rodinné domy je od září nově dále určen dotační titul NZÚ Oprav dům po babičce - žádosti budou přijímány také od 26. září 2023.
Tento dotační titul požaduje jako základní podmínku provedení komplexního zateplení domu s dosažením předepsaných technických parametrů zateplení a úsporu dodané a neobnovitelné energie min. 30 % oproti výchozímu stavu. Současně je zde podmínka vlastnictví pouze jednoho domu, ve kterém žadatel bydlí. Výhodou je zde možnost možnost získání zálohové platby.)

(Poznámka 2 - na rodinný dům je určen také dotační titul programu NZÚ Light, který je ovšem dle dotačních podmínek určen pouze pro rodinné domy ve vlastnictví seniorů a lidí pobírajících dávky na bydlení, což z kontextu Vašeho dotazu není Váš případ.)

Pro vypracování přesného energetického posouzení výchozího stávajícího stavu formou průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) je obecně nutno provést detailní obhlídku, průzkum stavebních konstrukcí, průzkum stavebně technické infrastruktury a celkové rozměrové zaměření domu (pasportizaci), zejména teplosměnné obálky. Rozsah potřebného zaměření a průzkumů pro vypracování PENB je dán velikostí a členitostí domu a jeho zařízení a zejména faktem, zda je k dispozici použitelná platná projektová dokumentace předmětného domu. Zpracování PENB pro stávající stav dle stávající legislativy obsahuje také návrh energeticky úsporných opatření, který může být vodítkem pro celkové rozhodování o rozsahu přípravy a realizace energeticky úsporných opatření . Oproti výše zmíněnému návrhu energeticky úsporných opatření NEO obsahuje PENB přesné výpočty dle předepsané metodiky - návrh NEO obsahuje odborný odhad zjednodušenou metodikou.

Poradna i-Ekis určena pro obecnou poradenskou činnost v oblasti zejména na podporu energetických úspor domů pro bydlení, cesty k jejich dosažení, ochrany životního prostředí a dotačních možností NZÚ .
Dotační možnosti a poradenství pro instalaci FVE pro malé provozovny spadají pod jiný dotační titul mimo rámec NZÚ a zaměření činnosti Ekis, pokusím se však o získání a zaslání informací pro nasměrování ke zdroji kvalifikované odpovědi.


S přáním hezkého dne Ing. Jiří Flašar, M-Ekis, ES MPO 1410