Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

23.9.23 / dotaz č. 170169
Je možné žádat dotaci Nová zelená úsporám na FVE na novy zkolaudovaný dům? Případně jaká je podmínka délky doby kolaudace?
V Závazných pokynech pro dotační program NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM zveřejněných v 09/2023 jsou uvedeny následující podmínky

Oblast C – ZDROJE ENERGIE
V této oblasti je podporována instalace obnovitelných zdrojů, popř. využití odpadního tepla v rodinných domech.
V případě NOVOSTAVEB a opatření, s jejichž realizací bylo započato dříve než 3 roky po jejich řádném dokončení, mohou být podporována výhradně OPATŘENÍ:
- která NEBYLA ZAPOČÍTÁNA v PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY pro STAVEBNÍ ŘÍZENÍ,
- kde bude doloženo, že stavba plní bez navrhovaného opatření všechny pro ni platné požadavky dané zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií.

Za započetí realizace je považována i úhrada zálohy na opatření.

Podpora není poskytována na realizaci opatření, která byla navržena v odborném posudku pro oblast podpory B – Novostavby, programů NZU.

Podoblast podpory C.3 – FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY (FVE)

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového fotovoltaického systému propojeného s vnitřními rozvody el. energie a distribuční soustavou, určeného pro výrobu elektrické energie s přednostním využitím vyrobené energie v obytných částech budovy, připouští se dodávka nevyužité energie do distribuční soustavy nebo její využití v místním energetickém společenství, do něhož je tato budova zapojena.
Systémy bez propojení s distribuční soustavou jsou podporovány pouze v případech, kdy rodinný dům není připojen k distribuční soustavě, popř. z technických důvodů provozovatel distribuční soustavy připojení FV systému nepovolil.