Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

16.4.24 / dotaz č. 193053
mám nárok na dotaci za pořízení tepelného čerpadla vzduch/vzduch -klimatizace děkuji za odpověd
Dobrý den,

děkuji za dotaz. Možnost získání dotace na tepelné čerpadlo vzduch-vzduch je možný v případě, že je nyní dům vytápěn lokálními topidly - např. na pevná paliva nebo elektrickými přímotopy - a nemá funkční teplovodní soustavu.

Nové tepelné čerpadlo bude hlavním zdrojem vytápění a musí splňovat:
- musí vytápět všechny obytné místnosti
- max. chladicí výkon je 12 kW
- energetická třída výrobku musí být min. A++v režimu vytápění (dle nařízení EU č. 626/2011 pro průměrné topné období)
Výše dotace je 60 000 Kč.

Zároveň je nutné plnit základní podmínky (předpokládá se žádost v programu pro rodinné domy):
- žadatel je vlastníkem rodinného domu
žadatel má závazky po lhůtě splatnosti u finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení,
Fondu, Ministerstva či jiného orgánu veřejné správy;
- žadatel nemá právo nakládat s nemovitostí v plném rozsahu, popř. je toto právo omezeno, např.
soudcovskou či exekutorskou zástavou, je nařízena exekuce či příkaz k prodeji předmětu
podpory a předmět podpory je předmětem insolvenčního řízení či zajištění podle trestního řádu
(blíže viz zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů, oddíl čtvrtý – Zajištění
věci dle § 78 a násl.). Zástavy z důvodu hypotéky a půjčky pro úpravu předmětu podpory nejsou
na závadu;
- žadatel je podnikem v obtížích (v případě relevantních typů veřejné podpory);
- žadatelem je obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c)
zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující
alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;
- žadatelem je obchodní společnost nebo fond a jejich majitelé (koneční příjemci) nejsou uvedeni
v evidenci skutečných majitelů dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, v
platném znění, popř. požadovaný výpis z evidence ani po výzvě nedoloží;
- žadatelem je osoba, na kterou se vztahují mezinárodní sankce, popř. to vylučují jiné, zákonem
stanovené důvody
- v minulosti nebylo v domě žádáno o dotaci na stejný typ opatření
Odpovídá:  Mgr. Jindřich Syrový ml. - EKIS Kolín SIGREEN tisk