Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

21.3.24 / dotaz č. 190893
Jakou výši dotace lze získat z dotačního programu pro seniory NZÚ LIGHT na výměnu 6ks stávajících špaletových oken o rozměrech cca 1,9*1,8m? Pokryje výše dotace výměnu oken?
Dotační program NZÚ LIGHT pro nízkopříjmové domácnosti poskytuje dle podmínek platných ke dni 17.1.2024 dotaci na VÝMĚNU OKEN ve výši 12000Kč na 1ks. V případě, že realizace výměny oken bude dražší, případný doplatek je povinen uhradit objednatel / žadatel o dotaci.

Podporována je výměna stávajících oken ve vytápěných místnostech, a to včetně střešních oken a balkonových dveří, za nová s lepšími tepelnětechnickými vlastnostmi.
Podpora je poskytována paušálně na 1 kus okna. Okna ve stejném otvoru stavební konstrukce jsou považována za 1 kus.

PARAMETRY
Nově instalovaná okna musí mít zasklení izolačním 3-sklem a tloušťku rámu minimálně 80 mm nebo musí splňovat požadavek na součinitel prostupu tepla UW ≤ 0,9 W/m2.K.
V případě stávajících špaletových oken může být podpora poskytnuta na jejich celkovou opravu, při níž budou vnější křídla nahrazena novými (popř. repasovanými) s izolačním 2-sklem nebo 3-sklem.

Montáž výplní otvorů bude provedena v souladu s ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování.

OPRÁVNĚNOST ŽADATELE
Žadatelem o podporu může být pouze vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu, na jehož úpravy je dotace požadována, ve kterém má trvalý pobyt počínající před 12. 9. 2022 a zároveň:
– žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu a po dobu administrace žádosti STAROBNÍ DŮCHOD nebo INVALIDNÍ DŮCHOD 3. stupně, nebo
– žadatel v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o podporu pobíral PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ v dané nemovitosti (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu), nebo
– v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o podporu pobíral některý ze členů domácnosti PŘÍDAVEK NA DÍTĚ žijící ve společné domácnosti se žadatelem (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu).

VEŘEJNÁ PODPORA
Podporu nelze poskytnout v případech, kdy by její poskytnutí naplňovalo znaky veřejné podpory dle Smlouvy o fungování Evropské unie. Podporu nelze poskytnout v případě, že plocha využívaná k ekonomické činnosti, popř. k pronájmu přesáhne 20 % celkové plochy rodinného domu.
Odpovídá:  Ing. Helena Šnajdarová - M-EKIS Rychnov n. Kn. Ing. Šnajdarová tisk