Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

29.1.24 / dotaz č. 183754
Dobrý den,

začal jsem s výměnou kotle montáží fototermického ohřevu. Pro žádost na NZÚ po mne chtějí od organizace EKIS odborný posudek na zvolená opatření před zahájením prací jako součást žádosti. Bohužel po rozsáhlé poptávce u různých firme, všichni to odmítají dělat (asi holt za malé paníze), což lidem zásadně brání v realizaci NZÚ.

Umíte mi takový posudek zpracovat? Je úsměvné, že pro moji aplikaci (opatření: kotel + fototermika) není potřeba projekt a posudek čítá jen dvě stránky strohého textu.
Dobrý den,

Váš dotaz směřuje na dotační program Nová zelená úsporám (standard). V úvodu předesílám, že posudky v tomto dotačním programu primárně nezpracovávají střediska EKIS, ta jsou pověřena spoluprací v dotačním programu Nová zelená úsporám light.

Výměna kotle a montáž fototermického ohřevu v programu Nová zelená úsporám (standard) spadá do oblasti C Zdroje energie, resp. podoblasti C.1 výměna zdrojů tepla a C.2 příprava teplé vody.

Oprávněným zpracovatelem odborného posudku v uvedených podoblastech jsou:
A. Odborná dodavatelská firma, v případě instalace obnovitelných zdrojů energie firma nebo osoba oprávněná dle § 10d zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, k instalaci navrhovaného druhu zdroje (OZE).
B. Osoba autorizovaná podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a to v příslušném oboru nebo specializaci dle typu podporovaného opatření (viz weby ČKA nebo ČKAIT).

Minimální rozsah odborného posudku pro podoblasti C.1 a C.2:
1. Vyhodnocení úspor a přínosů opatření (nedokládá se pro opatření C.1). Výpočet bude přednostně proveden pomocí výpočtových nástrojů uvedených na webových stránkách programu - viz https://novazelenausporam.cz/dokumenty/vypoctove-nastroje . Připouští se také použití jiného specializovaného simulačního výpočtového nástroje. Výpočet bude v takovém případě doložen kompletním protokolem z tohoto programu.
2. Kopie grafické části průkazu energetické náročnosti dle vyhlášky č. 264/2020 Sb., popř. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov, popř. samostatný protokol výpočtu průměrného součinitele prostupu tepla posuzované a referenční budovy se zařazením do příslušné třídy dle pravidel stanovených ve vyhlášce č. 264/2020 Sb. Předkládá se pouze pro vybrané žádosti v oblasti C.1 na výměnu plynových kotlů a topidel. Dokument musí být vypracován energetickým specialistou, držitelem oprávnění dle § 10 odst. 1 písm. b) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. V případě předložení pouze protokolu výpočtu se připouští jeho zpracování autorizovanou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zpráva o instalaci zařízení/realizaci opatření – je součástí dokumentů předkládaných při doložení realizace (viz kap. 5.2 Dokumenty požadované k doložení realizace projektu). Formulář je ke stažení na webových stránkách programu.

Způsobů, jak si Vámi požadovaný dokument zajistit, je několik. Rozliším základní 2, a to - zda již máte na Váš dům zpracovaný tzv. PENB (průkaz energetické náročnosti budovy), nebo nikoliv.

Pokud ano - tím pádem máte k dispozici grafickou část průkazu dle bodu 2. Pak oslovte některou z odborných osob dle bodů A. a B. ve svém okolí, ideální by asi byl dodavatel systému dle bodu A.

Pokud ne - je třeba jej zpracovat energetickým specialistou. Jejich seznam je k dispozici na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu (viz https://www.mpo-enex.cz/experti/ ), opět oslovte někoho ze svého okolí. Tento specialista by pak mohl zpracovat kompletní podklady, které požadujete, případně opět ve spolupráci s osobou dle bodů A. a B.

Přeji hezký den.

Jan Pašek
Odpovídá:  Doc., Ing., Ph.D. Jan Pašek - Ekis Plzeň Západočeská univerzita tisk