Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

24.1.24 / dotaz č. 183574
Jaké dokumenty musím doložit pro získání dotace NOVÁZELENÁ ÚSPORÁM na výměnu starého plynového kotle za TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH-VODA pro rodinný dům na území památkové zóny?
VÝMĚNA PLYNOVÝCH KOTLŮ - NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM od ZÁŘÍ 2023
Dotace na výměnu plynových kotlů za tepelné čerpadlo je definována ve zveřejněných Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory v podprogramu Nová zelená úsporám programu HOUSEnerg Modernizačního fondu NZÚ RODINNÉ DOMY STANDARD (platnost vyhlášením příslušné výzvy v ZÁŘÍ 2023). Podporována jsou pouze opatření, která byla realizována a uhrazena po 1. lednu 2021.

Podoblast podpory C.1 – VÝMĚNA ZDROJŮ TEPLA
a) Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci NOVÉHO HLAVNÍHO ZDROJE TEPLA NA VYTÁPĚNÍ ve stávajícím, řádně dokončeném rodinném domě, popř. vymezené bytové jednotce rodinného domu s případnou přípravou teplé vody včetně příslušenství a jeho zapojení do otopné soustavy výměnou za stávající hlavní zdroj tepla na vytápění v následujících případech výměny: PLYNOVÝCH KOTLŮ A TOPIDEL STÁŘÍ MIN. 20 let za TEPELNÉ ČERPADLO při splnění podmínky dle odstavce b).
b) Podpora na výměnu plynového vytápění je poskytována pouze pro rodinné domy, jejichž obálka budovy splňuje požadavky pro KLASIFIKAČNÍ TŘÍDU PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA v rozmezí A až D stanovenou dle vyhlášky č. 264/2020 Sb. nebo č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov. Splnění klasifikační třídy není vyžadováno v případě památkově chráněných budov nebo kombinace s podporou na opatření v oblasti podpory A.

TCV/TCV+ Tepelné čerpadlo vzduch-voda...VYTÁPĚNÍ 80 000Kč / VYTÁPĚNÍ+OHŘEV VODY 100 000Kč

MINIMÁLNÍ ROZSAH ODBORNÉHO POSUDKU pro podoblast C.1 - v případě rodinných domů na území památkové zóny
- ZPRÁVA O INSTALACI ZAŘÍZENÍ / realizaci opatření – je součástí dokumentů předkládaných při doložení realizace (viz kap. 5.2 Dokumenty požadované k doložení realizace projektu). Formulář je ke stažení na webových stránkách programu.
- Závazné stanovisko památkového úřadu

DOKUMENTY - PODÁNÍ ŽÁDOSTI
1. Odborný posudek (Závazné stanovisko památkového úřadu + ZPRÁVA O INSTALACI ZAŘÍZENÍ)
2. Dokument prokazující vlastnictví BANKOVNÍHO ÚČTU žadatele
3. SOUHLAS SPOLUVLASTNÍKŮ nemovitosti
4. FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU (viditelné napojení na otopnou soustavu a v případě spalovacích zdrojů také na komínové těleso). V případě plynových kotlů a topidel také detailní snímek výrobního štítku s čitelným rokem výroby / předkládá se pouze v případě podpory na výměnu zdroje v podoblasti podpory C.1

DOKUMENTY - DOLOŽENÍ REALIZACE PROJEKTU
a. Doklady jednoznačně prokazující dokončení realizace podporovaných opatření v rozsahu a parametrech dle schválené žádosti
b. ZPRÁVA O INSTALACI ZAŘÍZENÍ / realizaci opatření – předkládá se pro oblasti podpory C a D. Závazný vzor a pokyny pro vypracování jsou zveřejněny na webových stránkách programu.
c. Dokumenty prokazující TECHNICKÉ VLASTNOSTI použitých výrobků – předkládají se pouze u výrobků, které nejsou uvedeny v Seznamu výrobků a technologií (SVT). Vlastnosti použitých materiálů a výrobků a jejich soulad s odborným posudkem je nutno prokázat pro všechny konstrukce a výrobky, které mají podstatný vliv na splnění podmínek programu
d. FOTODOKUMENTACE provedeného opatření
e. Potvrzení o EKOLOGICKÉ LIKVIDACI původního nevyhovujícího zdroje tepla – předkládá se pouze pro oblasti podpory C.1 s výjimkou případů původního elektrického vytápění