Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

2.4.24 / dotaz č. 191405
Dobry den,

četl jsem, že v programu Oprav dům po babičce můžeme získat 50 000 korun na podporu projektu. Nemohu ale najít konkrétní informace k tomuto bodu podpory.

1) Jaké konkrétní výdaje jsou uznatelné (úplný seznam prosim) kromě přípravy projektové dokumentace?

2) Našel jsem informaci, že do této kategorie spadá i likvidace azbestu. Je to pravda? Pokud ano, jsou uznatelné i další stavební prace?

3) Od jedné poradenské společnosti jsem získal informaci, že můžeme "získat dotaci 50 tis. Kč na naše služby, kde také platí, že dotace je maximálně 50% a tak je k vyčerpání této částky potřeba doložení faktury alespoň na 100 tis. Kč". Je to pravdivá interpretace?

Na webu se pise: "Dotace vám pokryje celkem 50 % způsobilých výdajů". Vztahuje se to na celkové náklady na rekonstrukci nebo na jednotlivé opatreni? Na každou fakturu?

4) Další informace od poradců: 'neuznává se zvlášť faktura za materiál a zvlášť faktura za práci - všechno musí být na jedné faktuře vystavené stavební firmou'. Je to pravda?
Platí to i pro podporu projektu? Pokud ano, jak může být na jedné faktuře zahrnuta jak projekční práce, tak například odstranění azbestu? To je přece absurdní.

Děkuji za objasnění těchto konfliktních informací.
Dobrý den,
důležité informace k programu Oprav dům po babičce najdete v Závazných pokynech pro žadatele (https://novazelenausporam.cz/files/documents/storage/2023/09/20/1695219793_2023-09_ModF-HOUSEnerg-NZ%C3%9A-RD_Oprav-d%C5%AFm-po-babi%C4%8Dce.pdf)
Bonus 50 000 Kč lze získat na každě nezaopatřené dítě (rodinný bodnus), dále je možné získat 50 000 Kč jako základní podpora na vypracování projektové dokumentace a posudku.
Uznatelné výdaje jsou uvedeny v Závazných pokynech pro žadatele v kapitole 8. Součástí přímích realizačních výdajů jsou také výdaje na sanaci azbestu. Do uznatelných nákladů spadají i stavební práce kromě výdajů za práce a dodávky, které žadatel nebo jiný spoluvlastník domu prováděl a účtuje jako osoba samostatně výdělečně činná.
Výše dotace je dána typem provedených opatření/aktivity. Maximální výše dotace je až 1 milion Kč / dům, max. 50 % ze způsobilých výdajů na jednotlivé aktivity (aktivita A - zateplení, aktivita C - zdroje energie, aktivita D - adaptační a mitigační opatření).
K bodu 4 se nedokáži vyjádřit, prosím obraťte se přímo na poskytovatele dotace Státní fond životního prostředí.
Odpovídá:  Ing. Karel Pejchal - EKIS Praha Enviros tisk