Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

16.2.11 / dotaz č. 25792
Jsem majitelem licence FVE roku 2009 se začátkem fakturace začátkem roku 2010, vztahuje se na mě pětileté osvobození od daně a vedení podvojného účetnictví?
Dobrý den vážený pane,
Pro provozovatele FVE, který obdržel licenci do konce roku 2009 platí povinnost vést účetnictví. Stal se podle energetického zákona účetní jednotkou. Podle § 4 zákona o účetnictví je povinen vést účetnictví ode dne zahájení činnosti. Za tento den je považován den udělení licence.
S výjimkou ukončení činnosti může ukončit podvojné účtování nejdříve po uplynutí pěti po sobě jdoucích účetních období, ve kterých vedl účetnictví. Účetním obdobím je celých 12 měsíců, tedy kalendářní rok.
Příklad: Jestliže provozovatel FVE získal licenci 1. 10. 2009, musí vést účetnictví alespoň do 31. 12. 2014.
Pětileté osvobození od placení daní už není pravda. V novele zákona o daních paragraf 19, odstavec 1d, bod 1 vypadl, tzn. že osvobození již neplatí. Daň z příjmu se nebude platit pouze za rok 2010, v příštím roce již mají povinnost všichni.
I když se za rok 2010 nebude platit daň z příjmu elektrárny ,každý majitel FVE musí vyplnit pro OSSZ Oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti, přiloží kopii licence (do datumu zahájení činnosti uvede den, kdy byla FVE připojena k distribuční síti). To samé provede u své zdravotní pojišťovny. I když je osvobozen od placení daně z příjmu z FVE, poplatky na zdravotní a sociální pojištění musí měsíčně odvádět. Pouze ten, který musí vést podvojné účetnictví (zapojená elektrárna od konce roku 2009). je osvobozen od placení zdravotního pojištění. Ten, jehož měsíční příjem je menší než 4 700,- Kč neplaltí ani sociální ani zdravotní pojištění.
Důležité jsou také odpisy FVE. Cena FVE se rovnoměrně rozloží na 240 měsíců - tj. lineární odpis (pokud stavební úřad neurčil odpisy kratší) a měsíčně se odepisuje stejná částka. Je nutné zařadit FVE do odpisových skupin!
U FVE na pozemku jsou movité věci (panely, střídače, tafostanice) 3 odpisová skupina, venkovní konstrukce a kabeláž pak 4 odpisová skupina
U FVE na budovách je elektrárna rozdělena do tří skupin. První jsou stavební úpravy - zařazení je uvedeno v technickém zhodnocení budovy, movité věci - 3 odpisová skupina, kabely 4 odpisová skupina.
Elektrárna se může odepisovat již za rok 2010, i když se nebude platit daň z příjmu. Je však nutné toto nahlásit do konce března na FÚ.
Odpovídá:  Ing. Vlastimil Sucháček* - EKIS Brno, Energ-servis tisk