Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

9.2.11 / dotaz č. 25809
Existuje v ČR certifikátor na LEED nebo BREEAM v rámci Green Buildings?
Dobrý den,
jedinou certifikační autoritou je Green Building Certification Institute v USA.
Vlastní proces vedoucí k certifikaci může vést víceméně kdokoli, kdo zná detailně principy LEED a US normy, zejména Ashrae 90.1.
Body pro certifikaci na určitý stupeň je možno získat za hodnocení v různých oblastech, z nichž některé se hodnotí pouhým konstatováním (např. vlastnosti lokality), další vyžadují určité vlastnosti projektu (např. preference ekologických dopravních prostředků v parkovacích kapacitách, užití nízkoemisních deskových materiálů a lepidel, řešení střech tak, aby se minimalizoval odraz tepla), další musí být podloženy výpočty jednoduššího typu (např. zacházení se srážkovými vodami nebo opatření na úsporu pitné vody včetně recyklace), nebo velmi složitými výpočty typu dynamických simulací (modelování parametrů vnitřního prostředí budovy a energetické úspornosti). Tyto namátkou vyjmenované příklady se týkají zejména fáze navrhování budovy. Další body lze získat za činnosti v průběhu výstavby, ať již za organizaci a dokumentaci výběrových řízení, za kontroly na stavbě, apod. Proces nekončí ani po kolaudaci, protože LEED považuje za důležitý i způsob uvedení budovy do provozu a "vyladění" provozních stavů během zkušebního provozu, který trvá řadu měsíců.
Všechny kroky je nutno dokumentovat formálně zcela přesně podle předepsaného procesu LEED.
Obvyklým postupem je zpracování studie proveditelnosti, která na základě požadavku investora na konkrétní stupeň certifikace určí možné cesty k dosažení požadovaného počtu bodů. Je zřejmé, že vyšší stupně certifikace vyvolají vyšší nároky nejen na proces certifikace, protože je nutno dokazovat splnění více parametrů, ale i vyšší investiční náklady spojené s volbou environmentálně vhodných řešení. Dalším krokem je obvykle pre-certifikace, kdy se certifikační autoritě předkládá záměr a koncepce podložená předběžnými doklady a výpočty. Výhodou pre-certifikace je možnost zviditelnění nadstandardního investičního záměru ještě před vlastní výstavbou. Během projektování, výstavby a uvedení do provozu probíhají jednotlivé části dokládání splnění požadavků LEED, které jsou na konci setříděny, formalizovány a výsledek je předložen certifikačnímu institutu. Pre-certifikace, vlastní certifikace i jakákoli komunikace s certifikační autoritou je zpoplatněna.
Administrátor procesu LEED obvykle řídí formální stránku procesu, specializované části jsou obvykle dodávány formou subkontraktu. Velkou výhodou je situace, kdy je administrátor schopen dodat i části týkající se dynamických simulací chování budovy, což umožní velkou úsporu času a peněz zejména v prvních krocích, kdy se hledá ve spolupráci s architektem celková a energetická koncepce budovy.
Certifikace BREEAM je v principu velmi obdobná.
EkoWATT nabízí nejen administraci zmíněných procesů, ale i velkou část odborných dodávek, jako jsou dynamické simulace chování budov, apod.
S pozdravem
František Macholda


Odpovídá:  Mgr., MBA František Macholda - EKIS Plzeň Ekowatt
Téma:  Ostatní
tisk