Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

14.3.24 / dotaz č. 189950
Co je třeba k získání dotace na výměnu stávajícího plynového kotle za nové tepelné čerpadlo v jedné bytové jednotce v bytovém domě se 4bytovými jednotkami? Bytový dům má pouze vyměněná okna, jinak není nijak zateplen.
dotační titul NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM - BYTOVÉ DOMY pro žadatele Společenství vlastníků jednotek a Bytová družstva

Podoblast podpory C.1 – VÝMĚNA ZDROJŮ TEPLA
Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového hlavního zdroje tepla na vytápění ve stávajícím, řádně dokončeném bytovém domě, popř. BYTOVÉ JEDNOTCE v bytovém domě s případnou přípravou teplé vody včetně příslušenství a jeho zapojení do otopné soustavy výměnou za stávající hlavní zdroj tepla na vytápění v následujících případech výměny:
- plynových kotlů a topidel stáří min. 20 let za TEPELNÉ ČERPADLO při splnění následující podmínky

Podpora na výměnu elektrického a plynového vytápění je poskytována pouze pro bytové domy, jejichž obálka budovy splňuje požadavky pro KLASIFIKAČNÍ TŘÍDU PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA v rozmezí A až D stanovenou dle vyhlášky č. 264/2020 Sb. nebo č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov. Splnění klasifikační třídy není vyžadováno v případě památkově chráněných budov nebo kombinace s podporou na opatření v oblasti podpory A.

VÝŠE DOTACE
TCV Tepelné čerpadlo vzduch-voda pro vytápění 40000Kč/BJ
TCV+ Tepelné čerpadlo vzduch-voda pro vytápění a ohřev teplé vody 50000Kč/BJ

POZNÁMKA
Není podporována náhrada centrálního zdroje tepla bytového domu více dílčími zdroji, např. pro jednotlivé bytové jednotky.

RESUME
a) Vzhledem k tomu, že v bytovém domě stáří cca 80-100let byla dosud vyměněna pouze okna, lze předpokládat, že bytový dům NESPLNÍ podmínku pro KLASIFIKAČNÍ TŘÍDU PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA v rozmezí A až D. Doporučuji prověřit výpočtem Uem / zpracováním PENB dle vyhlášky č. 264/2020 Sb. nebo č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov.
b) Splnění klasifikační třídy není vyžadováno v případě kombinace s podporou na opatření v oblasti podpory A, tj. v případě, že VÝMĚNA OKEN proběhla po 1. lednu 2021, lze na jejich výměnu žádat v oblasti podpory A - ZATEPLENÍ Podporovaná opatření DÍLČÍ (VÝŠE DOTACE 2200Kč/m2) v kombinaci se žádostí o dotaci na TČ, ale okna musí splňovat požadavky pro oblast podpory A, tj.
- Součinitel prostupu tepla měněných výplní otvorů svislých konstrukcí na obálce budovy ≤ 0,6 UR,j
- Procentní snížení průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy oproti stavu před realizací opatření ≥ 10 %
- Snížení výpočtové hodnoty celkové primární energie z neobnovitelných zdrojů dodané do budovy v MWh/rok ≥ 10 %
- Snížení výpočtové hodnoty celkové dodané energie do budovy v MWh/rok ≥ 10 %
Doporučuji prověřit výpočtem Uem / zpracováním PENB dle vyhlášky č. 264/2020 Sb. nebo č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov.

bezplatná KONZULTACE NEO BD
- doporučuji využít po návštěvě EKIS nebo M-EKIS na místě bytového domu zpracování bezplatného elaborátu Návrh energeticky úsporných opatření pro bytové domy, ze kterého získáte informace ohledně konkrétní výše možné dotace na opatření na vašem bytovém domě (v případě Vašeho zájmu si můžeme domluvit termín návštěvy)
Odpovídá:  Ing. Helena Šnajdarová - M-EKIS Rychnov n. Kn. Ing. Šnajdarová tisk