Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

5.12.23 / dotaz č. 178101
Dobrý den, měl bych dotaz ohledně rozúčtování tepla v pronajatých vytápěných nebytových prostorech bytového domu. Jsme panelový dům o sedmi dvojvchodech a cca 200 bytech. Všechny byty jsou standardně vybaveny měřiči tepla, ale v každém dvojvchodě se v suterénu domu nachází ještě sušárna a 3 další místnosti s radiátory bez měřičů. Tyto místnosti byly brány jako společné prostory, nicméně nyní začaly být pronajímány a nikdo neví, jestli se v místnostech topí nebo ne. Jak se vypočítávají náklady na teplo jednotek v tomto případě ? Musí být i v těchto nebytových prostorech měřiče ? Pokud by se měřiče museli instalovat, jak se přistupuje při výpočtu tepla nebytovému prostoru proti bytu ? Děkuji
dobrý den,

měření je nezbytné mít v nebytové jednotce. Nyní můžete postupovat následně:

Zákon 67/2013 Sb. je určen především pro rozúčtování služeb poskytovaných uživatelům bytových jednotek. Na nebytové jednotky se vztahuje pouze v těch případech, kdy jsou tyto jednotky umístěné v domech s byty - což splňuje Váš případ. § 1 Úvodní ustanovení: 2) Je-li v domě s byty nebytový prostor, vztahují se ustanovení tohoto zákona týkající se bytů přiměřeně i na tento nebytový prostor.

§6 odst. (2) Pokud je jiným právním předpisem stanovena povinnost instalace stanovených měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění a nákladů na společnou přípravu teplé vody pro dům z náměrů vodoměrů na teplou vodu, rozdělí se náklady na vytápění v zúčtovací jednotce za zúčtovací období na složku základní a spotřební. Základní složka je rozdělena mezi příjemce služeb podle poměru velikosti započitatelné podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové započitatelné podlahové ploše bytů a nebytových prostorů v zúčtovací jednotce. Spotřební složka je rozdělována mezi příjemce služeb úměrně výši náměrů stanovených měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění s použitím korekcí a výpočtových metod, zohledňujících i rozdílnou náročnost vytápěných místností na dodávku tepla danou jejich polohou.

§6 odst (3)
......Neumožní-li příjemce služeb instalaci stanovených měřidel podle zákona o metrologii s platným ověřením nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění nebo přes opakované prokazatelné upozornění neumožní jejich odečet anebo je neoprávněně ovlivní, upraví se rozúčtování nákladů na vytápění tak, že se u takového příjemce služeb určí spotřební složka nákladů jako součin započitatelné podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru, u něhož není znám údaj z měření, a trojnásobku průměrné hodnoty spotřební složky nákladů připadajících na 1 m2 započitatelné podlahové plochy u ostatních příjemců služeb. Mezi tyto ostatní příjemce služeb se zbytek spotřební složky nákladů rozúčtuje podle odstavce 2 věty poslední, přičemž se spodní a horní hranice podle věty první odvodí od průměru nákladů připadajících na 1 m2 započitatelné podlahové plochy u těchto ostatních příjemců služeb. Nebudou-li známy údaje z žádného bytu ani nebytového prostoru, rozdělí se spotřební složka nákladů mezi příjemce služeb podle započitatelné podlahové plochy jejich bytů nebo nebytových prostor. ....

Zákon má prováděcí vyhlášku .
269/2015 Sb. Vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům, kde

v § 2 Vymezení pojmů písm. a) je uvedeno:
a) zúčtovací jednotkou dům nebo jeho část, popřípadě domy nebo jejich části, které mají jedno společné, technologicky propojené odběrné tepelné zařízení a společné měření nebo stanovení množství tepla, nákladů na teplo na vytápění a nákladů na poskytování teplé vody,

v § 3 Rozúčtování nákladů na vytápění v zúčtovací jednotce
(1) Základní složka nákladů na vytápění v zúčtovací jednotce činí 30 % až 50 % a zbytek nákladů tvoří spotřební složku. Výši základní složky určí poskytovatel služeb. Rozdělení nákladů na základní a spotřební složku se v zúčtovací jednotce provede pro dané zúčtovací období pouze jednou. U všech příjemců služeb je vždy v základní složce rozúčtována na 1 m2 započitatelné podlahové plochy stejná částka.

(3) V zúčtovací jednotce, ve které u příjemců služeb nejsou instalována měřidla podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, poskytovatel služeb spotřební složku rozdělí mezi příjemce služeb stejným způsobem jako složku základní.

S pozdravem
jiří Tencar

Odpovídá:  Ing., Ph.D. Jiří Tencar - EKIS Praha Ecoten tisk